Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 20


01n Zet loater trokken de Moäbieten en de Ammonieten en mit heur nog n koppel Meünieten tegen Josafat op, mit oorlog in t zin. 02Dou kwammen der gounent bie Josafat langs dij hom berichtten: "Der komt n hail leger op joe òf van overkaant zee oet Edom. Zai binnen al in Chaseson-Tamar." Dat is n aander noam veur Engedi. 03Dou kreeg Josafat t benaauwd en hai nam t besloet de HEER om road te vroagen. Hai stelde n vastendag in veur hail Juda. 04En eerliekswoar, oet hail Juda en oet ale steden kwam t volk van Juda bie nkander om hulp te zuiken bie de HEER. 05Josafat ging middenmaank de gemainschop van Juda en Jeruzalem stoan op t nije veurplaain veur t hoes van de HEER 06en hai beedde: "HEER, God van ons veurolders. Bin ie nait ons God in de hemel? Bin ie nait boas over ale keunenkrieken van de volken? Joen haand is zo krachteg en machteg dat gainain tegen joe op kin. 07Heb ie, ons God, dij inwoners van dit laand nait veur de ogen van joen volk Israël votjagd? Heb ie dit laand nait aan t noageslacht van joen vrund Abraham geven, veur aaid? 08Zai binnen der wonen goan, zai hebben der veur joen noam n haaileg hoes baauwd en zai hebben zegd: 09'As ons der n grode ramp overkomt, n oorlog oet vroak, of pestzaikte, of hongersnood, den kom wie noar dizze tempel tou en goan tegen joe over stoan, want joen noam woont in dit hoes. As wie den in ons benaauwdens tot joe roupen, zel ie ons vervaast heuren en ons helpen.' 10 En kiek, doar kommen de Ammonieten en de Moäbieten op ons òf en ook t volk van de Seïrbaargen. Dou ons veurolders oet Egypte kwammen, heb ie heur verboden over heur laand te goan, ze binnen om dat laand tou trokken en hebben dij lu nait oetreud. 11 Mor kiek nou toch! As daank kommen zai op ons òf om ons vot te joagen oet dit laand dat ie ons in aigendom geven hebben. 12 Zol ie over heur nou gain strafgericht holden mouten, God? Wie kinnen ja lang nait tegen zo'n groot leger op, zo as dij op ons ofkomt. Wie waiten ja hail nait wat wie doun mouten, ons ogen heb wie op joe richt!" 13 Aal t manvolk oet hail Juda haar zok opsteld tegenover de HEER, mit heur lutje kinder, heur vraauwen en heur zeuns. 14 Dou kwam maank dij vergoadern de gaist van de HEER over Jachaziël, zeun van Zecharja, dij weer n zeun van Benaja was, en dij weer van Jeïel, zeun van Mattanja, n Leviet oet t geslacht van Asaf. 15 Hai zee: "Ie, volk van Jeruzalem en van hail Juda, en ook ie, keunenk Josafat! Wees hier op verdocht: Dit zegt de HEER tegen joe aalmoal: Wees nait benaauwd veur dij legermacht, t is ja nait joen oorlog, mor oorlog van God. 16 Mörgen mout ie op heur ofgoan. Zai nemen de opgoande weg over Sis en aan t èn van beekdaal doar de beek oetlopt in de woestijn van Jeruël, doar zel ie heur tegenkommen. 17 Ie huiven zulm nait tegen heur te vechten, ie mouten joe opstellen en stoan blieven. Ie zellen zain dat de HEER aan joe, Juda en Jeruzalem, de overwinnen geft. Wees nait benaauwd, loat joe gain schrik aanjoagen. Mörgen mout ie op heur ofgoan, de HEER is mit joe." 18 Dou boog Josafat zok omdeel, mit t gezicht op grond en ook hail Juda en de inwoners van Jeruzalem luiten zok zo deelvalen tegenover de HEER om hom te vereren. 19 En de Levieten dij bie de femilies Kehat en Korach heurden, kwammen in t èn en begunden zo haard as ze mor konden de HEER, de God van Israël, te priezen. 20 Aanderdoagsmörgens gingen ze al op tied op pad noar de woestijn van Tekoä. Dou ze vottrokken, dee Josafat n stap noar veuren en zee: "Ie mouten even noar mie lustern, ie, inwoners van Juda en Jeruzalem. Vertraauw op de HEER, joen God, den zel ie standholden. Vertraauw op de profeten, den zel joe t goud belokken!" 21 Noa overleg mit zien volk luit hai zangers en muzikanten dij veur de HEER zongen en hom prezen, in feestklaaier veur t leger oet lopen. Zai zongen: "Pries de HEER, zien goudhaid komt gain èn aan." 22 En net dou zai heur feestlaiden en loflaiden begunden te zingen, luit de HEER de Ammonieten, de Moäbieten en t volk van de Seïrbaargen, dij tegen Juda in t geweer kommen wazzen in hinderloagen lopen: zai werden haildaal versloagen. 23 De Ammonieten en de Moäbieten wazzen tegen t volk van de Seïrbaargen begund te vechten om dij oet te reuden en òf te slachten. Noadat ze de lu van de Seïrbaargen om haals brocht haren, begunden ze tegen nkander te vechten op leven en dood. 24 Dou de Judeeërs op n högte in de woestijn aankommen wazzen en de legers overzain konden, zagen zai allain mor dode liggoamen op grond liggen, der was gainain ontkommen. 25 Josafat kwam der mit zien leger op òf om roofgoud bie nkander te kriegen. Zai vonden n overvloud van baisten en goud, van klaaier en kostboare dingen. Zai zammelden zoveul roofgoud dat t nait meer te verslepen was. Zai haren der drij doag veur neudeg om ales bie mekoar te kriegen, zoveul was ter. 26 Op vaaierde dag kwammen zai bie nkander in de Leegte van Beracha en doar prezen zai de HEER. Doarom nuimden zai dat stee van dij tied òf: Leegte van Beracha. 27 Ale manlu van Juda en Jeruzalem keerden, mit Josafat veurop, weer noar Jeruzalem weerom, haildaal ket-oet omdat de HEER heur boas moakt haar over heur vijanden. 28 Zai trokken Jeruzalem weer binnen mit lieren, mit citers en trompetten, en gingen noar tempel van de HEER. 29 Ale keunenkrieken rondomheer werden slim benaauwd veur God dou zai vernammen hou de HEER tegen de vijanden van Israël vochten haar. 30 Van dij tied òf leefde t keunenkriek van Josafat in vree. Zien God gaf hom ja rust van ale kanten. 31 Zo regaaierde Josafat over Juda. Hai was vievendatteg joar dou hai keunenk wer en hai het vieventwinneg joar vanoet Jeruzalem regaaierd. Zien moeke haitte Azuba, zai was n dochter van Silchi. 32 Hai leefde net zo as zien voader Asa en nait aans, en hai dee wat goud en recht was in ogen van de HEER. 33 Mor de ovverhögten werden nait slichtmoakt en nog aaltied richtte t volk heur haart nait op de God van heur veurolders. 34 Aal t aander over Josafat staait van t begun tot t èn optaikend in de verhoalen van Jehu, zeun van Chanani, dij in t bouk van de keunenks van Israël opnomen binnen. 35 In loater tied sloot keunenk Josafat van Juda n overainkomst mit keunenk Achazja van Israël. Dij was n deur en deur goddeloos man. 36 Zai muiken n ofsproak om n vloot veur de voart op Tarsis te baauwen. Zai baauwden dij schepen in Esjon-Geber. 37 Mor Eliëzer, zeun van Dodawahu, ofkomsteg oet Maresa, veurspelde aan Josafat: "Ie hebben n overainkomst mit Achazja sloten en doarom zel de HEER aal joen waark kepotmoaken." Schepen binnen aalmoal vergoan en zai binnen dus nooit in Tarsis aankommen.