Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 19


01Josafat, keunenk van Juda, keerde zond en wel noar zien pelaais in Jeruzalem weerom. 02Profeet Jehu, zeun van Chanani, ging keunenk in de muit en zee tegen hom: "Mos ie nou zo neudeg n goddeloze helpen en groot wezen mit heur dij de HEER hoaten? Doarom is de HEER vergrèld op joe! 03Toch is ter ook wel wat gouds van joe te zeggen: ie hebben de wijde poalen in t laand verbraand en joe mit joen haile haart noar God richt." 04Josafat bleef in Jeruzalem wonen. Hai trok ter vannijs op oet maank t volk, van Berseba òf aan tot de baargen van Efraïm tou. Hai wol heur weeromkeren loaten tot de HEER, de God van heur veurolders. 05Hai stelde rechters aan in t laand, in ale vestingsteden van Juda, de ain noa de aander. 06Hai zee tegen dij rechters: "Ie mouten goud waiten wat ie doun, want ie holden gain rechtsproak oet noam van mensken, mor oet noam van de HEER, ons God. Dij is in t rechtsgeding bie joe aanwezeg. 07Heb ontzag veur de HEER, goa sekuur te waark, want de HEER, ons God, kin gain onrecht velen, gain veurtrekkerij en ook gain omkoperij." 08Ook in Jeruzalem stelde Josafat gounent van de Levieten, priesters en femilie-oldsten van Israël aan om recht te spreken oet noam van de HEER, ook in kwezzies tussen börgers van Jeruzalem. 09Hai druig heur op: "Dou joen waark in ontzag veur de HEER, mit n oprecht haart en n eerlek gewaiten. 10 Ieder bòt as joen amtgenoten oet aander steden bie joe aankommen mit kwezzies over moord en doodslag of over oetleg van wetten, geboden, regels en veurschriften, mout ie heur woarschaauwen dat zai zok nait schuldeg moaken mouten tegenover de HEER. Der zol ja n vergrèldhaid over joe en heur lösbarsten kinnen. As ie t goud doun, komt joe der niks van over. 11 Hogepriester Amarja is boven joe aansteld veur ale kwezzies dij de HEER aanbelangen, en Zebadja, zeun van Jismaël, dij stamhoofd van t hoes van Juda is, staait boven joe veur ale kwezzies dij de keunenk aangoan. Levieten stoan tot joen dainst as amtenoars. Goa vastberoaden aan t waark; de HEER staait aan zied van n rechtveerdege."