Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 18


01Keunenk Josafat van Juda wer n man van aanzain en schatriek. Deur zien traauwen wer e femilie van Achab, keunenk van Israël. 02n Joar of wat loater ging hai noar Achab in Samaria. Ter ere van Josafat luit Achab veur hom en zien volk n hail bult schoapen, segen en rundvij slachten. Hai perbaaierde hom over te hoalen om mit hom op te trekken tegen Ramot in Gilead. 03Achab vruig aan keunenk Josafat: "Goan ie mit mie mit noar Ramot in Gilead?" "Ik en ie, en ons volk, hebben der gelieke veul belang bie as ie en joen volk," antwoordde Josafat, "Wie goan mit joe mit aan t vechten! 04Mor," ging Josafat wieder tegen keunenk van Israël, "goa den vandoag nog te roade bie de HEER." 05Dou raip de keunenk van Israël de profeten bie nkander, vaaierhonderd man, en hai vruig heur: "Mout wie tegen Ramot in Gilead optrekken of is t beter van nait?" "Optrekken!" zeden ze, "God zel heur aan de keunenk overlevern." 06Mor Josafat vruig: "Is hier nait nog n profeet van de HEER dij wie om road vroagen kinnen?" 07"Der is nog ain man over," antwoordde keunenk van Israël, "en wie zollen deur hom de HEER om road vroagen kinnen, mor ik hoat dij man, omreden hai het mie nog nooit wat gouds veurspeld, aaltied bloots ellèn. Dat is Micha, Jimla zien zeun." Mor Josafat zee: "Zo mag keunenk toch nait proaten!" 08Dou raip de keunenk van Israël n hofbedainde: "Hoal mie votdoalek Micha, de zeun van Jimla." 09De keunenk van Israël en Josafat, keunenk van Juda, zatten elk in heur stoatsieklaaier op n troon, op dörsdeel vlakbie stadspoort van Samaria. Ale profeten stonden om heur tou drok te profetaaiern. 10 Sidkia, zeun van Kenaäna, haar zok iesdern hoorns op kop zet en raip: "Dit zegt de HEER: Mit dizze hoorns zel ie de Arameeërs deelsteuten, tot ie heur haildaal oetreud hebben." 11 Op dij aigenste menaaier profetaaierden aal aander profeten: "Trek mor op tegen Ramot in Gilead, t zel joe goud ofgoan, de HEER zel heur aan joe overlevern."

12 Bedainde dij Micha ophoalen mos, zee tegen hom: "Profeten hebben as ain man keunenk allenneg mor gunstege dingen veurspeld. Kom ie nou mit net zokse oetsproaken veurndag en veurspel ook wat gouds." 13 Mor Micha zee: "Zo woar as de HEER leeft, ik zel allain zeggen wat God mie te zeggen geft." 14 Dou hai bie de keunenk kommen was, vruig dij hom: "Micha, mout wie tegen Ramot in Gilead optrekken, of is t beter van nait?" "Dou mor," antwoordde hai, "t zel goud mit joe goan, de HEER zel heur aan joe overlevern." 15 "Hou voak mout ik die nog besweren," zee keunenk tegen hom, "dastoe mie in noam van de HEER niks aans as de woarhaid zeggen most." 16 Dou zee Micha: "Ik zag hail Israël oetstreud over de baargen net zo as schoapen dij gain hedder hebben. En de HEER zee: 'Dizze lu hebben gain aanvoerder meer, loat heur mor in vree noar hoes tou goan.'" 17 Dou zee de keunenk van Israël tegen Josafat: "Heb ik joe t nait zegd? Hai veurspelt mie nooit wat gouds, t is aaltied verkeerd." 18 Micha zee: "Luster doarom noar t woord van de HEER. Ik zag de HEER op zien troon zitten en ale hemelse machten stonden aan weerskanten om hom tou.

19 De HEER vruig: "Wèl zel keunenk Achab van Israël overhoalen om Ramot in Gilead aan te valen zodat hai sneuvelt?" De ain zee dit en de aander zee dat. 20 Dou kwam ain van de gaisten noar veuren en ging veur de HEER stoan en zee: 'Ik zel hom wel overhoalen.' De HEER vruig: 'Hou den wel?' 21 Hai legde oet: 'Ik zel aal zien profeten leugens in de mond leggen.' En God zee: 'Den mostoe hom mor overhoalen, dat zel die vervaast goud ofgoan. Goa der op òf en dou wastoe zeest.' 22 Dat zodounde het de HEER aal joen profeten hier leugens in de mond legd. Hai het ja besloten tot joen ondergang." 23 Sidkia, Kenaäna zien zeun, kwam op Micha òf en sluig hom in t gezicht. Hai zee: "Hou komstoe der bie dat de gaist van de HEER mie in steek loaten hebben zol om nou wieder die aan te spreken?" 24 "Dat zelst wel gewoar worden," antwoordde Micha, "op dag dastoe van de aine koamer noar de aander most om bezied te kroepen." 25 Dou zee de keunenk van Israël: "Pak Micha op en breng hom noar Amon, kommedant van de stad en noar Joäs, mien zeun. 26 Zeg heur oet mien noam dat ze hom in t gevang stoppen mouten en op wotter en brood zetten, tot ik zond en wel in vree weeromkom." 27 Micha zee: "As ie zond en wel weeromkommen, het t nait de HEER west dij deur mie sproken het." Micha mout ook zegd hebben: "Luster ie volken, luster aalmoal."

28 Keunenk van Israël en keunenk Josafat van Juda trokken dou op noar Ramot in Gilead. 29 Keunenk van Israël zee tegen Josafat: "Ik wil mie ombòien en in soldoatengoud verkled t gevecht aangoan, ie kinnen joen keunenkliek klaid wel aanholden." Hai kledde zok om en zai gingen baaident in t gevecht. 30 Keunenk van Aram haar aanvoerders van zien striedwoagens opdroagen: "Nait vechten mit elke slicht soldoat, allain mit keunenk van Israël." 31 Votdoalek dou de woagenvoerders Josafat zagen, mainden ze: "Dat is keunenk van Israël!" en zai der op òf om hom aan te valen. Mor Josafat gilpte haard en de HEER schoot hom te hulp. God laaidde heur bie hom vandoan. 32 Dou woagenvoerders vernammen dat hai nait de keunenk van Israël was, luiten ze hom mit vree. 33 Dou wol t gevaal dat n Arameeër op roakeldais zien boog spande en hai trof keunenk van Israël tussen de schubben van zien paanzer. Hai raip tegen zien woagenmenner: "Keer woagen om en breng mie gaauw van t slagveld òf, t is mis mit mie!" 34 Mor t gevecht wer op dij tied zo swoar dat keunenk van Israël mos zok tegenover de Arameeërs in zien woagen overènd holden tot de oavend tou. Tegen tied dat zun onderging, sturf hai.