Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 16


01In t zesendattegste joar van Asa zien regaaiern, trok keunenk Basa van Israël tegen Juda op en begunde Rama te verstaarken mit bedoulen dat ter gainain van en noar keunenk Asa van Juda kommen kon. 02Asa huil dou t gold en zulver tou schatkoamer van tempel van de HEER oet en van t keunenkliek pelaais, en stuurde dat noar keunenk Benhadad van Aram, dij in Damascus zetelde, mit dizze bosschop: 03"Der bestaait aaid nog n verbond tussen ons baaident, nog oet tied van ons voaders. Bie dizzent stuur ik joe gold en zulver. Moak ie nou n èn aan joen verbond mit keunenk Basa van Israël, dat hai zok den van mie terogtrekken mout." 04Benhadad dee wat keunenk Asa vruig en stuurde zien legeraanvoerders noar de steden van Israël. Zai versluigen Ijjon, Dan en Abel-Maïm en zai roofden ale veurroadsteden van Naftali leeg. 05Zo gaauw as Basa dit heurde, luit hai baauwerij bie Rama stilleggen en huil mit t waark op. 06Keunenk Asa luit dou ale Judeeërs bie nkander roupen. Zai huilen ale stainen en aal t holt op dat Basa in Rama bruukt haar en doar verstaarkte hai Geba en Mispa mit. 07In dij aigenste tied kwam profeet Chanani bie Asa, keunenk van Juda, en zee tegen hom: "Ie hebben steun zöcht bie de keunenk van Aram in stee van bie de HEER, joen God. Doarom is t leger van de keunenk van Aram joe ontkommen. 08Haren dij Nubiërs en Libiërs doudestieds ook nait n groot leger mit hail veul woagens en peervolk? Toch het de HEER heur aan joe oetleverd, omreden ie zöchten ja steun bie de HEER! 09Want de ogen van de HEER kieken haile wereld rond om elk te helpen dij mit zien haile haart op hom vertraauwt. Dit moal heb ie slim dom doan, want van distied òf aan zel ie hailtied in oorlog wezen." 10 Asa wer dou glìnne kwoad op de profeet en hai stopte hom in t gevang. In dij tied begunde hai ook gewone börgerlu te tamtaaiern. 11 t Haile verhoal van Asa is van begun tot t èn opschreven in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 12 Asa kreeg in t negendattegste joar dat e regaaierde last van n voutkwoal dij aal slimmer wer. Mor alderdeegs bie dizze zaikte zöchte hai gain hulp bie de HEER, mor aal bie dokters. 13 Asa sturf in t ainenvattegste joar dat e regaaierde en wer bie zien veurolders te rusten legd. 14 Hai wer begroaven in t graf dat hai veur zokzulm in de Davidstad oethaauwen loaten haar. Ze legden hom op n rustbèr dij haildaal bedekt was mit kruderij en specerij, noar de regels van de kunst veurberaaid deur zaalfmoakers. Dou stoken ze veur hom n hail groot vuur aan.