Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 15


01De gaist van God kwam over Azarja, zeun van Oded. 02Hai ging Asa in de muit en zee tegen hom: "Asa, luster noar mie en ie ook, hail Juda en Benjamin. De HEER het t goud mit joe veur zo laank as ie mor aan zien kaant stoan. As ie hom zuiken, zel hai zok deur joe vinden loaten, mor as ie hom in steek loaten, zel hai joe ook in steek loaten. 03n Haile zet laank het Israël zunder de echte God leefd, zunder priesters dij heur leerden, en zunder wet, 04mor dou zai in nood kwammen en zok weer tot de HEER, de God van Israël, keerden en hom zöchten, luit hai zok deur heur vinden. 05In dij tieden was ain dij bie t pad was zien levent mor zuneg zeker. Aalderwegens was t onrust en rebulie. 06t Aine volk haar oorlog mit t aander, steden kregen sloagerij onder nkander en dat kwam deurdat God heur mit alderhande rampen in de waar moakt haar. 07Doarom, hol kop ter veur, loat moudveren nait zakken, den krieg ie loater loon noar joen waark." 08Dou Asa dit aalmoal heurde, en de profetische woorden van Oded, kreeg hai weer moud. Hai luit dij rötterge ofgodsbeelden oet t haile laand van Juda en Benjamin votdoun en ook oet de steden in de baargen van Efraïm dij hai veroverd haar. Boetendes muik hai t altoar van de HEER dat veur de veurhal van tempel ston, weer in odder. 09Hai raip hail Juda en Benjamin bie nkander en ook n bult volk oet Efraïm, Manasse en Simeon, dij bie heur in t laand woonden. Dij wazzen ja tou hail Israël oet op Asa ofkommen dou zai vernammen dat de HEER, zien God, aan Asa zien kaant ston. 10 In daarde moand van t vieftiende joar dat Asa regaaierde, kwammen ze bie nkander in Jeruzalem. 11 Op dij dag ovverden ze de HEER zeuvenhonderd stoks rundvij en zeuvendoezend schoapen en segen dij ze mitbrocht haren van heur plundertocht. 12 Zai gingen vannijs t verbond aan dat ze zok mit heur haart en haile wezen noar de HEER, de God van heur veurolders, richten zollen. 13 Elk dij zok nait noar de HEER, de God van Israël, richten wol, dij zol doodmoakt worden, netgliek of dij nou jong of old was, man of vraauw. 14 Zai legden veur de HEER n aid òf, haardop, mit blied gebeer en groot lewaai van trompetten en hoorns. 15 Elkenain in Juda was blied mit dij aid; zai haren dij ja vanoet heur haile haart sworen. Zai zöchten de HEER mit heur haile haart en wezen en hai luit zok vinden en gaf heur rust rondomheer. 16 Keunenk Asa ging alderdeegs zo wied dat hai zien grootmoeke Maächa as keunegin aan zied schoof, omdat zai zo'n iezelk ofgodsbeeld veur Asjera moaken loaten haar. Asa luit dat beeld aan mòt haauwen en verbranden in de leegte van beek Kidron. 17 De ovverhögten in Israël bleven den wel bestoan, mor zien levent laank bleef Asa zok mit zien haile haart richten op de HEER. 18 Hai luit de wijgoaven van zien voader en ook zien aigen wijgoaven noar tempel van God overbrengen: zulver, gold en alderhande tempelraif. 19 Tot in t vievendattegste joar dat Asa regaaierde, was ter naargens gain oorlog in t laand.