Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 13


01In t achtiende joar dat keunenk Jerobeam regaaierde, wer Abiam keunenk over Juda. 02Drij joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Micha; zai was n dochter van Uriël oet Gibea. Der was oorlog tussen Abiam en Jerobeam. 03Mit n leger van vaaierhonderddoezend kundege soldoaten, aalmoal oetzöchte kriegers, ging Abiam t gevecht in. Jerobeam stelde zok mit aachthonderddoezend keursoldoaten, aalmoal dappere helden, tegen hom over. 04Dou ging Abiam op de Semaraïm stoan, n baarg in Efraïm, en raip: "Jerobeam, luster noar mie, en ie ook, Israël! 05Ie waiten toch wel dat de HEER, de God van Israël, t keunenkschop over Israël veur aaltied aan David en zien zeuns geven het, bezegeld mit n zoltverbond? 06Evenzogoud is dij Jerobeam, zeun van Nebat, dij n knecht van David zien zeun Salomo was, in opstand kommen en het rebulie moakt tegen zien heer. 07n Ploug leeglopers en niksnutten sloot zok bie hom aan en muik zok boas over Rechabeam, Salomo zien zeun. Rechabeam was nog n waikbakken jongkerel en nait tegen heur opwozzen. 08Nou main ie dat ie joe verzetten kinnen tegen t keunenkschop van de HEER dat in handen van de noazoaten van David ligt. Want ie hebben n groot leger en ie hebben boetendes de golden bolkaalver bie joe dij Jerobeam veur joe as goden moaken loaten het. 09Haar ie ook nait de priesters van de HEER, de noazoaten van Aäron, en de Levieten votjagd en joezulm priesters aansteld, zo as ook aander volken dat doun? Elk dij mit n jonge bol en zeuven rammen aanzetten kwam, kon bie joe priester worden veur dij zogezegde goden. 10 Mor ons God is de HEER. Wie hebben hom nait in steek loaten. Ons priesters, noazoaten van Aäron, dainen de HEER en Levieten helpen heur doarbie. 11 Elke mörgen en elke oavend brengen zai brandovvers veur de HEER, brengen reukovvers, leggen teunbroden kloar op de toavel dij mit zuver gold besloagen is en steken elke oavend de lampen in de golden luchters aan. Wie holden ons aan wat de HEER ons opdroagen het, mor ie hebben hom in steek loaten. 12 God gaait bie ons veurop, den kommen zien priesters dij kloarstoan om op trompetten te bloazen en t taiken veur de aanvaal te geven. Isrelieten, goa toch nait in t gevecht mit de HEER, de God van joen veurolden; t zel joe maal opbreken." 13 In tied haar Jerobeam n dail van zien troepen n omtrekkende bewegen moaken loaten en legde n hinderloag achter heur rug. Judeeërs zatten tussen t leger tegen heur over, en n hinderloag achter zok. 14 Dou Judeeërs achteromkeken, zagen ze dat ze van veuren en van achtern aanvalen werden. Zai raipen de HEER aan en de priesters bluizen op heur trompetten. 15 Dou de Judese soldoaten oorlog-en-aanvaal begunden te bèlken, luit God Jerobeam en hail Israël versloagen deur Abiam en Juda. 16 De Isrelieten gingen veur de Judeeërs op loop, mor de HEER leverde heur aan de Judeeërs oet. 17 Abiam en zien leger brochten d' Isrelieten n swoare slag tou: van Israël sneuvelden viefhonderddoezend man van heur keurtroepen. 18 Zodounde mozzen d' Isrelieten dij dag daip deur t stof. Judeeërs wazzen heur de boas bleven, omdat zai steun zöchten bie de HEER, de God van heur veurolden. 19 Abiam juig achter Jerobeam heer en veroverde n stokkewat steden op hom: Betel, Jesana en Efron mit ale dörpen der omtou. 20 Jerobeam kon nait meer op krachten kommen in tied dat Abiam regaaierde. De HEER sluig hom zo, dat hai sturf. 21 Zodounde kwam Abiam aal meer op kloeten. Hai nam zok vattien vraauwen en kreeg twijentwinneg zeuns en zestien dochters. 22 Aal wat ter wieder te doun west het bie Abiam zien handel en wandel en wat hai zegd het, staait beschreven in de verkloarens van de profeet Iddo. 23 Dou Abiam sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolders. Hai wer begroaven in de stad van David. Zien zeun Asa wer keunenk in zien stee. In tied dat Asa regaaierde, haar t laand tien joar rust en vree.