Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 12


01Dou Rechabeam as keunenk vaast in t zoadel zat en n machteg man worden was, luiten hai en hail Israël zok niks aan de wet van de HEER gelegen liggen. 02Omdat zai de HEER ontraauw worden wazzen, trok Sisak, keunenk van Egypte, in t viefde joar van keunenk Rechabeam tegen Jeruzalem op. 03Hai haar twaalfhonderd striedwoagens en sestegdoezend man peervolk bie zok, en n ontelboar groot leger oet Egypte van Libiërs, Nubiërs en Sukkieten. 04Hai veroverde de vestingsteden van Juda en trok wieder tot stoef bie Jeruzalem. 05Dou kwam de profeet Semaja noar Rechabeam tou en noar de overstes van Juda dij op loop veur Sisak, in Jeruzalem bie nkander kommen wazzen. Hai zee tegen heur: "Dit het de HEER joe te zeggen: 'Ie hebben mie in steek loaten. Doarom loat ik joe ook in steek en geef ik joe over aan Sisak.'" 06De overstes van Israël en de keunenk gingen daip deur t stof en ze zeden: "De HEER staait in zien recht!" 07Dou de HEER zag dat ze zo daip deelgingen, richtte hai t woord tou Semaja: "Omdat zai daip deur t stof goan binnen, zel ik heur nait vergraimen. Ik zel heur tegen t leste toch nog oetkomst geven en mien kwoadhaid nait haildaal deur Sisak op Jeruzalem ofreageren. 08Mor ze mouten zok aal veur Sisak deelgeven. Den zellen ze waiten wat of t onderschaaid is: mie dainen of n keunenk van de wereld." 09Keunenk Sisak van Egypte ging op Jeruzalem òf. Hai roofde ale kostboarheden oet tempel van de HEER en oet t hoes van de keunenk. Ales nam hai mit, alderdeegs de golden schilden dij Salomo moaken loaten haar. 10 Doarveur in stee luit keunenk Rechabeam kopern schilden moaken. Dij gaf hai in beheer aan de kommedanten van de wacht dij de ingang van t pelaais bewoakte. 11 Ieder bòt as de keunenk noar de tempel van de HEER ging, kwammen de soldoaten van de wacht dij schilden ophoalen om ze te droagen en noatied brochten zai ze weerom noar woapenkoamer. 12 Omdat Rechabeam zok deelgeven haar, beterde de kwoadhaid van de HEER op hom weer over; hai wol keunenk ook nait haildaal te gronde richten. Boetendes was der ook wel wat gouds in Juda. 13 Keunenk Rechabeam luit zien gezag in Jeruzalem vannijs gelden. Hai was ainenvatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde zeuventien joar in Jeruzalem, de stad dij de HEER oet ale stammen van Israël oetkozen haar om zien noam te vestegen. Zien moeke haitte van Naäma en was ofkomsteg oet Ammon. 14 Mor Rechabeam dee wat verkeerd was, want hai richtte zok nait mit zien haile haart op de HEER. 15 t Haile verhoal van Rechabeam staait van t begun tot t èn opschreven in de kronieken van de profeet Semaja en van Iddo, dij gezichten zag. t Staait aalmoal in de geslachtsregisters. Der was hailtieddeur oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. 16 Dou Rechabeam sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolden. Hai wer begroaven in de stad van David. Zien zeun Abiam wer keunenk in zien stee.