Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 11


01Dou Rechabeam in Jeruzalem aankommen was, raip hai de stammen van Juda en Benjamin bie nkander, honderdtachtegdoezend ervoaren soldoaten, om tegen Israël te vechten en zodounde t keunenkschop weerom te kriegen. 02Mor bie Semaja, de man van God, kwam n bosschop van de HEER: 03"Zeg tegen Rechabeam, Salomo zien zeun, keunenk over Juda, en tegen ale Isrelieten in Juda en Benjamin: 04'Dit het de HEER joe te zeggen: Begun nait te vechten en moak gain oorlog mit joen aigen volk. Ie mouten weeromgoan, elk noar zien aigen hoes, dit heb ik zulm aalmoal zo regeld.'" Zai lusterden noar wat de HEER zee en zagen der vanòf om n oorlog tegen Jerobeam te begunnen. 05Rechabeam haar zien woonstee in Jeruzalem en hai baauwde verschaaiden steden in Juda om tot vestingsteden. 06Hai verbaauwde Betlehem, Etam en Tekoä, 07Bet-Sur, Socho en Adullam, 08Gat, Maresa en Zif, 09Adoraïm, Lachis en Azeka, 10 Sora, Ajjalon en Hebron. Dat wazzen aalmoal vestingsteden dij in Juda en Benjamin laggen. 11 Hai muik ter staarke steden van, stelde overaal n kommedant aan en legde der veurroaden aan van eterij, eulie en wien. 12 Boetendes stuurde hai noar aal dij verschillende steden schilden en speren. Zodounde muik hai dij steden hail staark en kon hai Juda en Benjamin in zien macht holden. 13 De priesters en Levieten dij deur hail Israël hèn woonden, verhoesden oet heur aigen kontrainen noar hom tou. 14 De Levieten luiten heur gruinlaand en bezittens in steek en kwammen in Juda en Jeruzalem; want Jerobeam en zien zeuns muiken heur t onmeugelk om t priesteramt veur de HEER te beklaiden. 15 Dij haren veur zokzulm priesters aansteld op de ovverhögten veur de bosgaisten en ook veur de beelden van bolkaalver dij hai moaken loaten haar. 16 Achter dij priesters en Levieten aan kwammen veul mensken oet ale stammen van Israël, dij de HEER, de God van Israël, vervaast vereren blieven wollen en dij noar Jeruzalem tou kwammen om de HEER, de God van heur veurolden, ovvers te brengen. 17 Zo muiken zai t keunenkriek Juda staarker en wazzen ze drij joar laank n grode steun veur Rechabeam, Salomo zien zeun. Aal dij drij joar volgden ze t veurbeeld van David en Salomo. 18 Rechabeam traauwde mit Machalat. Zai was n dochter van Jerimot, dij n zeun van David was. Heur moeke was Abihaïl, dochter van Eliab, n zeun van Isaï. 19 Zai kreeg drij zeuns mit hom: Jeüs, Semarja en Zaham. 20 Noa heur traauwde hai mit Maächa, n dochter van Absalom. Dij kreeg mit hom Abia, Attai, Ziza en Selomit. 21 Rechabeam was mit Maächa, Absalom zien dochter, nog wiezer as mit aal zien aander vraauwen en bievraauwen. Hai haar ja achtien vraauwen en wel sesteg bievraauwen. Hai kreeg achtentwinneg zeuns en sesteg dochters. 22 Rechabeam koos Abia, Maächa heur zeun, oet as zien opvolger; zodounde muik hai hom kroonprins boven zien bruiers. 23 Hai was zo verstandeg dat hai zien aander zeuns oetstuurde noar ale kontrainen en ale vestingsteden van Juda en Benjamin. Hai gaf heur etendrinken in overvloud en zöchte veur heur n hail bult vraauwen oet.