Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 09


01Noam en foam van Salomo wazzen alderdeegs deurdrongen tot keunegin van Seba. Zai ging noar Jeruzalem om Salomo mit roadsels oet te perbaaiern. Zai raaisde mit groot gevolg, mit kemélen dij beloaden wazzen mit roekerij, n bult gold en kostboare stainen en dou ze bie Salomo aankommen was, legde zai hom ale kwezzies veur dij heur in kop omswonnen. 02Salomo wos antwoord op aal heur vroagen, der was veur keunenk niks zo stoer, dat hai heur t nait oetleggen kon. 03Dou keunegin van Seba vernam hou wies of Salomo wel was en t pelaais zag dat hai veur zok zetten loaten haar, 04en aal t eten dat bie hom op toavel kwam en hou de hovelingen bie hom aan toavel zatten, de klaaier en t optreden van zien dainstvolk en zien schenkers, de vernoame optocht doar hai mit noar tempel van de HEER ging om te ovvern, dou was ze der glad versteld van. 05Ze zee tegen keunenk: "Den is t ja echt woar wat ik in mien laand over joe en joen wieshaid heurd heb. 06k Wol nait leuven wat ze zeden, mor nou ik hierheer kommen bin om t mit mien aigen ogen te zain, mout ik zeggen: Haalfschaid van joen grode wieshaid haren ze mie nog nait verteld. Ie binnen ja nog veul wiezer as wat ter over joe zegd wordt. 07Wat toch n veurrecht veur joen manlu en joen dainstvolk dat ze aal doag bie joe touholden maggen en joen wieze woorden heuren kinnen. 08Pries de HEER, joen God, dij joe zo geern lieden mag dat hai joe op troon zet het as keunenk veur de HEER, joen God. Joen God is ja zo wies mit Israël dat hai t veur aiweg in standholden wil. Doarom het hai joe as keunenk over heur aansteld om te regaaiern noar recht en gerechteghaid." 09Dou gaf zai de keunenk honderdtwinneg talent gold en n hail bult roekerij en kostboare stainen. Zok roekerij as keunegin van Seba dou aan keunenk Salomo gaf, het ter loater nooit weer west. 10 Boetendes brochten zeelu van Churam en Salomo behaalve gold oet Ofir, ook nog sandelholt en kostboare stainen veur hom mit. 11 Van dat sandelholt luit de keunenk trappens moaken veur tempel van de HEER en veur zien aigen pelaais en wieder nog lieren en haarpen veur de zangers. Nog nooit eerder haar der zukswat in Juda te zain west. 12 Keunenk Salomo gaf aan keunegin van Seba aal wat ze geern hebben wol, alderdeegs nog meer as ze zulm veur de keunenk mitnomen haar. Dou ging ze weer mit heur dainstvolk noar heur aigen laand weerom. 13 Joarliekse inkomsten veur Salomo bedruigen zèshonderdzèsensesteg talent gold. 14 Doar kwam nog bie wat de kroamers en de handelslu aanbrochten, en wat de keunenks van Arabië en de stadholders van t riek aan gold en zulver veur Salomo opbrochten. 15 Keunenk Salomo luit twijhonderd grode schilden moaken van dreven gold; veur ain zo'n schild haar hai zèshonderd sjekel gold neudeg. 16 Wieder luit e nog drijhonderd lutje schilden moaken van dreven gold; veur zo'n lutje schild haar hai drijhonderd sjekel gold neudeg. Keunenk luit ze ophangen in t hoes Libanonbos. 17 Keunenk luit ook n grode troon van ivoor moaken, dij hai mit zuver gold besloagen luit. 18 Dij troon haar zès treden, n voutenbaank van gold dij aan troon vastzat en aan weerszieden aarmleunens mit n laiw der noast. 19 Ook stonden der op troontreden nog twaalf laiwen, aan weerskanten zès. Nog nooit eerder was der, in wat keunenkriek ook, zukswat moakt. 20 Ale drinkbekers van keunenk Salomo wazzen van gold. En aal t aander serviesgoud in t hoes Libanonbos was ook van zuver gold; zulver was in Salomo's tied niks in reken. 21 Keunenk haar ja schepen dij op Tarsis voarden mit scheepsvolk van Churam. Aal drij joar kwammen dij zogezegde Tarsisschepen weerom mit gold en zulver, mit ivoor en mit oapen en paauwen. 22 Keunenk Salomo wer op dij menaaier rieker en wiezer as aal aander keunenks op haile wereld. 23 Ale keunenks van de wereld wollen geern bie Salomo op veziede kommen om te lustern noar de wieshaid dij God hom in t haart geven haar. 24 Aalmoal nammen ze geschenken mit: dingen van zulver en gold, klaaieroazie, woapens, kruderij, peerden en ezels. Dat ging zo joar op joar. 25 Salomo haar vaaierdoezend staalploatsen veur peernwoagens en twaalfdoezend man peervolk. Hai legerde heur in woagenkezernes en bie zien pelaais in Jeruzalem. 26 Salomo regaaierde over ale keunenks tussen de Eufraat en t laand van de Filistijnen tot aan de grup mit Egypte. 27 Deur toudoun van de keunenk was zulver in Jeruzalem net zo gewoon as stainen en was ter net zo veul cederholt as holt van wilde viegen in de vlakte van Sefela. 28 Peerden werden veur Salomo aankocht in Egypte en aal aander landen. 29 Aal t aander over Salomo, van zien beguntied tot aan loater tieden, staait opschreven in de kronieken van profeet Natan, in de profeetsies van Achia oet Silo en in de viziounen van de profeet Jedo over Jerobeam, zeun van Nebat. 30 Salomo regaaierde van Jeruzalem oet vatteg joar over hail Israël. 31 Dou Salomo sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolden. Hai wer begroaven in de stad van zien voader David. Zien zeun Rechabeam wer in zien stee keunenk.