Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 08


01Twinneg joar laank het Salomo in schrip west mit t timmern van tempel veur de HEER en van zien aigen pelaais. 02Hai begunde ook mit t oetbaauwen van de steden dij keunenk Churam hom geven haar en luit de Isrelieten doarin wonen. 03Dou ging hai noar Hamat-Soba en nam dij stad mit geweld in. 04Ook Tadmor dat in de woestijn ligt, luit e verstaarken en wieder ale steden in Hamat doar hai zien veurroaden opsloagen kon. 05Van Boven-Bet-Choron en Beneden-Bet-Choron muik hai staarke steden mit muren en poorten mit störmbaalken. 06Ook baauwde Salomo Baälat en aal de steden doar hai zien veurroaden opsloagen kon, en steden veur zien striedwoagens en peerdeboudel, en wieder ales wat hai mor baauwen wol in Jeruzalem, in Libanon en in zien haile keunenkriek. 07Ale noazoaten van de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten en ook van de Chiwwieten en de Jebusieten dij nait bie Israël heurden, 08mor dij in t laand bleven wazzen deurdat de Isrelieten heur nait om haals brocht haren, werden deur Salomo aan t waark zet veur herendainsten. Dat is zo bleven tot op t heden. 09Isrelieten zulm werden nait veur t swoare waark indaild. Dij deden dainst as soldoaten, as legerofsieren, as ofsieren over de woagenmenners en t peervolk. 10 Doar wazzen ook twijhonderdfiefteg hoge amtenoars bie dij veur keunenk Salomo t volk bestuurden. 11 Salomo luit farao zien dochter verhoezen van Davidstad noar t pelaais dat hai veur heur baauwd haar. Hai dochde: t Komt nait te pas dat ain van mien vraauwen in t hoes van David, keunenk van Israël, wonen zol. Steden doar de aark van de HEER hènbrocht was, binnen nou ja haailege steden. 12 Dou brochde Salomo de HEER brandovvers op t altoar dat hai veur de veurhal baauwd haar. 13 Aal doag werden der nou brandovvers brocht, zo as Mozes dij veurschreven haar veur de sabbat, veur nijmoan, veur de drij hoge feestdoagen in t joar: t feest van t Ongezuurde Brood, t Wekenfeest en t Loofhuttenfeest. 14 Boetendes regelde hai de dainsten van de priesters in heur ofdailens zo as zien voader David dij veurschreven haar, en ook dij van de Levieten bie heur zangdainsten en as ze de priesters helpen mozzen, aal doag vannijs. Wieder regelde hai de poortwachtersdainsten zo as David, de man van God, dat besteld haar. 15 Ale veurschriften van de keunenk dij over de priesters en Levieten gingen, werden sekuur noaleefd, ook dij over de tempelschatten. 16 Zo kwam t waark van keunenk Salomo kloar, van dag òf dat fonnementen veur t hoes van de HEER legd werden, tot aan dag tou dat ales haildaal veurnkander was. t Hoes van de HEER was kloar. 17 Dou ging Salomo noar Esjon-Geber en noar Elat, aan de kust in t laand van Edom. 18 Churam stuurde hom schepen en kloare zeelu onder bevel van zien zee-ofsieren; zai gingen mit manlu van Salomo noar Ofir. Zai huilen doar vaaierhonderdfiefteg talent gold vandoan en brochten dij noar keunenk Salomo.