Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 07


01Dou Salomo kloar was mit t beden, kwam der tou de hemel oet vuur omdeel en dat verteerde t brandovver en de vree-ovvers, en t haile hoes wer vol van glorie van de HEER. 02Priesters konden der nait meer inkommen, glorie van de HEER haar t haile hoes ja vol moakt. 03Dou ale Isrelieten zagen hou t vuur en de glorie van de HEER over tempel omdeel kwam, gingen zai op knijen, mit kop op grond en prezen de HEER: "Hai is goud, zien traauw komt ja gain èn aan." 04Keunenk en aal t volk brochten dou ovvers veur de ogen van de HEER. 05Keunenk Salomo ovverde twijentwinnegdoezend stoks rundvij en honderdtwinnegdoezend schoapen en segen. Zo hebben keunenk en t haile volk tempel inwijd. 06Priesters stonden op heur stee, Levieten stonden te zingen bie heur meziekinstermenten dij keunenk David nog moaken loaten haar om de HEER te priezen en zai zongen: "Zien traauw komt ja gain èn aan," zo as David vrouger besteld haar. Priesters stonden mit heur trompetten tegen heur over en aal t volk was ter bie stoan goan. 07Salomo wijdde t middelstok van t veurplaain veur de tempel in. Hai mos doar de ovvers kloarmoaken; t bronzen altoar dat hai moaken loaten haar, was ja laank nait groot genog veur de brandovvers, waaitovvers en t vet van de daaiern dij slacht wazzen. 08Dou vierde Salomo zeuven doag laank t Loofhuttenfeest in n grode bieainkomst mit t haile volk Israël, van de weg noar Hamat òf tot aan de grup mit Egypte tou. 09Op de aachtste dag huilen ze n grode en plechtege soamenkomst. t Haile feest van t inwijden van t bronzen altoar duurde dou ook nog zeuven doag. 10 Op n drijentwinnegsten van zeuvende moand luit Salomo heur aalmoal weer noar hoes tou goan. t Volk haar t goud op t zin en was blied over aal t goie dat de HEER aan David en Salomo en aan zien volk Israël doan haar. 11 Dou Salomo t hoes van de HEER en t hoes veur de keunenk kloar haar, en aal wat hai bedocht haar veur de inrichten van t hoes van de HEER en zien aigen hoes veur mekoar haar, 12 kwam de HEER midden in naacht in n gezicht bie hom. Hai zee: "Ik heb dien gebed heurd. Ik heb mie dit stee as ovverstee oetkozen. 13 As ik de hemel op slöt dou zodat ter gain regen vaalt, of as ik sprinkhoanen der op oet stuur om t laand koal te vreten, of as ik pest onder mien volk stuur, 14 en as dit volk, dat mien volk is, zok den deelgeft en beedt, as dat volk mie weer opzöcht en zok bekeert van zien kwoade wegen, den zel ik in de hemel toulustern. Ik zel heur zunden vergeven en heur laand weer beter moaken. 15 Ik zel mien ogen open hebben en mit mien oren lustern noar t gebed dat van dit stee tou mie komt. 16 Ik heb dizze tempel oetkozen en as haaileg stee aanveerd, zodat mien noam doar aiweg wonen kin, zodat mien ogen doar ales zain kinnen en mien haart doar aaltied touholden zel. 17 En wat diezulm aanbelangt, astoe veur mien ogen t aigenste pad lopen dust as dien voader David doan het, astoe ales dust, zo as ik die opdroagen heb, astoe die holdst aan mien wetten en geboden, 18 den zel ik zörgen dat dien keunenkstroon veur aaltied steveg staait, zo as ik dat aan dien voader David in n verbond touzegd heb: 'Der zel aaltied n noazoat van die over Israël regaaiern.' 19 Mor astoe en dien volk bie mie votlopen, as ie joe nait meer holden aan mien wetten en geboden dij ik joe veurholden heb, as ie achter aander goden aanlopen en veur dijent op knijen goan, 20 den zel ik dit volk votjoagen van t laand òf dat ik heur geven heb, den zel ik dizze tempel doar ik mien noam aan verbonden heb, van mie òf gooien, den zel ik zörgen dat dit hoes veur ale volken n hoes van spot en schaande wordt. 21 Elk dij der langs komt, zel zok over dit geweldege hoes haildaal verbiesterd ofvroagen: 'Woarom het de HEER zukswat doan mit dit laand en dizze tempel?' 22 En lu zellen antwoorden: 'Omdat ze de HEER, de God van heur veurolden, dij heur tou t laand Egypte oethoald het, in steek loaten hebben, omdat ze zok aan aander goden verbonden hebben en veur dijent op knijen goan binnen en dij daind hebben, doarom het de HEER aan dit volk dizze ramp bezörgd!'"