Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 06


01Dou zee Salomo: "HEER, ie hebben onnaaierd dat ie in duustere dook wonen wollen. 02Doarom heb ik n vernoam hoes veur joe zetten loaten, n vaaste woonstee veur aaltied." 03Keunenk draaide zok om en zegende de haile gemainschop van Israël. Ze wazzen der aalmoal bie stoan goan, 04en hai zee: "Te priezen is de HEER, de God van Israël, dij mit zien handen doan het, wat hai mit zien mond beloofd haar aan mien voader David: 05'Van dag òf aan dat ik mien volk Israël tou Egypte oetlaaidde, haar ik mie oet ale stammen van Israël nog gain stad oetkozen om der n tempel baauwen te loaten doar mien noam wonen zol. Ook haar ik nog gain man oetkozen om vorst te wezen over mien volk Israël. 06Mor nou heb ik Jeruzalem oetkozen om doar mien noam te vestegen en ik kais ook David oet om over mien volk Israël te regaaiern.' 07Mien voader David was vervaast van plan n tempel te baauwen veur de noam van de HEER, de God van Israël. 08Mor de HEER zee tegen hom: 'Dat is mooi van die dastoe vaast van plan bist om n tempel veur mien noam te baauwen. 09Toch zel dij tempel nait deur die baauwd worden, mor dien aigen zeun dij nog geboren worden mout, dij zel veur mien noam dat hoes baauwen.' 10 Zo het de HEER zok aan zien woord holden. Ik heb mien voader David opvolgd en zit nou op de troon van Israël, krekt zo as de HEER t beloofd haar, en ik heb veur de noam van de HEER, de God van Israël, n tempel baauwd. 11 Doar heb ik de aark zien stee geven, doar t bewies van t verbond mit de HEER in ligt dat hai mit de Isrelieten sloten het." 12 Dou ging Salomo, doar de haile gemainschop van Israël bie was, veur t altoar van de HEER stoan en hai stook zien aarms omhoog. 13 Want Salomo haar n bronzen platvörm moaken loaten en haar dij in t midden van t veurplaain hènzetten loaten. Platvörm haar n lengte van vief èl, n brette van vief èl en n högte van drij èl en doar was Salomo op stoan goan. Hai ging veur de haile gemainschop van Israël op knijen en stook zien aarms omhoog. 14 Hai beedde: "HEER, God van Israël, der is in de hemel of op de haile wereld gain aander God zo as ie, ain dij zok aan t verbond holdt, ain dij traauw is aan zien knechten dij zok mit heur haile haart noar joe richten. 15 Ie hebben joe holden aan wat ie beloofd hebben aan joen knecht David, mien voader. Wat ie mit joen mond beloofd hebben, heb ie mit joen handen doan, zo as vandoag oetbliekt. 16 Nou den, HEER, God van Israël, loat veur joen knecht David, mien voader, ook oetkommen wat ie nog meer touzegd hebben: 'As dien noazoaten t rechte pad volgen en zok aan mien wetten holden, net zo astoe tegenover mie doan hest, den zel der vervaast aaid ain van dien noazoaten op de troon van Israël zitten.' 17 Nou den, HEER, God van Israël, loat joen touzeggen dij ie aan David, joen knecht, doan hebben, oetkommen. 18 Mor zol God den echt maank mensken op wereld wonen kinnen? Ie binnen ja te groot veur de hemel, alderdeegs veur de hoogste hemel. Hou zol ie den in dizze tempel, dij ik veur joe baauwd heb, wonen kinnen? 19 HEER, mien God, heur toch noar t beden en smeken van joen knecht, heur toch noar t geschraif en t gebed doar hai mit bie joe komt. 20 Hol toch dag en naacht dizze tempel in t oog, t stee doar joen noam wonen zel, zo as ie zeden. Heur toch noar t gebed dat joen knecht op dit stee tou joe richt. 21 Heur toch noar de smeekbeden van joen knecht en van joen volk Israël dij vanòf dit stee tou joe richt worden. En heur toch van joen woonstee òf, van de hemel oet. Heur en vergeef. 22 As ain zok tegen zien noaber misdroagen het en dij noaber vragt van hom dat e zokzulm vervlökt en hai komt den in tempel veur t altoar om zokzulm te vervluiken, 23 heur den van de hemel oet en dou wat! Oordail over joen knechten! Wèl schuld het, straf dij en geef hom wat e verdaind het. Mor wèl gain schuld het, spreek dij vrij en dou hom recht. 24 As joen volk Israël deur de vijand versloagen is, omreden ze hebben tegen joe zundegd, en as ze den tou inkeer kommen en joen noam priezen en in dizze tempel kommen om te beden en te smeken, 25 heur den van de hemel oet. Vergeef de zunden van joen volk Israël en breng ze weer noar t laand dat ie heur en heur veurolden geven hebben. 26 As de hemel op slöt zit en t geft mor gain regen, omreden joen volk het tegen joe zundegd, mor as zai den toch op dit stee kommen om te beden en joen noam te priezen en om heur levent te betern, omdat ie heur onder handen nomen hebben, 27 heur den van de hemel oet, vergeef de zunden van joen knechten, joen volk Israël. Wies heur de goie weg doar ze langs goan mouten en loat ter weer regen kommen over joen laand dat ie joen volk in aigendom geven hebben. 28 As ter honger of pest in t laand komt, as ter koornbraand, meeldaauw of vroatzuchtege grashippers over t gewas kommen, as t volk in aigen steden deur vijanden beloagd wordt, of as ter ploagen of zaiktes over t laand kommen, 29 as ter den ook mor ain man oet joen haile volk Israël in aal zien verdrait en ellèn zien smeekbeden tou joe richt en zien handen noar dizze tempel oetstekt, 30 heur den van de hemel oet, van t vaaste stee doar ie wonen, en vergeef! Dou mit elk van heur noar wat ze doan hebben, ie waiten ja wat ter in elks haart omgaait. Ie binnen de ainegste dij t haart van menskenkinder kent. 31 Den zellen zai heur haile levent laank ontzag veur joe hebben en t levent laaiden zo as ie dat willen, in t laand dat ie ons veurolden geven hebben. 32 Alderdeegs as ter n vremde, ain dij nait bie joen volk Israël heurt, mor oet n laand wait-hou-wied-vot hier komt om te beden in dit hoes vanwegens joen grode noam, joen staarke haand en joen machtege aarm, 33 heur den van de hemel oet, t stee doar ie wonen en dou ales doar dij vremde om vragt! Den zellen ale volken van de wereld joen noam kennen leren en net as joen volk Israël, ontzag veur joe hebben. Den zellen zai waiten dat aan dizze tempel dij ik baauwd heb, joen noam geven is. 34 As joen volk op joen aanwies oet vechten gaait tegen zien vijanden en ze beden den noar kaant oet van dizze stad dij ie joe oetkozen hebben, noar kaant oet van dizze tempel dij ik veur joen noam baauwd heb, 35 heur den van de hemel oet noar heur beden en smeken, en dou heur recht! 36 As zai tegen joe zundegen - is ja gain mensk dij nait zundegt - en as ie heur den in joen kwoadhaid overgeven aan de vijand dij heur as ballengs ofvoert noar n laand wied vot of stoef bie, 37 as zai den in t laand doar zai as ballengs hènbrocht binnen tou inkeer kommen en zok bekeren en tou joe smeken in heur ballengschop: 'Wie hebben zundegd, wie hebben verkeerd doan, wie hebben ons goddeloos gedroagen!' 38 as zai zok den in heur ballengschop mit heur haile wezen noar joe toukeren, as zai den beden noar kaant oet van dit laand dat ie heur veurolden geven hebben, noar kaant oet van dizze stad dij ie joe oetkozen hebben en van dit hoes dat ik veur joen noam baauwd heb, 39 heur den van de hemel oet, van t vaaste stee doar ie wonen, noar heur beden en smeken en dou heur recht. Vergeef joen volk dat zai tegen joe zundegd hebben. 40 Nou den, mien God, dat joen ogen mor acht geven maggen, dat joen oren mor heuren maggen noar de gebeden vanòf dit stee.
41 Kom, HEER, mien God, kom noar joen rustplak, iezulm en de aark van joen kracht.
Loat joen priesters, HEER, mien God, zok omgeven mit joen zegen,
loat joen gunstelingen blied wezen over aal t gelok.

42 HEER, mien God, wies joen gezaalfde nait òf, denk aan ale gunsten dij ie bewezen hebben aan David, joen knecht."