Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 03


01Dou begunde Salomo in Jeruzalem mit t baauwen van t hoes van de HEER. Dij kwam op Moria, baarg doar de HEER zok aan zien voader David zain loaten haar, op t stee dat David der veur bestemd haar, op dörsdeel van de Jebusiet Ornan. 02Hai begunde mit t baauwen op de twijde dag van twijde moand, van t vaaierde joar dat hai regaaierde. 03t Grondplan van tempel van God, zo as Salomo dat oetzet haar, was sesteg èl laank en twinneg èl braid, rekend noar de olde moat van de èl. 04Veurhal dij in t verlengde van grode zoal ston, was twinneg èl laank, net zo laank as de brette van tempel, en honderdtwinneg èl hoog; binnenkaant wer mit zuver gold besloagen. 05Wanden van grode tempelzoal luit hai mit ciprezzenholt oftimmern en mit zuver gold besloagen; doar werden weer paalmtoeken en slingers op aanbrocht. 06Haile tempel wer mit kostboare stainen versierd. t Gold kwam oet Parwaïm. 07Zo werden ook de baalken, drumpels, wanden en deuren van grode tempelzoal mit gold besloagen en op de wanden wer holtsniewaark mit cherubs aanbrocht. 08Wieder luit hai de zoal van t alderhaailegste inrichten. De lengte doarvan, langs de kòrte kaant van tempel bemeten, was twinneg èl en de brette was ook twinneg èl. Hai besluig dij mit zuver gold tot n gewicht van zèshonderd talent. 09De spiekers wogen fiefteg sjekel aan gold. Bovenzoalen werden ook mit gold besloagen. 10 Veur de zoal van t alderhaailegste luit hai twij cherubs moaken en dij mit gold besloagen. 11 De vleugels van dij cherubs wazzen mit mekoar twinneg èl laank: de aine vleugel van n cherub was vief èl laank en kwam tegen de muur van de zoal, de aander vleugel was ook vief èl en ruik tegen de vleugel van de aander cherub aan. 12 Aansom was boetenste vleugel van de aander cherub ook vief èl laank en kwam ook tegen de muur van de zoal, zo as ook de binnenste vleugel vief èl was en de vleugel van de eerste cherub aanruik. 13 Vleugels van baaide cherubs haren mitnkander n spanwiedte van twinneg èl; cherubs stonden liekop mit t gezicht noar de grode zoal tou. 14 Salomo luit t grootgedien moaken van blaauwsangen, roodsangen en helderrode wol en fienweefd linnen. Doar luit hai cherubs op beduren. 15 Wieder luit hai veur de tempel twij zoelen zetten van vievendatteg èl hoog, mit doar bovenop kapitélen van vief èl hoog. 16 Aan bovenèn van dij zoelen luit hai slingers moaken en doar hong hai honderd grenoatappels aan. 17 Dij zoelen zette hai aan veurkaant van tempel, ain aan rechterzied en ain aan linkerzied; rechterzoel nuimde hai Jachin en linkerzoel Boäz.