Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 01


01Salomo, Davids zeun, regaaierde zien keunenkriek mit vaaste haand; de HEER, zien God was ja bie hom en muik hom hoog in aanzain. 02Salomo luit oet hail Israël de aanvoerders over doezend man en dij over honderd man bie zok kommen en ook de rechters, de stamvorsten en de femilie-oldsten oet hail Israël. 03De haile gemainschop ging mit Salomo noar de ovverhögte bie Gibeon. Doar ston Gods soamenkomsttènt ja, dij Mozes, knecht van de HEER, in de woestijn moaken loaten haar. 04De aark van God haar David al tou Kirjat-Jearim oet noar Jeruzalem tou brengen loaten, noar de tènt dij hai doarveur opzet haar, op t stee dat hai doarveur ofriggeld haar. 05Mor t bronzen altoar dat moakt was deur Besaleël, zeun van Uri, dij weer n zeun van Chur was, ston nog aaltied veur tabbernoakel van de HEER. Noar dat altoar gingen Salomo en de gemainte. 06Salomo ovverde doar de HEER bie was, op t bronzen altoar dat bie de soamenkomsttènt heurde, wel doezend brandovvers. 07In dij aigenste naacht verscheen God aan Salomo en hai zee tegen hom: "Zeg ais, wat wolstoe van mie hebben?" 08Salomo gaf aan God as antwoord: "Ie hebben aan mien voader David n grode gunst bewezen en ie hebben mie in zien stee alderdeegs keunenk moakt. 09Loat den, HEER, mien God, oetkommen wat ie aan David, mien voader, beloofd hebben. Ie hebben mie ja keunenk moakt over n volk, zo ontelboar groot as t stof van de wereld. 10 Geef mie veur nou zoveul wieshaid en kennes dat ik dit volk veurgoan kin en laaiden. Wèl aans zol dit grode volk van joe richten kinnen?" 11 Dou zee God tegen Salomo: "Omdat nou juust dit in dien haart leeft, omdastoe nait vroagd hest om riekdom en bezittens, nait om aigen aanzain of t levent van dien vijanden, alderdeegs nait om n laank levent, mor om wieshaid en kennes om dit volk doar ik die as keunenk over aansteld heb, richten te kinnen, 12 doarom geef ik die dij wieshaid en kennes, mor boetendes geef ik die riekdom, en bezittens, en aanzain, zo as veur die nog nooit n keunenk had het en noa die ook nooit ain kriegen zel." 13 Doarnoa ging Salomo van de ovverhögte van Gibeon, doar de soamenkomsttènt ston, noar Jeruzalem weerom en hai regaaierde Israël. 14 Salomo schafte zok zoveul woagens aan en brochde zoveul peervolk bie nkander, dat hai haar op t lest vattienhonderd striedwoagens en twaalfdoezend man peervolk. Hai legerde heur in garnizounssteden en ook in zien aigen kezèrn in Jeruzalem. 15 Deur t belaaid van keunenk Salomo wazzen gold en zulver net zo gewoon as stainen, en cederbomen kwammen der net zo veul veur as wilde viegebomen in de Leegte. 16 Salomo luit zien peerden invoeren oet Egypte en Kewe; kemizziekopers van de keunenk kochten dij doar tegen dagpries. 17 Striedwoagens luit hai ook invoeren oet Egypte veur zèshonderd sjekel zulver t stok en peerden veur honderdfiefteg sjekel zulver t stok. Kemizziekopers verkochten heur ook deur veur de oetvoer noar ale keunenks van de Hethieten en van de Arameeërs. 18 Salomo nam zok veur dat hai zol n hoes veur de noam van de HEER baauwen loaten en n keunenkliek pelaais veur zokzulm.

2 Kronieken 02


01Hai haar seuventegdoezend sjaauwerlu aan t waark, tachtegdoezend stainhaauwers veur in de baargen en zèsendatteghonderd opzichters over t waarkvolk. 02Salomo stuurde n bosschop noar Churam, keunenk van Tyrus: "Dou mien voader doudestieds veur zokzulm n pelaais baauwen wol, heb ie hom cederstammen leverd. 03Nou goa ik n hoes baauwen veur de noam van de HEER, mien God. Dat hoes wil ik aan hom touwijden; ik wil der geurege wierook in zien aanwezeghaid branden; ik wil der op vaaste tieden teunbroden hènleggen en smörgens en soavends brandovvers brengen. Zoks wil ik doun op de sabbatdoagen, bie nijmoanfeesten en bie de hoge feesten van de HEER, ons God, zo as dat veur Israël veur aaltied onnaaierd is. 04t Hoes dat ik baauwen goa, mout groot wezen, ons God is ja de grootste van ale goden. 05Mor wèl is nou in stoat om veur hom n hoes te baauwen. De hemel, alderdeegs de hoogste hemel kin hom nait bevatten. En wèl bin ik den, dat ík veur hom n hoes baauwen zol, behaalve den om wierook in zien aanwezeghaid te branden? 06Stuur mie den toch n meestervakman, n boaskerel dij kloar is in t waark mit gold en zulver, mit brons en iesder, dij bekwoam is in t vaarven van roodsangen, blaauwsangen en helderrode wol, dij t holtsnieden in de vingers het en dij soamenwaarken kin mit de vaklu hier in Juda en Jeruzalem, dij nog deur mien voader David aannomen binnen. 07Lever mie den ook cederstammen, ciprezzen en sandelholt van de Libanon. Ik wait ja dat joen waarkvolk op Libanonbaargen kloar volk is in t holtkappen, en mien waarkvolk kin joen volk helpen, 08zodat ik n hail bult holt in veurroad krieg, want tempel dij ik baauwen goa, mout groot worden en wonderboarliek mooi. 09Ik zel joen waarkvolk, de holtkappers, etendrinken oetlangen: twinnegdoezend kor waaitenmeel, twinnegdoezend kor gaarst, wieder twinnegdoezend bat wien en twinnegdoezend bat eulie." 10 Keunenk Churam van Tyrus stuurde Salomo n braif mit bosschop: "Dat de HEER joe as keunenk over zien volk aansteld het, is n taiken dat hai doar wies mit is." 11 Wieder schreef Churam: "Lof aan de HEER, de God van Israël, dij de hemel en de haile wereld moakt het. Hai het aan keunenk David ja n zeun geven mit zoveul wieshaid, inzicht en verstand van zoaken, dat dij n tempel veur de HEER baauwen kin en n keunenkliek pelaais veur zokzulm. 12 Doarom stuur ik joe n kloare vakman, ain mit n groot verstand; dij hait meester Churam. 13 Zien moeke is ain oet de stam van Dan en zien voader komt oet Tyrus. Hai is kloar in t waark mit gold en zulver, mit brons en iesder, mit stain en holt. Hai is bekwoam in t waark mit roodsangen, blaauwsangen en helderrode wol en fienweefd linnen en hai het t holtsnieden in de vingers. Hai kin ale taikens moaken van wat ie mor hebben willen. Hai kin soamenwaarken mit joen vaklu en mit dij van mien heer, joen voader David. 14 Stuur ie, mien heer, de waait, gaarst, eulie en wien doar ie t over had hebben, mor aan ons, joen knechten. 15 Den zel wie bomen kappen op Libanon, net zoveul as ie neudeg hebben. Dij zel wie mit vlötten over zee noar Jafo voaren, den kin ie dij noar Jeruzalem brengen." 16 Salomo luit aal t vremd volk tellen dat dou in t laand Israël was, zo as ook zien voader David doun loaten haar. Der bleken honderddrijenfieftegdoezend zèshonderd man te wezen. 17 Seuventegdoezend doarvan luit e dainstdoun as sjaauwerlu, tachtegdoezend as stainhaauwers in de baargen, en zèsendatteghonderd as opzichters om t volk aan t waark te holden.

2 Kronieken 03


01Dou begunde Salomo in Jeruzalem mit t baauwen van t hoes van de HEER. Dij kwam op Moria, baarg doar de HEER zok aan zien voader David zain loaten haar, op t stee dat David der veur bestemd haar, op dörsdeel van de Jebusiet Ornan. 02Hai begunde mit t baauwen op de twijde dag van twijde moand, van t vaaierde joar dat hai regaaierde. 03t Grondplan van tempel van God, zo as Salomo dat oetzet haar, was sesteg èl laank en twinneg èl braid, rekend noar de olde moat van de èl. 04Veurhal dij in t verlengde van grode zoal ston, was twinneg èl laank, net zo laank as de brette van tempel, en honderdtwinneg èl hoog; binnenkaant wer mit zuver gold besloagen. 05Wanden van grode tempelzoal luit hai mit ciprezzenholt oftimmern en mit zuver gold besloagen; doar werden weer paalmtoeken en slingers op aanbrocht. 06Haile tempel wer mit kostboare stainen versierd. t Gold kwam oet Parwaïm. 07Zo werden ook de baalken, drumpels, wanden en deuren van grode tempelzoal mit gold besloagen en op de wanden wer holtsniewaark mit cherubs aanbrocht. 08Wieder luit hai de zoal van t alderhaailegste inrichten. De lengte doarvan, langs de kòrte kaant van tempel bemeten, was twinneg èl en de brette was ook twinneg èl. Hai besluig dij mit zuver gold tot n gewicht van zèshonderd talent. 09De spiekers wogen fiefteg sjekel aan gold. Bovenzoalen werden ook mit gold besloagen. 10 Veur de zoal van t alderhaailegste luit hai twij cherubs moaken en dij mit gold besloagen. 11 De vleugels van dij cherubs wazzen mit mekoar twinneg èl laank: de aine vleugel van n cherub was vief èl laank en kwam tegen de muur van de zoal, de aander vleugel was ook vief èl en ruik tegen de vleugel van de aander cherub aan. 12 Aansom was boetenste vleugel van de aander cherub ook vief èl laank en kwam ook tegen de muur van de zoal, zo as ook de binnenste vleugel vief èl was en de vleugel van de eerste cherub aanruik. 13 Vleugels van baaide cherubs haren mitnkander n spanwiedte van twinneg èl; cherubs stonden liekop mit t gezicht noar de grode zoal tou. 14 Salomo luit t grootgedien moaken van blaauwsangen, roodsangen en helderrode wol en fienweefd linnen. Doar luit hai cherubs op beduren. 15 Wieder luit hai veur de tempel twij zoelen zetten van vievendatteg èl hoog, mit doar bovenop kapitélen van vief èl hoog. 16 Aan bovenèn van dij zoelen luit hai slingers moaken en doar hong hai honderd grenoatappels aan. 17 Dij zoelen zette hai aan veurkaant van tempel, ain aan rechterzied en ain aan linkerzied; rechterzoel nuimde hai Jachin en linkerzoel Boäz.

2 Kronieken 04


01Salomo luit ook n bronzen altoar moaken van twinneg èl laank, twinneg èl braid en tien èl hoog. 02Wieder luit hai doarveur de Zee gaiten, n koep mit n deursnee van tien èl, haildaal rond en vief èl hoog en n omtrek van datteg èl. 03Aan boetenkaant, haildaal rondomheer, wazzen reliëfs van koubaisten goten, tien op n èl en twij riegen boven nkander, dij in ain stok mit de Zee goten wazzen. 04Dij koep ston op twaalf koubaisten: drij koien keken noar t noorden, drij noar t westen, drij noar t zuden en drij noar t oosten. De Zee ston bovenop heur en achterènden stonden noar t midden tou. 05Waand van koep was n handbraid dik, raand haar vörm van raand van n beker, vörm van n leliekelk. Der kon drijdoezend bat wotter in. 06Hai luit ook nog tien waskevoaten moaken: vief zette hai aan rechterkaant en aander vief aan linkerkaant; dij wazzen veur t ofwasken. In dij bakken wer t raif schoonmoakt dat bie t brandovver bruukt was. De Zee was allain bestemd veur de priesters om zok te wasken. 07Hai luit tien golden kandeloars moaken volgens veurschrift en dij zette hai in de grode zoal, vief aan rechterkaant en vief aan linkerkaant. 08Wieder luit hai tien toavels moaken dij ook in tempel zet werden, vief aan rechterkaant en vief aan linkerkaant. Boetendes luit hai nog honderd golden ovverschuddels moaken. 09Ook legde hai n binnenploats aan veur de priesters en n groot veurhòf mit poortdeuren, dij mit brons besloagen werden. 10 De Zee kwam op rechterzied van t hoes, in t zuudoosten. 11 Churam muik ook nog potten en schoppen en ovverschuddels. Dou was hai kloar mit aal t waark, dat hai veur keunenk Salomo aan t hoes van God doun zol. 12 Dat wazzen de twij zoelen, de twij ronde kapitélen bovenaan de zoelen, en de twij vlechtstokken om de ronde kapitélen bovenop de zoelen te bedekken; 13 vaaierhonderd grenoatappels dij in twij riegen ophongen wazzen aan elk van baaide vlechtstokken om de ronde kapitélen op de zoelen. 14 Wieder muik hai de onderstellen mit de waskevoaten doarop, 15 de Zee, dat is dij aine grode wotterkoep, mit de twaalf koubaisten der onder, 16 de potten en schoppen en vörken. Dit aalmoal mitnkander was deur meester Churam in opdracht van keunenk Salomo van glimmend koper en brons moakt. 17 In de Jordaanleegte tussen Sukkot en Seredata, haar keunenk ze in laimen vörms gaiten loaten. 18 Salomo haar van aal dij dingen n hail bult moaken loaten, der wer nait op t gewicht aan brons keken. 19 Wieder luit Salomo aal t schuddelgoud veur t hoes van God moaken, en t golden altoar en de toavels veur de teunbroden, 20 en de mit gold besloagen kandeloars en lampen; dij mozzen volgens veurschrift branden veur de achterzoal. 21 Wieder nog de golden bloumen, lampen en snuters, aalmoal van t zuverste gold, 22 en boetendes nog de mèzzen, ovverschuddels, pannen en vuurtesten, aalmoal mit gold besloagen. Ook de deuren, de binnendeuren van t alderhaailegste, en de boetendeuren veur de grode zoal van tempel.

2 Kronieken 05


01Dou t waark van Salomo aan t hoes van de HEER kloar was, luit hai de wijgeschenken van zien voader David, t zulver, t gold en aal t schuddelgoud overbrengen en zette dat op stee in de schatkoamers van tempel. 02Dou luit Salomo de vernoamsten van Israël, ale stamoldsten en femilievorsten van de Isrelieten noar Jeruzalem kommen om de aark van t verbond van de HEER op te hoalen oet de stad van David, dij ook Sion nuimd wordt. 03Ale manlu van Israël kwammen bie de keunenk op t feest, dat in de zeuvende moand holden wer. 04Dou de oldsten van Isrelieten bie nkander wazzen, tilden de Levieten de aark op. 05Zai brochten de aark en de soamenkomsttènt over mit aal t haailege raif dat doarbie heurde. Dat gebeurde deur de priesters van de Levieten. 06Keunenk Salomo en ale Isrelieten dij bie hom kommen wazzen veur de aark, ovverden zoveul schoapen en segen en rundvij dat t nait meer te tellen of te schatten was. 07Zo brochten de priesters de aark van t verbond mit de HEER noar zien stee, in de achterzoal van tempel, t alderhaailegste, tot onder de vleugels van de cherubs. 08Cherubs spraaidden heur baaide vleugels oet over t stee van de aark en zetten zodounde de aark mit droagbomen en aal in schaar. 09Droagbomen wazzen zo laank, dat de oetènnen boeten de achterzoal te zain wazzen, mor wieder weg wazzen ze nait te zain. De aark is doar tot op t heden. 10 In de aark lag niks aans as de twij stainen ploaten dij Mozes doarin legd haar op Horebbaarg. Doar haar de HEER n verbond mit de Isrelieten sloten dou ze tou Egypte oettrokken wazzen. 11 Dou kwammen de priesters tou t haailegdom oet noar boeten tou. Ale priesters dij aanwezeg wazzen, haren zok netgliek bie welke ofdailen ze heurden, ritueel wosken. 12 Ale zangers van de Levieten, zo as Asaf, Heman, Jedutun en heur zeuns en bruiers stonden in heur fienlinnen klaaier, mit bekkens, haarpen en lieren aan oostzied van t altoar kloar. Bie heur stonden honderdtwinneg priesters dij op trompetten bloazen mozzen. 13 Dou begunden zai aalmoal tougelieks te bloazen en n loflaid te zingen tou eer van de HEER. En bie t geschetter van trompetten en meziek van bekkens en aander instermenten, dou zai zongen: "Pries de HEER, want hai is goud. Zien traauw komt ja gain èn aan," op dat ogenblik, wer t haile hoes van de HEER vol mit n wolk. 14 Priesters konden deur dij wolk doar nait stoan blieven om heur gewone dainstwaark te doun, want t hoes van God was vol van de glorie van de HEER.

2 Kronieken 06


01Dou zee Salomo: "HEER, ie hebben onnaaierd dat ie in duustere dook wonen wollen. 02Doarom heb ik n vernoam hoes veur joe zetten loaten, n vaaste woonstee veur aaltied." 03Keunenk draaide zok om en zegende de haile gemainschop van Israël. Ze wazzen der aalmoal bie stoan goan, 04en hai zee: "Te priezen is de HEER, de God van Israël, dij mit zien handen doan het, wat hai mit zien mond beloofd haar aan mien voader David: 05'Van dag òf aan dat ik mien volk Israël tou Egypte oetlaaidde, haar ik mie oet ale stammen van Israël nog gain stad oetkozen om der n tempel baauwen te loaten doar mien noam wonen zol. Ook haar ik nog gain man oetkozen om vorst te wezen over mien volk Israël. 06Mor nou heb ik Jeruzalem oetkozen om doar mien noam te vestegen en ik kais ook David oet om over mien volk Israël te regaaiern.' 07Mien voader David was vervaast van plan n tempel te baauwen veur de noam van de HEER, de God van Israël. 08Mor de HEER zee tegen hom: 'Dat is mooi van die dastoe vaast van plan bist om n tempel veur mien noam te baauwen. 09Toch zel dij tempel nait deur die baauwd worden, mor dien aigen zeun dij nog geboren worden mout, dij zel veur mien noam dat hoes baauwen.' 10 Zo het de HEER zok aan zien woord holden. Ik heb mien voader David opvolgd en zit nou op de troon van Israël, krekt zo as de HEER t beloofd haar, en ik heb veur de noam van de HEER, de God van Israël, n tempel baauwd. 11 Doar heb ik de aark zien stee geven, doar t bewies van t verbond mit de HEER in ligt dat hai mit de Isrelieten sloten het." 12 Dou ging Salomo, doar de haile gemainschop van Israël bie was, veur t altoar van de HEER stoan en hai stook zien aarms omhoog. 13 Want Salomo haar n bronzen platvörm moaken loaten en haar dij in t midden van t veurplaain hènzetten loaten. Platvörm haar n lengte van vief èl, n brette van vief èl en n högte van drij èl en doar was Salomo op stoan goan. Hai ging veur de haile gemainschop van Israël op knijen en stook zien aarms omhoog. 14 Hai beedde: "HEER, God van Israël, der is in de hemel of op de haile wereld gain aander God zo as ie, ain dij zok aan t verbond holdt, ain dij traauw is aan zien knechten dij zok mit heur haile haart noar joe richten. 15 Ie hebben joe holden aan wat ie beloofd hebben aan joen knecht David, mien voader. Wat ie mit joen mond beloofd hebben, heb ie mit joen handen doan, zo as vandoag oetbliekt. 16 Nou den, HEER, God van Israël, loat veur joen knecht David, mien voader, ook oetkommen wat ie nog meer touzegd hebben: 'As dien noazoaten t rechte pad volgen en zok aan mien wetten holden, net zo astoe tegenover mie doan hest, den zel der vervaast aaid ain van dien noazoaten op de troon van Israël zitten.' 17 Nou den, HEER, God van Israël, loat joen touzeggen dij ie aan David, joen knecht, doan hebben, oetkommen. 18 Mor zol God den echt maank mensken op wereld wonen kinnen? Ie binnen ja te groot veur de hemel, alderdeegs veur de hoogste hemel. Hou zol ie den in dizze tempel, dij ik veur joe baauwd heb, wonen kinnen? 19 HEER, mien God, heur toch noar t beden en smeken van joen knecht, heur toch noar t geschraif en t gebed doar hai mit bie joe komt. 20 Hol toch dag en naacht dizze tempel in t oog, t stee doar joen noam wonen zel, zo as ie zeden. Heur toch noar t gebed dat joen knecht op dit stee tou joe richt. 21 Heur toch noar de smeekbeden van joen knecht en van joen volk Israël dij vanòf dit stee tou joe richt worden. En heur toch van joen woonstee òf, van de hemel oet. Heur en vergeef. 22 As ain zok tegen zien noaber misdroagen het en dij noaber vragt van hom dat e zokzulm vervlökt en hai komt den in tempel veur t altoar om zokzulm te vervluiken, 23 heur den van de hemel oet en dou wat! Oordail over joen knechten! Wèl schuld het, straf dij en geef hom wat e verdaind het. Mor wèl gain schuld het, spreek dij vrij en dou hom recht. 24 As joen volk Israël deur de vijand versloagen is, omreden ze hebben tegen joe zundegd, en as ze den tou inkeer kommen en joen noam priezen en in dizze tempel kommen om te beden en te smeken, 25 heur den van de hemel oet. Vergeef de zunden van joen volk Israël en breng ze weer noar t laand dat ie heur en heur veurolden geven hebben. 26 As de hemel op slöt zit en t geft mor gain regen, omreden joen volk het tegen joe zundegd, mor as zai den toch op dit stee kommen om te beden en joen noam te priezen en om heur levent te betern, omdat ie heur onder handen nomen hebben, 27 heur den van de hemel oet, vergeef de zunden van joen knechten, joen volk Israël. Wies heur de goie weg doar ze langs goan mouten en loat ter weer regen kommen over joen laand dat ie joen volk in aigendom geven hebben. 28 As ter honger of pest in t laand komt, as ter koornbraand, meeldaauw of vroatzuchtege grashippers over t gewas kommen, as t volk in aigen steden deur vijanden beloagd wordt, of as ter ploagen of zaiktes over t laand kommen, 29 as ter den ook mor ain man oet joen haile volk Israël in aal zien verdrait en ellèn zien smeekbeden tou joe richt en zien handen noar dizze tempel oetstekt, 30 heur den van de hemel oet, van t vaaste stee doar ie wonen, en vergeef! Dou mit elk van heur noar wat ze doan hebben, ie waiten ja wat ter in elks haart omgaait. Ie binnen de ainegste dij t haart van menskenkinder kent. 31 Den zellen zai heur haile levent laank ontzag veur joe hebben en t levent laaiden zo as ie dat willen, in t laand dat ie ons veurolden geven hebben. 32 Alderdeegs as ter n vremde, ain dij nait bie joen volk Israël heurt, mor oet n laand wait-hou-wied-vot hier komt om te beden in dit hoes vanwegens joen grode noam, joen staarke haand en joen machtege aarm, 33 heur den van de hemel oet, t stee doar ie wonen en dou ales doar dij vremde om vragt! Den zellen ale volken van de wereld joen noam kennen leren en net as joen volk Israël, ontzag veur joe hebben. Den zellen zai waiten dat aan dizze tempel dij ik baauwd heb, joen noam geven is. 34 As joen volk op joen aanwies oet vechten gaait tegen zien vijanden en ze beden den noar kaant oet van dizze stad dij ie joe oetkozen hebben, noar kaant oet van dizze tempel dij ik veur joen noam baauwd heb, 35 heur den van de hemel oet noar heur beden en smeken, en dou heur recht! 36 As zai tegen joe zundegen - is ja gain mensk dij nait zundegt - en as ie heur den in joen kwoadhaid overgeven aan de vijand dij heur as ballengs ofvoert noar n laand wied vot of stoef bie, 37 as zai den in t laand doar zai as ballengs hènbrocht binnen tou inkeer kommen en zok bekeren en tou joe smeken in heur ballengschop: 'Wie hebben zundegd, wie hebben verkeerd doan, wie hebben ons goddeloos gedroagen!' 38 as zai zok den in heur ballengschop mit heur haile wezen noar joe toukeren, as zai den beden noar kaant oet van dit laand dat ie heur veurolden geven hebben, noar kaant oet van dizze stad dij ie joe oetkozen hebben en van dit hoes dat ik veur joen noam baauwd heb, 39 heur den van de hemel oet, van t vaaste stee doar ie wonen, noar heur beden en smeken en dou heur recht. Vergeef joen volk dat zai tegen joe zundegd hebben. 40 Nou den, mien God, dat joen ogen mor acht geven maggen, dat joen oren mor heuren maggen noar de gebeden vanòf dit stee.
41 Kom, HEER, mien God, kom noar joen rustplak, iezulm en de aark van joen kracht.
Loat joen priesters, HEER, mien God, zok omgeven mit joen zegen,
loat joen gunstelingen blied wezen over aal t gelok.

42 HEER, mien God, wies joen gezaalfde nait òf, denk aan ale gunsten dij ie bewezen hebben aan David, joen knecht."

2 Kronieken 07


01Dou Salomo kloar was mit t beden, kwam der tou de hemel oet vuur omdeel en dat verteerde t brandovver en de vree-ovvers, en t haile hoes wer vol van glorie van de HEER. 02Priesters konden der nait meer inkommen, glorie van de HEER haar t haile hoes ja vol moakt. 03Dou ale Isrelieten zagen hou t vuur en de glorie van de HEER over tempel omdeel kwam, gingen zai op knijen, mit kop op grond en prezen de HEER: "Hai is goud, zien traauw komt ja gain èn aan." 04Keunenk en aal t volk brochten dou ovvers veur de ogen van de HEER. 05Keunenk Salomo ovverde twijentwinnegdoezend stoks rundvij en honderdtwinnegdoezend schoapen en segen. Zo hebben keunenk en t haile volk tempel inwijd. 06Priesters stonden op heur stee, Levieten stonden te zingen bie heur meziekinstermenten dij keunenk David nog moaken loaten haar om de HEER te priezen en zai zongen: "Zien traauw komt ja gain èn aan," zo as David vrouger besteld haar. Priesters stonden mit heur trompetten tegen heur over en aal t volk was ter bie stoan goan. 07Salomo wijdde t middelstok van t veurplaain veur de tempel in. Hai mos doar de ovvers kloarmoaken; t bronzen altoar dat hai moaken loaten haar, was ja laank nait groot genog veur de brandovvers, waaitovvers en t vet van de daaiern dij slacht wazzen. 08Dou vierde Salomo zeuven doag laank t Loofhuttenfeest in n grode bieainkomst mit t haile volk Israël, van de weg noar Hamat òf tot aan de grup mit Egypte tou. 09Op de aachtste dag huilen ze n grode en plechtege soamenkomst. t Haile feest van t inwijden van t bronzen altoar duurde dou ook nog zeuven doag. 10 Op n drijentwinnegsten van zeuvende moand luit Salomo heur aalmoal weer noar hoes tou goan. t Volk haar t goud op t zin en was blied over aal t goie dat de HEER aan David en Salomo en aan zien volk Israël doan haar. 11 Dou Salomo t hoes van de HEER en t hoes veur de keunenk kloar haar, en aal wat hai bedocht haar veur de inrichten van t hoes van de HEER en zien aigen hoes veur mekoar haar, 12 kwam de HEER midden in naacht in n gezicht bie hom. Hai zee: "Ik heb dien gebed heurd. Ik heb mie dit stee as ovverstee oetkozen. 13 As ik de hemel op slöt dou zodat ter gain regen vaalt, of as ik sprinkhoanen der op oet stuur om t laand koal te vreten, of as ik pest onder mien volk stuur, 14 en as dit volk, dat mien volk is, zok den deelgeft en beedt, as dat volk mie weer opzöcht en zok bekeert van zien kwoade wegen, den zel ik in de hemel toulustern. Ik zel heur zunden vergeven en heur laand weer beter moaken. 15 Ik zel mien ogen open hebben en mit mien oren lustern noar t gebed dat van dit stee tou mie komt. 16 Ik heb dizze tempel oetkozen en as haaileg stee aanveerd, zodat mien noam doar aiweg wonen kin, zodat mien ogen doar ales zain kinnen en mien haart doar aaltied touholden zel. 17 En wat diezulm aanbelangt, astoe veur mien ogen t aigenste pad lopen dust as dien voader David doan het, astoe ales dust, zo as ik die opdroagen heb, astoe die holdst aan mien wetten en geboden, 18 den zel ik zörgen dat dien keunenkstroon veur aaltied steveg staait, zo as ik dat aan dien voader David in n verbond touzegd heb: 'Der zel aaltied n noazoat van die over Israël regaaiern.' 19 Mor astoe en dien volk bie mie votlopen, as ie joe nait meer holden aan mien wetten en geboden dij ik joe veurholden heb, as ie achter aander goden aanlopen en veur dijent op knijen goan, 20 den zel ik dit volk votjoagen van t laand òf dat ik heur geven heb, den zel ik dizze tempel doar ik mien noam aan verbonden heb, van mie òf gooien, den zel ik zörgen dat dit hoes veur ale volken n hoes van spot en schaande wordt. 21 Elk dij der langs komt, zel zok over dit geweldege hoes haildaal verbiesterd ofvroagen: 'Woarom het de HEER zukswat doan mit dit laand en dizze tempel?' 22 En lu zellen antwoorden: 'Omdat ze de HEER, de God van heur veurolden, dij heur tou t laand Egypte oethoald het, in steek loaten hebben, omdat ze zok aan aander goden verbonden hebben en veur dijent op knijen goan binnen en dij daind hebben, doarom het de HEER aan dit volk dizze ramp bezörgd!'"

2 Kronieken 08


01Twinneg joar laank het Salomo in schrip west mit t timmern van tempel veur de HEER en van zien aigen pelaais. 02Hai begunde ook mit t oetbaauwen van de steden dij keunenk Churam hom geven haar en luit de Isrelieten doarin wonen. 03Dou ging hai noar Hamat-Soba en nam dij stad mit geweld in. 04Ook Tadmor dat in de woestijn ligt, luit e verstaarken en wieder ale steden in Hamat doar hai zien veurroaden opsloagen kon. 05Van Boven-Bet-Choron en Beneden-Bet-Choron muik hai staarke steden mit muren en poorten mit störmbaalken. 06Ook baauwde Salomo Baälat en aal de steden doar hai zien veurroaden opsloagen kon, en steden veur zien striedwoagens en peerdeboudel, en wieder ales wat hai mor baauwen wol in Jeruzalem, in Libanon en in zien haile keunenkriek. 07Ale noazoaten van de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten en ook van de Chiwwieten en de Jebusieten dij nait bie Israël heurden, 08mor dij in t laand bleven wazzen deurdat de Isrelieten heur nait om haals brocht haren, werden deur Salomo aan t waark zet veur herendainsten. Dat is zo bleven tot op t heden. 09Isrelieten zulm werden nait veur t swoare waark indaild. Dij deden dainst as soldoaten, as legerofsieren, as ofsieren over de woagenmenners en t peervolk. 10 Doar wazzen ook twijhonderdfiefteg hoge amtenoars bie dij veur keunenk Salomo t volk bestuurden. 11 Salomo luit farao zien dochter verhoezen van Davidstad noar t pelaais dat hai veur heur baauwd haar. Hai dochde: t Komt nait te pas dat ain van mien vraauwen in t hoes van David, keunenk van Israël, wonen zol. Steden doar de aark van de HEER hènbrocht was, binnen nou ja haailege steden. 12 Dou brochde Salomo de HEER brandovvers op t altoar dat hai veur de veurhal baauwd haar. 13 Aal doag werden der nou brandovvers brocht, zo as Mozes dij veurschreven haar veur de sabbat, veur nijmoan, veur de drij hoge feestdoagen in t joar: t feest van t Ongezuurde Brood, t Wekenfeest en t Loofhuttenfeest. 14 Boetendes regelde hai de dainsten van de priesters in heur ofdailens zo as zien voader David dij veurschreven haar, en ook dij van de Levieten bie heur zangdainsten en as ze de priesters helpen mozzen, aal doag vannijs. Wieder regelde hai de poortwachtersdainsten zo as David, de man van God, dat besteld haar. 15 Ale veurschriften van de keunenk dij over de priesters en Levieten gingen, werden sekuur noaleefd, ook dij over de tempelschatten. 16 Zo kwam t waark van keunenk Salomo kloar, van dag òf dat fonnementen veur t hoes van de HEER legd werden, tot aan dag tou dat ales haildaal veurnkander was. t Hoes van de HEER was kloar. 17 Dou ging Salomo noar Esjon-Geber en noar Elat, aan de kust in t laand van Edom. 18 Churam stuurde hom schepen en kloare zeelu onder bevel van zien zee-ofsieren; zai gingen mit manlu van Salomo noar Ofir. Zai huilen doar vaaierhonderdfiefteg talent gold vandoan en brochten dij noar keunenk Salomo.

2 Kronieken 09


01Noam en foam van Salomo wazzen alderdeegs deurdrongen tot keunegin van Seba. Zai ging noar Jeruzalem om Salomo mit roadsels oet te perbaaiern. Zai raaisde mit groot gevolg, mit kemélen dij beloaden wazzen mit roekerij, n bult gold en kostboare stainen en dou ze bie Salomo aankommen was, legde zai hom ale kwezzies veur dij heur in kop omswonnen. 02Salomo wos antwoord op aal heur vroagen, der was veur keunenk niks zo stoer, dat hai heur t nait oetleggen kon. 03Dou keunegin van Seba vernam hou wies of Salomo wel was en t pelaais zag dat hai veur zok zetten loaten haar, 04en aal t eten dat bie hom op toavel kwam en hou de hovelingen bie hom aan toavel zatten, de klaaier en t optreden van zien dainstvolk en zien schenkers, de vernoame optocht doar hai mit noar tempel van de HEER ging om te ovvern, dou was ze der glad versteld van. 05Ze zee tegen keunenk: "Den is t ja echt woar wat ik in mien laand over joe en joen wieshaid heurd heb. 06k Wol nait leuven wat ze zeden, mor nou ik hierheer kommen bin om t mit mien aigen ogen te zain, mout ik zeggen: Haalfschaid van joen grode wieshaid haren ze mie nog nait verteld. Ie binnen ja nog veul wiezer as wat ter over joe zegd wordt. 07Wat toch n veurrecht veur joen manlu en joen dainstvolk dat ze aal doag bie joe touholden maggen en joen wieze woorden heuren kinnen. 08Pries de HEER, joen God, dij joe zo geern lieden mag dat hai joe op troon zet het as keunenk veur de HEER, joen God. Joen God is ja zo wies mit Israël dat hai t veur aiweg in standholden wil. Doarom het hai joe as keunenk over heur aansteld om te regaaiern noar recht en gerechteghaid." 09Dou gaf zai de keunenk honderdtwinneg talent gold en n hail bult roekerij en kostboare stainen. Zok roekerij as keunegin van Seba dou aan keunenk Salomo gaf, het ter loater nooit weer west. 10 Boetendes brochten zeelu van Churam en Salomo behaalve gold oet Ofir, ook nog sandelholt en kostboare stainen veur hom mit. 11 Van dat sandelholt luit de keunenk trappens moaken veur tempel van de HEER en veur zien aigen pelaais en wieder nog lieren en haarpen veur de zangers. Nog nooit eerder haar der zukswat in Juda te zain west. 12 Keunenk Salomo gaf aan keunegin van Seba aal wat ze geern hebben wol, alderdeegs nog meer as ze zulm veur de keunenk mitnomen haar. Dou ging ze weer mit heur dainstvolk noar heur aigen laand weerom. 13 Joarliekse inkomsten veur Salomo bedruigen zèshonderdzèsensesteg talent gold. 14 Doar kwam nog bie wat de kroamers en de handelslu aanbrochten, en wat de keunenks van Arabië en de stadholders van t riek aan gold en zulver veur Salomo opbrochten. 15 Keunenk Salomo luit twijhonderd grode schilden moaken van dreven gold; veur ain zo'n schild haar hai zèshonderd sjekel gold neudeg. 16 Wieder luit e nog drijhonderd lutje schilden moaken van dreven gold; veur zo'n lutje schild haar hai drijhonderd sjekel gold neudeg. Keunenk luit ze ophangen in t hoes Libanonbos. 17 Keunenk luit ook n grode troon van ivoor moaken, dij hai mit zuver gold besloagen luit. 18 Dij troon haar zès treden, n voutenbaank van gold dij aan troon vastzat en aan weerszieden aarmleunens mit n laiw der noast. 19 Ook stonden der op troontreden nog twaalf laiwen, aan weerskanten zès. Nog nooit eerder was der, in wat keunenkriek ook, zukswat moakt. 20 Ale drinkbekers van keunenk Salomo wazzen van gold. En aal t aander serviesgoud in t hoes Libanonbos was ook van zuver gold; zulver was in Salomo's tied niks in reken. 21 Keunenk haar ja schepen dij op Tarsis voarden mit scheepsvolk van Churam. Aal drij joar kwammen dij zogezegde Tarsisschepen weerom mit gold en zulver, mit ivoor en mit oapen en paauwen. 22 Keunenk Salomo wer op dij menaaier rieker en wiezer as aal aander keunenks op haile wereld. 23 Ale keunenks van de wereld wollen geern bie Salomo op veziede kommen om te lustern noar de wieshaid dij God hom in t haart geven haar. 24 Aalmoal nammen ze geschenken mit: dingen van zulver en gold, klaaieroazie, woapens, kruderij, peerden en ezels. Dat ging zo joar op joar. 25 Salomo haar vaaierdoezend staalploatsen veur peernwoagens en twaalfdoezend man peervolk. Hai legerde heur in woagenkezernes en bie zien pelaais in Jeruzalem. 26 Salomo regaaierde over ale keunenks tussen de Eufraat en t laand van de Filistijnen tot aan de grup mit Egypte. 27 Deur toudoun van de keunenk was zulver in Jeruzalem net zo gewoon as stainen en was ter net zo veul cederholt as holt van wilde viegen in de vlakte van Sefela. 28 Peerden werden veur Salomo aankocht in Egypte en aal aander landen. 29 Aal t aander over Salomo, van zien beguntied tot aan loater tieden, staait opschreven in de kronieken van profeet Natan, in de profeetsies van Achia oet Silo en in de viziounen van de profeet Jedo over Jerobeam, zeun van Nebat. 30 Salomo regaaierde van Jeruzalem oet vatteg joar over hail Israël. 31 Dou Salomo sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolden. Hai wer begroaven in de stad van zien voader David. Zien zeun Rechabeam wer in zien stee keunenk.

2 Kronieken 10


01Rechabeam ging noar Sichem tou, omreden doar wazzen ale Isrelieten bie nkander kommen om hom keunenk te moaken. 02Dou Jerobeam, Nebat zien zeun, doar wait van kreeg, kwam hai oet Egypte weerom. Hai was doar ja hènvlucht, op loop veur keunenk Salomo. 03Ze stuurden bosschoplopers en luiten hom roupen en zo kwam Jerobeam mit ale Isrelieten bie Rechabeam om mit hom te proaten: 04"Joen voader het ons n swoar juk oplegd. Wie vroagen joe: moak ie t haarde waark dat joen voader ons besteld het, lichter en t swoare juk dat wie van hom droagen mozzen, minder swoar. Den zel wie joe dainstboar wezen." 05Dou zee Rechabeam tegen heur: "Kom over drij doag mor es bie mie weerom." En t volk ging vot. 06Keunenk Rechabeam ging te roade bie de olde roadgevers dij nog bie zien voader Salomo in dainst west haren dou dij nog leefde. Hai vruig heur: "Wat road ie mie aan? Wat mout ik tegen dat volk zeggen?" 07Zai antwoordden hom: "As ie joe van joen beste kaant zain loaten, as ie heur wat in de muit kommen kinnen en heur mit n vrundelk woord toutoalen, den zellen ze joe aaltied dainstboar wezen." 08Mor hai wol nait lustern noar de road van dij olden en hai ging te roade bie de jongelu dij mit hom groot worden wazzen en dij nou bie hom in dainst stonden. 09Hai vruig heur: "Wat road ie mie aan? Wat mout ik antwoorden aan dit volk dat tegen mie zee: 'Moak t juk dat joen voader ons oplegd het wat lichter.'" 10 Jongkerels dij tougelieks mit hom opgruid wazzen, zeden tegen hom: "Dit mout ie antwoorden tegen dat volk dat tegen joe is begund te mòtjen: 'Mien pink is dikker as mien pa zien pik. 11 Mien pa het joe meschain n swoar juk oplegd, mor ik zel joe t juk nog swoarder moaken. Mien pa het joe meschain mit swepen sloagen, mor ik zel joe mit schorpiounklebatsen sloagen.'" 12 Dou Jerobeam en aal t volk op daarde dag bie keunenk Rechabeam weerom kwammen zo as hai mit heur ofproat haar, 13 gaf hai heur n vraid antwoord. Hai wol hail nait lustern noar de road van de oldsten. 14 Hai zee wat zien jonge roadgevers hom aanroaden haren: "Mien pa het joe meschain n swoar juk oplegd, mor ik zel joe t juk nog swoarder moaken. Mien pa het joe meschain mit swepen sloagen, mor ik zel joe mit schorpiounklebatsen sloagen." 15 Keunenk wol dus nait noar t volk lustern. God haar dat zo regeld, omreden hai wol zien woord woarmoaken dat hai deur Achia oet Silo aan Jerobeam, Nebat zien zeun, geven haar. 16 Nou was t veur t haile volk Israël wel dudelk dat de keunenk nait noar heur lustern wol. Zai zeden tegen hom: "Mit dij David heb wie niks te moaken! Van Isaï zien zeun heb wie niks te verwachten! Aalmoal weer op hoes aan, Isrelieten! t Hoes van David mout mor veur zokzulm zörgen!" Dou gingen ale Isrelieten weer noar hoes tou. 17 Zodounde wer Rechabeam allenneg keunenk over de Isrelieten dij in de steden van Juda woonden. 18 Keunenk Rechabeam stuurde Adoram, opzichter over de herendainsten. Mor de Isrelieten stainegden hom dood. Keunenk Rechabeam zulm kon nog mor net op zien woagen springen en noar Jeruzalem vluchten. 19 Zo deden de Isrelieten veurgoud ofstand van t hoes van David en dat is tot op t heden zo bleven.

2 Kronieken 11


01Dou Rechabeam in Jeruzalem aankommen was, raip hai de stammen van Juda en Benjamin bie nkander, honderdtachtegdoezend ervoaren soldoaten, om tegen Israël te vechten en zodounde t keunenkschop weerom te kriegen. 02Mor bie Semaja, de man van God, kwam n bosschop van de HEER: 03"Zeg tegen Rechabeam, Salomo zien zeun, keunenk over Juda, en tegen ale Isrelieten in Juda en Benjamin: 04'Dit het de HEER joe te zeggen: Begun nait te vechten en moak gain oorlog mit joen aigen volk. Ie mouten weeromgoan, elk noar zien aigen hoes, dit heb ik zulm aalmoal zo regeld.'" Zai lusterden noar wat de HEER zee en zagen der vanòf om n oorlog tegen Jerobeam te begunnen. 05Rechabeam haar zien woonstee in Jeruzalem en hai baauwde verschaaiden steden in Juda om tot vestingsteden. 06Hai verbaauwde Betlehem, Etam en Tekoä, 07Bet-Sur, Socho en Adullam, 08Gat, Maresa en Zif, 09Adoraïm, Lachis en Azeka, 10 Sora, Ajjalon en Hebron. Dat wazzen aalmoal vestingsteden dij in Juda en Benjamin laggen. 11 Hai muik ter staarke steden van, stelde overaal n kommedant aan en legde der veurroaden aan van eterij, eulie en wien. 12 Boetendes stuurde hai noar aal dij verschillende steden schilden en speren. Zodounde muik hai dij steden hail staark en kon hai Juda en Benjamin in zien macht holden. 13 De priesters en Levieten dij deur hail Israël hèn woonden, verhoesden oet heur aigen kontrainen noar hom tou. 14 De Levieten luiten heur gruinlaand en bezittens in steek en kwammen in Juda en Jeruzalem; want Jerobeam en zien zeuns muiken heur t onmeugelk om t priesteramt veur de HEER te beklaiden. 15 Dij haren veur zokzulm priesters aansteld op de ovverhögten veur de bosgaisten en ook veur de beelden van bolkaalver dij hai moaken loaten haar. 16 Achter dij priesters en Levieten aan kwammen veul mensken oet ale stammen van Israël, dij de HEER, de God van Israël, vervaast vereren blieven wollen en dij noar Jeruzalem tou kwammen om de HEER, de God van heur veurolden, ovvers te brengen. 17 Zo muiken zai t keunenkriek Juda staarker en wazzen ze drij joar laank n grode steun veur Rechabeam, Salomo zien zeun. Aal dij drij joar volgden ze t veurbeeld van David en Salomo. 18 Rechabeam traauwde mit Machalat. Zai was n dochter van Jerimot, dij n zeun van David was. Heur moeke was Abihaïl, dochter van Eliab, n zeun van Isaï. 19 Zai kreeg drij zeuns mit hom: Jeüs, Semarja en Zaham. 20 Noa heur traauwde hai mit Maächa, n dochter van Absalom. Dij kreeg mit hom Abia, Attai, Ziza en Selomit. 21 Rechabeam was mit Maächa, Absalom zien dochter, nog wiezer as mit aal zien aander vraauwen en bievraauwen. Hai haar ja achtien vraauwen en wel sesteg bievraauwen. Hai kreeg achtentwinneg zeuns en sesteg dochters. 22 Rechabeam koos Abia, Maächa heur zeun, oet as zien opvolger; zodounde muik hai hom kroonprins boven zien bruiers. 23 Hai was zo verstandeg dat hai zien aander zeuns oetstuurde noar ale kontrainen en ale vestingsteden van Juda en Benjamin. Hai gaf heur etendrinken in overvloud en zöchte veur heur n hail bult vraauwen oet.

2 Kronieken 12


01Dou Rechabeam as keunenk vaast in t zoadel zat en n machteg man worden was, luiten hai en hail Israël zok niks aan de wet van de HEER gelegen liggen. 02Omdat zai de HEER ontraauw worden wazzen, trok Sisak, keunenk van Egypte, in t viefde joar van keunenk Rechabeam tegen Jeruzalem op. 03Hai haar twaalfhonderd striedwoagens en sestegdoezend man peervolk bie zok, en n ontelboar groot leger oet Egypte van Libiërs, Nubiërs en Sukkieten. 04Hai veroverde de vestingsteden van Juda en trok wieder tot stoef bie Jeruzalem. 05Dou kwam de profeet Semaja noar Rechabeam tou en noar de overstes van Juda dij op loop veur Sisak, in Jeruzalem bie nkander kommen wazzen. Hai zee tegen heur: "Dit het de HEER joe te zeggen: 'Ie hebben mie in steek loaten. Doarom loat ik joe ook in steek en geef ik joe over aan Sisak.'" 06De overstes van Israël en de keunenk gingen daip deur t stof en ze zeden: "De HEER staait in zien recht!" 07Dou de HEER zag dat ze zo daip deelgingen, richtte hai t woord tou Semaja: "Omdat zai daip deur t stof goan binnen, zel ik heur nait vergraimen. Ik zel heur tegen t leste toch nog oetkomst geven en mien kwoadhaid nait haildaal deur Sisak op Jeruzalem ofreageren. 08Mor ze mouten zok aal veur Sisak deelgeven. Den zellen ze waiten wat of t onderschaaid is: mie dainen of n keunenk van de wereld." 09Keunenk Sisak van Egypte ging op Jeruzalem òf. Hai roofde ale kostboarheden oet tempel van de HEER en oet t hoes van de keunenk. Ales nam hai mit, alderdeegs de golden schilden dij Salomo moaken loaten haar. 10 Doarveur in stee luit keunenk Rechabeam kopern schilden moaken. Dij gaf hai in beheer aan de kommedanten van de wacht dij de ingang van t pelaais bewoakte. 11 Ieder bòt as de keunenk noar de tempel van de HEER ging, kwammen de soldoaten van de wacht dij schilden ophoalen om ze te droagen en noatied brochten zai ze weerom noar woapenkoamer. 12 Omdat Rechabeam zok deelgeven haar, beterde de kwoadhaid van de HEER op hom weer over; hai wol keunenk ook nait haildaal te gronde richten. Boetendes was der ook wel wat gouds in Juda. 13 Keunenk Rechabeam luit zien gezag in Jeruzalem vannijs gelden. Hai was ainenvatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde zeuventien joar in Jeruzalem, de stad dij de HEER oet ale stammen van Israël oetkozen haar om zien noam te vestegen. Zien moeke haitte van Naäma en was ofkomsteg oet Ammon. 14 Mor Rechabeam dee wat verkeerd was, want hai richtte zok nait mit zien haile haart op de HEER. 15 t Haile verhoal van Rechabeam staait van t begun tot t èn opschreven in de kronieken van de profeet Semaja en van Iddo, dij gezichten zag. t Staait aalmoal in de geslachtsregisters. Der was hailtieddeur oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. 16 Dou Rechabeam sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolden. Hai wer begroaven in de stad van David. Zien zeun Abiam wer keunenk in zien stee.

2 Kronieken 13


01In t achtiende joar dat keunenk Jerobeam regaaierde, wer Abiam keunenk over Juda. 02Drij joar regaaierde hai in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Micha; zai was n dochter van Uriël oet Gibea. Der was oorlog tussen Abiam en Jerobeam. 03Mit n leger van vaaierhonderddoezend kundege soldoaten, aalmoal oetzöchte kriegers, ging Abiam t gevecht in. Jerobeam stelde zok mit aachthonderddoezend keursoldoaten, aalmoal dappere helden, tegen hom over. 04Dou ging Abiam op de Semaraïm stoan, n baarg in Efraïm, en raip: "Jerobeam, luster noar mie, en ie ook, Israël! 05Ie waiten toch wel dat de HEER, de God van Israël, t keunenkschop over Israël veur aaltied aan David en zien zeuns geven het, bezegeld mit n zoltverbond? 06Evenzogoud is dij Jerobeam, zeun van Nebat, dij n knecht van David zien zeun Salomo was, in opstand kommen en het rebulie moakt tegen zien heer. 07n Ploug leeglopers en niksnutten sloot zok bie hom aan en muik zok boas over Rechabeam, Salomo zien zeun. Rechabeam was nog n waikbakken jongkerel en nait tegen heur opwozzen. 08Nou main ie dat ie joe verzetten kinnen tegen t keunenkschop van de HEER dat in handen van de noazoaten van David ligt. Want ie hebben n groot leger en ie hebben boetendes de golden bolkaalver bie joe dij Jerobeam veur joe as goden moaken loaten het. 09Haar ie ook nait de priesters van de HEER, de noazoaten van Aäron, en de Levieten votjagd en joezulm priesters aansteld, zo as ook aander volken dat doun? Elk dij mit n jonge bol en zeuven rammen aanzetten kwam, kon bie joe priester worden veur dij zogezegde goden. 10 Mor ons God is de HEER. Wie hebben hom nait in steek loaten. Ons priesters, noazoaten van Aäron, dainen de HEER en Levieten helpen heur doarbie. 11 Elke mörgen en elke oavend brengen zai brandovvers veur de HEER, brengen reukovvers, leggen teunbroden kloar op de toavel dij mit zuver gold besloagen is en steken elke oavend de lampen in de golden luchters aan. Wie holden ons aan wat de HEER ons opdroagen het, mor ie hebben hom in steek loaten. 12 God gaait bie ons veurop, den kommen zien priesters dij kloarstoan om op trompetten te bloazen en t taiken veur de aanvaal te geven. Isrelieten, goa toch nait in t gevecht mit de HEER, de God van joen veurolden; t zel joe maal opbreken." 13 In tied haar Jerobeam n dail van zien troepen n omtrekkende bewegen moaken loaten en legde n hinderloag achter heur rug. Judeeërs zatten tussen t leger tegen heur over, en n hinderloag achter zok. 14 Dou Judeeërs achteromkeken, zagen ze dat ze van veuren en van achtern aanvalen werden. Zai raipen de HEER aan en de priesters bluizen op heur trompetten. 15 Dou de Judese soldoaten oorlog-en-aanvaal begunden te bèlken, luit God Jerobeam en hail Israël versloagen deur Abiam en Juda. 16 De Isrelieten gingen veur de Judeeërs op loop, mor de HEER leverde heur aan de Judeeërs oet. 17 Abiam en zien leger brochten d' Isrelieten n swoare slag tou: van Israël sneuvelden viefhonderddoezend man van heur keurtroepen. 18 Zodounde mozzen d' Isrelieten dij dag daip deur t stof. Judeeërs wazzen heur de boas bleven, omdat zai steun zöchten bie de HEER, de God van heur veurolden. 19 Abiam juig achter Jerobeam heer en veroverde n stokkewat steden op hom: Betel, Jesana en Efron mit ale dörpen der omtou. 20 Jerobeam kon nait meer op krachten kommen in tied dat Abiam regaaierde. De HEER sluig hom zo, dat hai sturf. 21 Zodounde kwam Abiam aal meer op kloeten. Hai nam zok vattien vraauwen en kreeg twijentwinneg zeuns en zestien dochters. 22 Aal wat ter wieder te doun west het bie Abiam zien handel en wandel en wat hai zegd het, staait beschreven in de verkloarens van de profeet Iddo. 23 Dou Abiam sturf, wer hai te rusten legd bie zien veurolders. Hai wer begroaven in de stad van David. Zien zeun Asa wer keunenk in zien stee. In tied dat Asa regaaierde, haar t laand tien joar rust en vree.

2 Kronieken 14


01Asa dee wat goud en recht was in d' ogen van de HEER, zien God. 02Hai dee d' altoars van vremde goden aan zied en luit d' ovverhögten slichten, hai sluig de haailege stainen aan groezels, en kapte de wijde poalen om. 03Hai druig de Judeeërs op, dat zai zollen zok haildaal richten op de HEER, de God van heur veurolders en zok holden aan zien wet en zien leefregels. 04In ale steden van Juda luit hai d' ovverhögten slichten en de wierookaltoars ofbreken. Dou hai regaaierde was ter rust in t keunenkriek. 05Omdat ter rust in t laand was en omdat ter in dij joaren gain oorlog tegen hom was, kon Asa vestingsteden in Juda baauwen. De HEER gaf hom ja rust en vree. 06Asa zee tegen de Judeeërs: "Loat wie der staarke steden van moaken, der muren omtou baauwen mit toorns en poorten mit grondels. t Laand is nou nog van ons, want wie hebben de HEER, ons God, zöcht en hai het ons rondomheer rust en vree geven." Ze begunden dou te baauwen en t waark schoot goud op. 07Asa haar n leger van drijhonderddoezend man Judeeërs mit grode schilden en speren, en ook nog twijhonderdtachtegdoezend man oet Benjamin mit lutje schilden en pielenbogen. t Wazzen aalmoal kundege soldoaten. 08n Zet loater kwam Zerach, n Nubiër, Juda binnenvalen mit n leger van honderddoezenden soldoaten en wel drijhonderd striedwoagens. Hai kwam tot aan Maresa tou. 09Asa ging hom in de muit en zai stelden zok in slagodder op in de leegte van Sefata, bie Maresa. 10 Dou raip Asa tot de HEER, zien God: " HEER, boeten joe is ter ja gainent dij n machteloze helpen kin as e tegenover n overmacht staait. Help ons HEER, ons God, wie reken ja op joe. Wie binnen tegen dizze overmacht in t geweer kommen, omdat wie op joen noam vertraauwen. HEER, ie binnen ons God, loat nait tou dat n gewone staarveling wat tegen joe begunnen kin." 11 De HEER versluig de Nubiërs veur Asa en Juda, en de Nubiërs gingen op loop. 12 Asa en zien leger zatten achter heur heer tot aan Gerar tou. Der kwammen zoveul Nubiërs om haals dat ter veur heur gain holden meer aan was: zai leden n dikke neerloag tegen de HEER en zien leger. Judeeërs hebben doar n hail bult roofgoud oetsleept. 13 Dou veroverden ze ale steden in de buurt van Gerar. Lu doar wazzen ja verlamd van schrik veur de HEER. Aal dij steden werden leeghoald. Der was ook ja n bult roofgoud te hoalen. 14 Ook tènten van vijboeren hebben ze overvalen en ze hebben n mennegte aan schoapen, segen en kemélen mitnomen. Dou gingen ze noar Jeruzalem weerom.

2 Kronieken 15


01De gaist van God kwam over Azarja, zeun van Oded. 02Hai ging Asa in de muit en zee tegen hom: "Asa, luster noar mie en ie ook, hail Juda en Benjamin. De HEER het t goud mit joe veur zo laank as ie mor aan zien kaant stoan. As ie hom zuiken, zel hai zok deur joe vinden loaten, mor as ie hom in steek loaten, zel hai joe ook in steek loaten. 03n Haile zet laank het Israël zunder de echte God leefd, zunder priesters dij heur leerden, en zunder wet, 04mor dou zai in nood kwammen en zok weer tot de HEER, de God van Israël, keerden en hom zöchten, luit hai zok deur heur vinden. 05In dij tieden was ain dij bie t pad was zien levent mor zuneg zeker. Aalderwegens was t onrust en rebulie. 06t Aine volk haar oorlog mit t aander, steden kregen sloagerij onder nkander en dat kwam deurdat God heur mit alderhande rampen in de waar moakt haar. 07Doarom, hol kop ter veur, loat moudveren nait zakken, den krieg ie loater loon noar joen waark." 08Dou Asa dit aalmoal heurde, en de profetische woorden van Oded, kreeg hai weer moud. Hai luit dij rötterge ofgodsbeelden oet t haile laand van Juda en Benjamin votdoun en ook oet de steden in de baargen van Efraïm dij hai veroverd haar. Boetendes muik hai t altoar van de HEER dat veur de veurhal van tempel ston, weer in odder. 09Hai raip hail Juda en Benjamin bie nkander en ook n bult volk oet Efraïm, Manasse en Simeon, dij bie heur in t laand woonden. Dij wazzen ja tou hail Israël oet op Asa ofkommen dou zai vernammen dat de HEER, zien God, aan Asa zien kaant ston. 10 In daarde moand van t vieftiende joar dat Asa regaaierde, kwammen ze bie nkander in Jeruzalem. 11 Op dij dag ovverden ze de HEER zeuvenhonderd stoks rundvij en zeuvendoezend schoapen en segen dij ze mitbrocht haren van heur plundertocht. 12 Zai gingen vannijs t verbond aan dat ze zok mit heur haart en haile wezen noar de HEER, de God van heur veurolders, richten zollen. 13 Elk dij zok nait noar de HEER, de God van Israël, richten wol, dij zol doodmoakt worden, netgliek of dij nou jong of old was, man of vraauw. 14 Zai legden veur de HEER n aid òf, haardop, mit blied gebeer en groot lewaai van trompetten en hoorns. 15 Elkenain in Juda was blied mit dij aid; zai haren dij ja vanoet heur haile haart sworen. Zai zöchten de HEER mit heur haile haart en wezen en hai luit zok vinden en gaf heur rust rondomheer. 16 Keunenk Asa ging alderdeegs zo wied dat hai zien grootmoeke Maächa as keunegin aan zied schoof, omdat zai zo'n iezelk ofgodsbeeld veur Asjera moaken loaten haar. Asa luit dat beeld aan mòt haauwen en verbranden in de leegte van beek Kidron. 17 De ovverhögten in Israël bleven den wel bestoan, mor zien levent laank bleef Asa zok mit zien haile haart richten op de HEER. 18 Hai luit de wijgoaven van zien voader en ook zien aigen wijgoaven noar tempel van God overbrengen: zulver, gold en alderhande tempelraif. 19 Tot in t vievendattegste joar dat Asa regaaierde, was ter naargens gain oorlog in t laand.

2 Kronieken 16


01In t zesendattegste joar van Asa zien regaaiern, trok keunenk Basa van Israël tegen Juda op en begunde Rama te verstaarken mit bedoulen dat ter gainain van en noar keunenk Asa van Juda kommen kon. 02Asa huil dou t gold en zulver tou schatkoamer van tempel van de HEER oet en van t keunenkliek pelaais, en stuurde dat noar keunenk Benhadad van Aram, dij in Damascus zetelde, mit dizze bosschop: 03"Der bestaait aaid nog n verbond tussen ons baaident, nog oet tied van ons voaders. Bie dizzent stuur ik joe gold en zulver. Moak ie nou n èn aan joen verbond mit keunenk Basa van Israël, dat hai zok den van mie terogtrekken mout." 04Benhadad dee wat keunenk Asa vruig en stuurde zien legeraanvoerders noar de steden van Israël. Zai versluigen Ijjon, Dan en Abel-Maïm en zai roofden ale veurroadsteden van Naftali leeg. 05Zo gaauw as Basa dit heurde, luit hai baauwerij bie Rama stilleggen en huil mit t waark op. 06Keunenk Asa luit dou ale Judeeërs bie nkander roupen. Zai huilen ale stainen en aal t holt op dat Basa in Rama bruukt haar en doar verstaarkte hai Geba en Mispa mit. 07In dij aigenste tied kwam profeet Chanani bie Asa, keunenk van Juda, en zee tegen hom: "Ie hebben steun zöcht bie de keunenk van Aram in stee van bie de HEER, joen God. Doarom is t leger van de keunenk van Aram joe ontkommen. 08Haren dij Nubiërs en Libiërs doudestieds ook nait n groot leger mit hail veul woagens en peervolk? Toch het de HEER heur aan joe oetleverd, omreden ie zöchten ja steun bie de HEER! 09Want de ogen van de HEER kieken haile wereld rond om elk te helpen dij mit zien haile haart op hom vertraauwt. Dit moal heb ie slim dom doan, want van distied òf aan zel ie hailtied in oorlog wezen." 10 Asa wer dou glìnne kwoad op de profeet en hai stopte hom in t gevang. In dij tied begunde hai ook gewone börgerlu te tamtaaiern. 11 t Haile verhoal van Asa is van begun tot t èn opschreven in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 12 Asa kreeg in t negendattegste joar dat e regaaierde last van n voutkwoal dij aal slimmer wer. Mor alderdeegs bie dizze zaikte zöchte hai gain hulp bie de HEER, mor aal bie dokters. 13 Asa sturf in t ainenvattegste joar dat e regaaierde en wer bie zien veurolders te rusten legd. 14 Hai wer begroaven in t graf dat hai veur zokzulm in de Davidstad oethaauwen loaten haar. Ze legden hom op n rustbèr dij haildaal bedekt was mit kruderij en specerij, noar de regels van de kunst veurberaaid deur zaalfmoakers. Dou stoken ze veur hom n hail groot vuur aan.

2 Kronieken 17


01In zien stee wer zien zeun Josafat keunenk. Josafat verstaarkte zien gezag tegenover Israël. 02Hai legde troepen in ale vestingsteden van Juda en ook legerde hai wachtposten in hail Juda en in ale steden dij zien voader Asa in Efraïm veroverd haar. 03De HEER was mit Josafat, want hai leefde net zo as zien veurvoader David: hai huil zok nait op mit de Baäls, 04hai richtte zok noar de God van zien voader en leefde noar de geboden van de HEER en nait noar t veurbeeld van Israël. 05De HEER gaf Josafat zien keunenklieke macht steveg in handen. Hail Juda brochde hom geschenken, dat hai wer slim riek en elk keek tegen hom op. 06Hai was ter in zien haart grootsk op dat hai zok noar de HEER richtte en hai luit de ovverhögten slichten en de wijde poalen oet Juda vothoalen. 07In t daarde joar dat e regaaierde, stuurde hai zien amtenoars Ben-Chaïl, Obadja, Zecharja, Netanel en Micha t laand in om in de steden van Juda onderricht te geven. 08Zai werden doarbie hulpen deur de Levieten Semaja, Netanja, Zebadja, Asaël, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia en deur de priesters Elisama en Joram. 09Zai gavven onderricht in hail Juda. Mit t wetbouk van de HEER bie zok, gingen ze ale steden van Juda bie langs en leerden t volk. 10 Keunenkrieken om Juda tou wazzen zo benaauwd veur de HEER worden dat ze gain oorlog tegen Josafat aanduurden. 11 Gounent van de Filistijnen brochten aan Josafat alderdeegs n vracht geschenken in zulver, en Arabieren brochten hom vij: zeuvenseuventeghonderd rammen en zeuvenseuventeghonderd bokken. 12 Op dij menaaier wer Josafat aal machteger. Hai baauwde in hail Juda schaanzen en veurroadsteden. 13 Hai haar grode veurroaden in de steden van Juda en n leger aan ervoaren, dappere soldoaten in Jeruzalem. 14 Overstes wazzen verdaild noar de femiliestammen: oet Juda overste Adna mit drijhonderddoezend man weerboare troepen, 15 wieder oet Juda overste Jochanan mit twijhonderdtachtegdoezend man, 16 en Amasja, n zeun van Zichri, mit twijhonderddoezend man. Hai haar zok oet vrije wil in dainst van de HEER steld. 17 Oet Benjamin was ter Eljada, n dappere kerel, mit twijhonderddoezend man, verzain van bogen en schilden. 18 En op t lest Jozabad oet Benjamin, mit honderdtachtegdoezend man, kloar veur t gevecht. 19 Aal dizzent stonden in dainst van de keunenk, soldoaten dij in de vestingsteden van Juda laggen der nait bierekend.

2 Kronieken 18


01Keunenk Josafat van Juda wer n man van aanzain en schatriek. Deur zien traauwen wer e femilie van Achab, keunenk van Israël. 02n Joar of wat loater ging hai noar Achab in Samaria. Ter ere van Josafat luit Achab veur hom en zien volk n hail bult schoapen, segen en rundvij slachten. Hai perbaaierde hom over te hoalen om mit hom op te trekken tegen Ramot in Gilead. 03Achab vruig aan keunenk Josafat: "Goan ie mit mie mit noar Ramot in Gilead?" "Ik en ie, en ons volk, hebben der gelieke veul belang bie as ie en joen volk," antwoordde Josafat, "Wie goan mit joe mit aan t vechten! 04Mor," ging Josafat wieder tegen keunenk van Israël, "goa den vandoag nog te roade bie de HEER." 05Dou raip de keunenk van Israël de profeten bie nkander, vaaierhonderd man, en hai vruig heur: "Mout wie tegen Ramot in Gilead optrekken of is t beter van nait?" "Optrekken!" zeden ze, "God zel heur aan de keunenk overlevern." 06Mor Josafat vruig: "Is hier nait nog n profeet van de HEER dij wie om road vroagen kinnen?" 07"Der is nog ain man over," antwoordde keunenk van Israël, "en wie zollen deur hom de HEER om road vroagen kinnen, mor ik hoat dij man, omreden hai het mie nog nooit wat gouds veurspeld, aaltied bloots ellèn. Dat is Micha, Jimla zien zeun." Mor Josafat zee: "Zo mag keunenk toch nait proaten!" 08Dou raip de keunenk van Israël n hofbedainde: "Hoal mie votdoalek Micha, de zeun van Jimla." 09De keunenk van Israël en Josafat, keunenk van Juda, zatten elk in heur stoatsieklaaier op n troon, op dörsdeel vlakbie stadspoort van Samaria. Ale profeten stonden om heur tou drok te profetaaiern. 10 Sidkia, zeun van Kenaäna, haar zok iesdern hoorns op kop zet en raip: "Dit zegt de HEER: Mit dizze hoorns zel ie de Arameeërs deelsteuten, tot ie heur haildaal oetreud hebben." 11 Op dij aigenste menaaier profetaaierden aal aander profeten: "Trek mor op tegen Ramot in Gilead, t zel joe goud ofgoan, de HEER zel heur aan joe overlevern."

12 Bedainde dij Micha ophoalen mos, zee tegen hom: "Profeten hebben as ain man keunenk allenneg mor gunstege dingen veurspeld. Kom ie nou mit net zokse oetsproaken veurndag en veurspel ook wat gouds." 13 Mor Micha zee: "Zo woar as de HEER leeft, ik zel allain zeggen wat God mie te zeggen geft." 14 Dou hai bie de keunenk kommen was, vruig dij hom: "Micha, mout wie tegen Ramot in Gilead optrekken, of is t beter van nait?" "Dou mor," antwoordde hai, "t zel goud mit joe goan, de HEER zel heur aan joe overlevern." 15 "Hou voak mout ik die nog besweren," zee keunenk tegen hom, "dastoe mie in noam van de HEER niks aans as de woarhaid zeggen most." 16 Dou zee Micha: "Ik zag hail Israël oetstreud over de baargen net zo as schoapen dij gain hedder hebben. En de HEER zee: 'Dizze lu hebben gain aanvoerder meer, loat heur mor in vree noar hoes tou goan.'" 17 Dou zee de keunenk van Israël tegen Josafat: "Heb ik joe t nait zegd? Hai veurspelt mie nooit wat gouds, t is aaltied verkeerd." 18 Micha zee: "Luster doarom noar t woord van de HEER. Ik zag de HEER op zien troon zitten en ale hemelse machten stonden aan weerskanten om hom tou.

19 De HEER vruig: "Wèl zel keunenk Achab van Israël overhoalen om Ramot in Gilead aan te valen zodat hai sneuvelt?" De ain zee dit en de aander zee dat. 20 Dou kwam ain van de gaisten noar veuren en ging veur de HEER stoan en zee: 'Ik zel hom wel overhoalen.' De HEER vruig: 'Hou den wel?' 21 Hai legde oet: 'Ik zel aal zien profeten leugens in de mond leggen.' En God zee: 'Den mostoe hom mor overhoalen, dat zel die vervaast goud ofgoan. Goa der op òf en dou wastoe zeest.' 22 Dat zodounde het de HEER aal joen profeten hier leugens in de mond legd. Hai het ja besloten tot joen ondergang." 23 Sidkia, Kenaäna zien zeun, kwam op Micha òf en sluig hom in t gezicht. Hai zee: "Hou komstoe der bie dat de gaist van de HEER mie in steek loaten hebben zol om nou wieder die aan te spreken?" 24 "Dat zelst wel gewoar worden," antwoordde Micha, "op dag dastoe van de aine koamer noar de aander most om bezied te kroepen." 25 Dou zee de keunenk van Israël: "Pak Micha op en breng hom noar Amon, kommedant van de stad en noar Joäs, mien zeun. 26 Zeg heur oet mien noam dat ze hom in t gevang stoppen mouten en op wotter en brood zetten, tot ik zond en wel in vree weeromkom." 27 Micha zee: "As ie zond en wel weeromkommen, het t nait de HEER west dij deur mie sproken het." Micha mout ook zegd hebben: "Luster ie volken, luster aalmoal."

28 Keunenk van Israël en keunenk Josafat van Juda trokken dou op noar Ramot in Gilead. 29 Keunenk van Israël zee tegen Josafat: "Ik wil mie ombòien en in soldoatengoud verkled t gevecht aangoan, ie kinnen joen keunenkliek klaid wel aanholden." Hai kledde zok om en zai gingen baaident in t gevecht. 30 Keunenk van Aram haar aanvoerders van zien striedwoagens opdroagen: "Nait vechten mit elke slicht soldoat, allain mit keunenk van Israël." 31 Votdoalek dou de woagenvoerders Josafat zagen, mainden ze: "Dat is keunenk van Israël!" en zai der op òf om hom aan te valen. Mor Josafat gilpte haard en de HEER schoot hom te hulp. God laaidde heur bie hom vandoan. 32 Dou woagenvoerders vernammen dat hai nait de keunenk van Israël was, luiten ze hom mit vree. 33 Dou wol t gevaal dat n Arameeër op roakeldais zien boog spande en hai trof keunenk van Israël tussen de schubben van zien paanzer. Hai raip tegen zien woagenmenner: "Keer woagen om en breng mie gaauw van t slagveld òf, t is mis mit mie!" 34 Mor t gevecht wer op dij tied zo swoar dat keunenk van Israël mos zok tegenover de Arameeërs in zien woagen overènd holden tot de oavend tou. Tegen tied dat zun onderging, sturf hai.

2 Kronieken 19


01Josafat, keunenk van Juda, keerde zond en wel noar zien pelaais in Jeruzalem weerom. 02Profeet Jehu, zeun van Chanani, ging keunenk in de muit en zee tegen hom: "Mos ie nou zo neudeg n goddeloze helpen en groot wezen mit heur dij de HEER hoaten? Doarom is de HEER vergrèld op joe! 03Toch is ter ook wel wat gouds van joe te zeggen: ie hebben de wijde poalen in t laand verbraand en joe mit joen haile haart noar God richt." 04Josafat bleef in Jeruzalem wonen. Hai trok ter vannijs op oet maank t volk, van Berseba òf aan tot de baargen van Efraïm tou. Hai wol heur weeromkeren loaten tot de HEER, de God van heur veurolders. 05Hai stelde rechters aan in t laand, in ale vestingsteden van Juda, de ain noa de aander. 06Hai zee tegen dij rechters: "Ie mouten goud waiten wat ie doun, want ie holden gain rechtsproak oet noam van mensken, mor oet noam van de HEER, ons God. Dij is in t rechtsgeding bie joe aanwezeg. 07Heb ontzag veur de HEER, goa sekuur te waark, want de HEER, ons God, kin gain onrecht velen, gain veurtrekkerij en ook gain omkoperij." 08Ook in Jeruzalem stelde Josafat gounent van de Levieten, priesters en femilie-oldsten van Israël aan om recht te spreken oet noam van de HEER, ook in kwezzies tussen börgers van Jeruzalem. 09Hai druig heur op: "Dou joen waark in ontzag veur de HEER, mit n oprecht haart en n eerlek gewaiten. 10 Ieder bòt as joen amtgenoten oet aander steden bie joe aankommen mit kwezzies over moord en doodslag of over oetleg van wetten, geboden, regels en veurschriften, mout ie heur woarschaauwen dat zai zok nait schuldeg moaken mouten tegenover de HEER. Der zol ja n vergrèldhaid over joe en heur lösbarsten kinnen. As ie t goud doun, komt joe der niks van over. 11 Hogepriester Amarja is boven joe aansteld veur ale kwezzies dij de HEER aanbelangen, en Zebadja, zeun van Jismaël, dij stamhoofd van t hoes van Juda is, staait boven joe veur ale kwezzies dij de keunenk aangoan. Levieten stoan tot joen dainst as amtenoars. Goa vastberoaden aan t waark; de HEER staait aan zied van n rechtveerdege."

2 Kronieken 20


01n Zet loater trokken de Moäbieten en de Ammonieten en mit heur nog n koppel Meünieten tegen Josafat op, mit oorlog in t zin. 02Dou kwammen der gounent bie Josafat langs dij hom berichtten: "Der komt n hail leger op joe òf van overkaant zee oet Edom. Zai binnen al in Chaseson-Tamar." Dat is n aander noam veur Engedi. 03Dou kreeg Josafat t benaauwd en hai nam t besloet de HEER om road te vroagen. Hai stelde n vastendag in veur hail Juda. 04En eerliekswoar, oet hail Juda en oet ale steden kwam t volk van Juda bie nkander om hulp te zuiken bie de HEER. 05Josafat ging middenmaank de gemainschop van Juda en Jeruzalem stoan op t nije veurplaain veur t hoes van de HEER 06en hai beedde: "HEER, God van ons veurolders. Bin ie nait ons God in de hemel? Bin ie nait boas over ale keunenkrieken van de volken? Joen haand is zo krachteg en machteg dat gainain tegen joe op kin. 07Heb ie, ons God, dij inwoners van dit laand nait veur de ogen van joen volk Israël votjagd? Heb ie dit laand nait aan t noageslacht van joen vrund Abraham geven, veur aaid? 08Zai binnen der wonen goan, zai hebben der veur joen noam n haaileg hoes baauwd en zai hebben zegd: 09'As ons der n grode ramp overkomt, n oorlog oet vroak, of pestzaikte, of hongersnood, den kom wie noar dizze tempel tou en goan tegen joe over stoan, want joen noam woont in dit hoes. As wie den in ons benaauwdens tot joe roupen, zel ie ons vervaast heuren en ons helpen.' 10 En kiek, doar kommen de Ammonieten en de Moäbieten op ons òf en ook t volk van de Seïrbaargen. Dou ons veurolders oet Egypte kwammen, heb ie heur verboden over heur laand te goan, ze binnen om dat laand tou trokken en hebben dij lu nait oetreud. 11 Mor kiek nou toch! As daank kommen zai op ons òf om ons vot te joagen oet dit laand dat ie ons in aigendom geven hebben. 12 Zol ie over heur nou gain strafgericht holden mouten, God? Wie kinnen ja lang nait tegen zo'n groot leger op, zo as dij op ons ofkomt. Wie waiten ja hail nait wat wie doun mouten, ons ogen heb wie op joe richt!" 13 Aal t manvolk oet hail Juda haar zok opsteld tegenover de HEER, mit heur lutje kinder, heur vraauwen en heur zeuns. 14 Dou kwam maank dij vergoadern de gaist van de HEER over Jachaziël, zeun van Zecharja, dij weer n zeun van Benaja was, en dij weer van Jeïel, zeun van Mattanja, n Leviet oet t geslacht van Asaf. 15 Hai zee: "Ie, volk van Jeruzalem en van hail Juda, en ook ie, keunenk Josafat! Wees hier op verdocht: Dit zegt de HEER tegen joe aalmoal: Wees nait benaauwd veur dij legermacht, t is ja nait joen oorlog, mor oorlog van God. 16 Mörgen mout ie op heur ofgoan. Zai nemen de opgoande weg over Sis en aan t èn van beekdaal doar de beek oetlopt in de woestijn van Jeruël, doar zel ie heur tegenkommen. 17 Ie huiven zulm nait tegen heur te vechten, ie mouten joe opstellen en stoan blieven. Ie zellen zain dat de HEER aan joe, Juda en Jeruzalem, de overwinnen geft. Wees nait benaauwd, loat joe gain schrik aanjoagen. Mörgen mout ie op heur ofgoan, de HEER is mit joe." 18 Dou boog Josafat zok omdeel, mit t gezicht op grond en ook hail Juda en de inwoners van Jeruzalem luiten zok zo deelvalen tegenover de HEER om hom te vereren. 19 En de Levieten dij bie de femilies Kehat en Korach heurden, kwammen in t èn en begunden zo haard as ze mor konden de HEER, de God van Israël, te priezen. 20 Aanderdoagsmörgens gingen ze al op tied op pad noar de woestijn van Tekoä. Dou ze vottrokken, dee Josafat n stap noar veuren en zee: "Ie mouten even noar mie lustern, ie, inwoners van Juda en Jeruzalem. Vertraauw op de HEER, joen God, den zel ie standholden. Vertraauw op de profeten, den zel joe t goud belokken!" 21 Noa overleg mit zien volk luit hai zangers en muzikanten dij veur de HEER zongen en hom prezen, in feestklaaier veur t leger oet lopen. Zai zongen: "Pries de HEER, zien goudhaid komt gain èn aan." 22 En net dou zai heur feestlaiden en loflaiden begunden te zingen, luit de HEER de Ammonieten, de Moäbieten en t volk van de Seïrbaargen, dij tegen Juda in t geweer kommen wazzen in hinderloagen lopen: zai werden haildaal versloagen. 23 De Ammonieten en de Moäbieten wazzen tegen t volk van de Seïrbaargen begund te vechten om dij oet te reuden en òf te slachten. Noadat ze de lu van de Seïrbaargen om haals brocht haren, begunden ze tegen nkander te vechten op leven en dood. 24 Dou de Judeeërs op n högte in de woestijn aankommen wazzen en de legers overzain konden, zagen zai allain mor dode liggoamen op grond liggen, der was gainain ontkommen. 25 Josafat kwam der mit zien leger op òf om roofgoud bie nkander te kriegen. Zai vonden n overvloud van baisten en goud, van klaaier en kostboare dingen. Zai zammelden zoveul roofgoud dat t nait meer te verslepen was. Zai haren der drij doag veur neudeg om ales bie mekoar te kriegen, zoveul was ter. 26 Op vaaierde dag kwammen zai bie nkander in de Leegte van Beracha en doar prezen zai de HEER. Doarom nuimden zai dat stee van dij tied òf: Leegte van Beracha. 27 Ale manlu van Juda en Jeruzalem keerden, mit Josafat veurop, weer noar Jeruzalem weerom, haildaal ket-oet omdat de HEER heur boas moakt haar over heur vijanden. 28 Zai trokken Jeruzalem weer binnen mit lieren, mit citers en trompetten, en gingen noar tempel van de HEER. 29 Ale keunenkrieken rondomheer werden slim benaauwd veur God dou zai vernammen hou de HEER tegen de vijanden van Israël vochten haar. 30 Van dij tied òf leefde t keunenkriek van Josafat in vree. Zien God gaf hom ja rust van ale kanten. 31 Zo regaaierde Josafat over Juda. Hai was vievendatteg joar dou hai keunenk wer en hai het vieventwinneg joar vanoet Jeruzalem regaaierd. Zien moeke haitte Azuba, zai was n dochter van Silchi. 32 Hai leefde net zo as zien voader Asa en nait aans, en hai dee wat goud en recht was in ogen van de HEER. 33 Mor de ovverhögten werden nait slichtmoakt en nog aaltied richtte t volk heur haart nait op de God van heur veurolders. 34 Aal t aander over Josafat staait van t begun tot t èn optaikend in de verhoalen van Jehu, zeun van Chanani, dij in t bouk van de keunenks van Israël opnomen binnen. 35 In loater tied sloot keunenk Josafat van Juda n overainkomst mit keunenk Achazja van Israël. Dij was n deur en deur goddeloos man. 36 Zai muiken n ofsproak om n vloot veur de voart op Tarsis te baauwen. Zai baauwden dij schepen in Esjon-Geber. 37 Mor Eliëzer, zeun van Dodawahu, ofkomsteg oet Maresa, veurspelde aan Josafat: "Ie hebben n overainkomst mit Achazja sloten en doarom zel de HEER aal joen waark kepotmoaken." Schepen binnen aalmoal vergoan en zai binnen dus nooit in Tarsis aankommen.

2 Kronieken 21


01Josafat sturf en ging bie zien veurolders te rusten. Hai wer in de Davidstad bie zien veurolders begroaven. Zien zeun Joram wer keunenk in zien stee. 02Dij zien bruiers, zeuns van Josafat, haitten van Azarja, Jechiël, Zecharja, Azarja, Michaël en Sefatja. Zai wazzen aalmoal zeuns van Josafat, keunenk van Israël. 03Heur voader haar heur wel de wereld geschenken geven van gold en zulver en aander kostboar goud en ook vestingsteden in Juda, mor t keunenkschop haar hai overdroagen aan Joram, omreden dij was zien oldste zeun. 04Zo gaauw as Joram t keunenkschop van zien voader overnomen haar en vaast in t zoadel zat, vermoordde hai aal zien bruiers en ook nog n man of wat vernoame vorsten van Israël. 05Joram was twijendatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde aacht joar in Jeruzalem. 06Hai leefde noar t veurbeeld van de keunenks van Israël, net zo as t hoes van Achab dee. Hai haar ook ja ain oet Achabs femilie as vraauw. Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. 07Mor toch wol de HEER t keunenkshoes van David nait oetreuden vanwegens t verbond dat hai mit David sloten haar. Hai haar hom dou ja beloofd, dat hai t licht veur t keunenkshoes aaltied branden loaten zol. 08In Joram zien tied kwammen de Edomieten tegen hom in t èn; zai stelden zok n aigen keunenk aan. 09Dou ging Joram der mit zien aanvoerders en mit aal zien striedwoagens op òf, en snaachts, noadat e zok goud veurberaaid haar, versluig hai de Edomieten dij hom en zien woagenvoerders omsingeld haren. 10 Evenzogoud onttrokken de Edomieten zok aan t gezag van Juda tot op t heden aan tou. In dij tied muik ook Libna zok lös van keunenk Joram. Dat kwam doarvandoan dat hai de HEER, de God van zien veurolders, in steek loaten haar. 11 Alderdeegs baauwde hai ovverhögten op de baargen van Juda, hai schuunde de inwoners van Jeruzalem in om achter ofgoden aan te lopen en brochde Juda haildaal op t verkeerde pad. 12 Op n dag kreeg Joram n schrieven van profeet Elia en doar ston in: "Dit is n bosschop van de HEER, de God van joen veurvoader David: Ie leven nait noar t veurbeeld van joen voader Josafat en ook nait noar t veurbeeld van Asa, keunenk van Juda. 13 Ie leven noar t veurbeeld van de keunenks van Israël en ie hebben Juda en de bewoners van Jeruzalem tot ofgoderij brocht net as t hoes van Achab al dee, en boetendes heb ie alderdeegs joen bruiers oet t hoes van joen voader, dij beter wazzen as iezulm, van kaant moakt. 14 Doarom zel de HEER joen volk, joen zeuns, joen vraauwen, en aal joen bezittens grode rampen aandoun. 15 Iezulm zellen trovven worden deur n swoare zaikte, n zaikte aan de ingewanden, en dat zel van dij gevolgen wezen dat joen ingewanden op t lest noar boeten kommen." 16 De HEER steukelde de Filistijnen en ook de Arabieren dij stoef bie de Nubiërs woonden, tegen Joram op. 17 Zai trokken op Juda òf, broken mit geweld noar binnen en sleepten de haile inventoares tou t keunenkliek pelaais oet, en ook zien zeuns en aal zien vraauwen. Boeten Joächaz, zien jongste zeun, bleef hom gain kind over. 18 Noa aal dij ellèn trof de HEER hom ook nog mit n zaikte aan zien ingewanden, doar gain genezen aan was. 19 Sikkom twij joar loater begunden zien ingewanden noar boeten te kommen as gevolg van zien zaikte en zo sturf hai n iezelke dood. Zien volk stook gain vuur veur hom aan zo as zai dat aal bie zien veurolders doan haren. 20 Hai was twijendatteg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde aacht joar vanoet Jeruzalem. Hai kwam oet tied en gainain haar der verdrait van. Hai wer in de Davidstad begroaven, mor nait in keunenklieke grafkoamers.

2 Kronieken 22


01De inwoners van Jeruzalem muiken Achazja, zien jongste zeun, keunenk in zien stee. Aal oldere bruiers van Achazja wazzen ja om haals brocht deur n roversbende dij tougelieks mit de Arabieren legerploats binnenvalen was. Zodounde wer Achazja, zeun van Joram, keunenk over Juda. 02Achazja was twijentwinneg joar dou hai keunenk wer; hai regaaierde ain joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Atalja; zai was n klaaindochter van Omri. 03Ook hai leefde noar t veurbeeld van t keunenkshoes van Achab, want zien moeke steukelde hom mit heur road op om minne dingen te doun. 04Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER zo as ale leden van t hoes van Achab. Noa zien voaders dood ging hai bie heur te roade en dat wer zien ondergang. 05Op heur aanroaden ging hai mit keunenk Joram van Israël, Achab zien zeun, mit aan t vechten tegen keunenk Hazaël van Aram. Bie Ramot in Gilead wer Joram verwond deur de Arameeërs. 06Hai keerde noar Jizreël weerom om doar beter te worden van de wonden dij hai bie Rama oplopen haar bie t vechten tegen Hazaël, keunenk van Aram. Achazja, Joram zien zeun en keunenk van Juda, zöchte Joram, Achab zien zeun, in Jizreël op omdat dij zaik was. 07Deur t besloet van God wer veziede van Achazja aan Joram zien ondergang. Dou hai doar aankommen was, ging hai mit Joram, Jehu, zeun van Nimsi, in de muit. Dij was deur God zaalfd om t keunenkshoes van Achab oet te reuden. 08Dou Jehu t oordail van God aan t hoes van Achab oetvoerde, trof hai n man of wat vernoame Judeeërs en oomzeggers van Achazja aan dij bie hom in dainst wazzen. Hai muik heur aalmoal dood, 09mor hai zöchte Achazja. Dij huil zok in Samaria bezied, mor hai wer toch oppakt, veur Jehu brocht en ook doodmoakt. Hai wer aal begroaven, "Want," zeden de lu, "hai is toch n klaainzeun van Josafat, dij zok mit zien haile haart noar God richt het." In t hoes van Achazja was ter dou gainain meer dij tou t regaaiern van t laand in stoat was. 10 Dou Atalja, Achazja zien moeke, vernam dat heur zeun dood was, nam zai n besloet en brochde ale kinder oet t keunenkliek hoes van Juda om haals. 11 Mor Jehosabat, dochter van de keunenk, huil Joäs, t lutje jong van keunenk Achazja, stiekem vot bie de keunenkskinder dij doodmoakt worden zollen en stopte hom mit zien min op n sloapkoamer bezied. Jehosabat was n dochter van keunenk Joram, vraauw van de priester Jojada en n zuster van Achazja. Zai verburg t jonkje veur Atalja, dat dij hom nait doodmoaken kon. 12 Zès joar laank bleef hai bie heur bezied in tempel van God, in tied dat Atalja t laand regaaierde.

2 Kronieken 23


01In t zeuvende joar kreeg Jojada weer keroazie. Hai muik n overainkomst mit gounent van de kommedanten, mit Azarja, n zeun van Jerocham, Jismaël, n zeun van Jochanan, Azarja, n zeun van Obed, Maäseja, n zeun van Adaja en Elisafat, n zeun van Zichri. 02Zai gingen deur hail Juda hèn en raipen de Levieten oet ale steden, en ook ale femilie-oldsten van Israël bie nkander. Zai kwammen aalmoal noar Jeruzalem. 03Haile gemainschop swoor dou in tempel traauw aan de keunenk en Jojada zee tegen heur: "De zeun van de keunenk mout zulm keunenk worden zo as de HEER destieds vaststeld het over de noazoaten van David. 04Nou staait joe t volgende te doun: ain ploug priesters, n daarde dail van de priesters en Levieten dij op sabbat dainst hebben, mout as poortwachters dainstdoun bie de tempelpoorten, 05n twijde ploug, weer n daarde dail, mout aantreden in t keunenkliek pelaais, en leste ploug, ook n daarde dail, bie de Fonnementenpoort. Aal t gewone volk mout zok kloar holden in de veurhoven van t hoes van de HEER. 06Gainain mag in t hoes van de HEER kommen, allain de priesters en de Levieten dij dainst hebben, dij maggen aal noar binnen goan, zai binnen ja wijd. t Haile volk mout zok aan t verbod van de HEER holden. 07Levieten mouten in n kring om keunenk tou stoan goan, aalmoal mit heur woapens in haand. Aal wèl tempel ingaait, mout doodmoakt worden. Blief bie de keunenk, woar dij ook gaait of staait." 08Levieten en ale Judeeërs deden persies wat priester Jojada heur opdroagen haar. Elk nam zien aigen manvolk mit, lu dij op sabbat dainstdoun mozzen, mor ook lu dij op sabbat recht op verlof haren, want priester Jojada haar ale verloven introkken. 09Priester Jojada dailde aan de kommedanten de speren oet, en de schilden en de pielkokers dij nog van keunenk David zulm west haren en dij nog in tempel laggen. 10 Hai luit t volk zok opstellen om de keunenk te beschaarmen over haile brette van tempel, van rechterkaant òf tot aan linkerkaant tou, aalmoal mit speer in haand en mit gezicht noar tempel en altoar. 11 Dou brochten zai keunenk zien zeun noar boeten, zetten hom kroon op kop, langden hom de akte van t keunenkschop over en muiken hom zo keunenk. Jojada en zien zeuns zaalfden hom en dou raipen ze aalmoal: "Leve de keunenk!" 12 Dou Atalja aal dat gejoechaai veur de keunenk heurde van t volk dat aanrunnen kwam, ging ze der op òf noar tempel doar t volk bie nkander kommen was. 13 Doar zag zai de nije keunenk bie zien keunenkszoel bie de ingang stoan mit de kommedanten en de muzikanten om zok tou, en aal t volk van t haile laand dat feestvierde en op trompetten bluis, en de zangers dij mit heur instermenten de loflaiden veurspeulden. Dou scheurde Atalja heur klaaier kepot en raip: "Verroad, verroad!" 14 Priester Jojada gaf de kommedanten, de bevelhebbers van t leger, opdracht: "Breng heur onder bewoaken noar boeten tou, en moak elk dood dij heur achternoa wil." Priester haar ja onnaaierd, zai moggen heur nait doodmoaken in t hoes van de HEER. 15 Dou wer ze votlaaid en brochten ze heur deur Peerpoort noar t keunenkliek pelaais tou. Doar wer zai doodmoakt. 16 Priester Jojada sloot n verbond mit de HEER, mit t volk en de nije keunenk, dat zai weer t volk van de HEER wezen zollen. 17 Noatied ging aal t volk noar tempel van Baäl en sluig dij in puun, de altoars en de beelden van Baäl werden vernaild en Mattan, de Baälpriester, wer veur de altoars om haals brocht. 18 Haile zörg veur t hoes van de HEER wer deur Jojada opdroagen aan de Levitische priesters dij David veur de tempel indaild haar in ofdailens. Zai mozzen mit blied gezang de brandovvers opdroagen aan de HEER, zo as t in de wet van Mozes beschreven staait en deur David regeld was. 19 Hai stelde poortwachters aan bie de poorten van tempel zodat ter gainain dij wegens t ain of t aander onraain was, inkommen kon. 20 Mit de kommedanten en de ofsieren, mit de laaiders van t volk en t volk zulm, laaidde hai de keunenk noar boeten, oet t hoes van de HEER. Zai gingen deur Bovenpoort noar t keunenkliek pelaais en luiten de keunenk zien stee innemen op de keunenklieke troon. 21 t Haile volk was blied, en t bleef hailtied rusteg in stad, ook noadat Atalja mit t sweerd ombrocht was.

2 Kronieken 24


01Joäs was zeuven joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde vatteg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Sibja en zai kwam oet Berseba. 02Zo laank as priester Jojada nog leefde, dee Joäs wat goud was in de ogen van de HEER. 03Jojada zöchte twij vraauwen veur hom oet en Joäs kreeg zeuns en dochters. 04Noa verloop van tied onnaaierde Joäs bie zokzulm dat t hoes van de HEER opknapt worden mos. 05Hai luit de priesters en de Levieten bie nkander kommen en zee: "Goa bie de steden van Juda langs en hoal bie ale Isrelieten geld op om van joar tot joar t hoes van de HEER te onderholden. Ie mouten wel wat votmoaken." Mor de Levieten muiken zok nait drok. 06De keunenk raip dou de hogepriester Jojada bie zok en vruig hom: "Woarom heb ie der nait veur zörgd dat de Levieten in Juda en Jeruzalem t geld bie nkander brochten dat Mozes, knecht van de HEER, van de gemainschop van Israël vruig veur de tènt mit de verbondsakte? 07Want t volk van Atalja, van dat goddeloze mensk, het inbroken in de tempel van God. Zai hebben alderdeegs de wijde geschenken van t hoes van de HEER veur de Baälsdainst bruukt." 08Op aanwies van de keunenk muiken zai n kist en zetten dij boeten de poort bie t hoes van de HEER. 09Dou luit de keunenk in Juda en Jeruzalem omroupen, dat aan de HEER t geld opbrocht worden mos dat Mozes, de knecht van God, in de woestijn aan Israël oplegd haar. 10 Ale laaiders en aal t volk gooiden mit blieder haarten heur biedroagen in de kist, net zo laank tot dij vol was. 11 Ieder bòt as dij kist deur de Levieten noar de amtenoars van de keunenk brocht wer en dij zagen dat ter n hail bult geld in zat, kwammen de schriever en de opzichter van de hogepriester om kist leeg te moaken. Kist wer den weer oppakt en op zien stee weerom zet. Dat gebeurde zo aal doag, en op dij menaaier kwam der hail veul geld binnen. 12 De keunenk en Jojada stelden dat geld beschikboar aan de opzichters dij de laaiden over t waark aan t hoes van de HEER haren. Dij nammen den weer zaarkhaauwers en timmerlu in dainst veur t onderhold aan tempel, en ook smeden en kopersloagers om t hoes van de HEER te verstaarken. 13 Waarklu gingen aan t waark en t renovoatsiewaark kwam stoadegaan wieder. Zai brochten t hoes van God weer in olde stoat en muiken hom nog steveger. 14 Dou zai kloar wazzen mit t waark, brochten zai t geld dat over was weer noar de keunenk en Jojada. Dij luiten ovverraif veur de eredainst in tempel van de HEER moaken, mit schuddels en aander golden en zulvern raif. Zolaank as Jojada leefde, brochde t volk doaglieks heur brandovvers in t hoes van de HEER. 15 Jojada wer stafold, dou hai sturf, was hai honderddatteg joar. 16 Hai wer begroaven in de Davidstad, bie de keunenks. Hai haar ja n bult goud doan veur Israël, veur God en veur zien tempel. 17 Noa Jojada zien dood kwammen de vorsten van Juda bie de keunenk en bogen zok daip veur hom deel. En de keunenk lusterde noar heur. 18 Zo keerden zai zok òf van t hoes van de HEER, de God van heur veurolders. Zai vereerden vannijs de wijde poalen en de ofgoden. Deur heur schuld kwam der n grode kwoadhaid over Juda en Jeruzalem. 19 De HEER stuurde profeten op heur òf om heur weerom te brengen noar de HEER, mor aalhouwel dij heur oet eerns woarschaauwden, wollen zai nait lustern. 20 De gaist van God kwam over Zecharja, de zeun van hogepriester Jojada. Hai ging veur t volk stoan en zee: "Dit zegt God: 'Woarom overtreed ie de geboden van de HEER? Ie stoan joen aigen veurdail ja in de weeg. Ie hebben de HEER in steek loaten, doarom zel hai joe in steek loaten.'" 21 Mor zai stoken koppen bie nkander en op bevel van de keunenk hebben zai hom in t veurhòf van t hoes van de HEER mit stainen doodgooid. 22 Keunenk Joäs dochde der al nait meer aan, hou Jojada, voader van Zacharia, hom traauw daind haar, hai muik zien zeun dood. Zacharia zee dou hai sturf: "Dat de HEER dit zain mag en vroak nemen." 23 Aan t begun van t nije joar trok t leger van Aram tegen Joäs op. Zai kwammen hail tot in Juda en Jeruzalem, brochten de vorsten van t volk om haals en stuurden aal t roofde goud noar de keunenk van Damascus. 24 Aalhouwel de Arameeërs mor mit n man of wat wazzen, gaf de HEER heur toch n hail groot leger in handen, omreden de Judeeërs haren de HEER, de God van heur veurolders, in steek loaten. Zo voltrokken zai t oordail over Joäs. 25 Dou zai bie hom votgingen, luiten zai de keunenk swoargewond achter. Zien knechten muiken n soamensweren tegen hom om t bloud van Jojada zien zeun te vreken. Zai vermoordden hom op zien bèr. Zo sturf hai en hai wer begroaven in de Davidstad, mor nait in de grafkoamers van de keunenks. 26 Dit wazzen de soamensweerders: Zabad, zeun van Simat, n Ammonitische, en Jozabad, zeun van Simrit, n Moäbitische. 27 Aal wat Jojada zien zeuns aangaait, de profetische woarschaauwens dij hai kregen het en de renovoatsie van tempel van God, t staait aalmoal optaikend in de verkloarens bie t bouk van de keunenks. Hai wer opvolgd deur zien zeun Amasja.

2 Kronieken 25


01Amasja was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde negentwinneg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Jehoäddan en kwam oet Jeruzalem. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, mor hai dee dat nait van haarten. 03Zo gaauw as hai t keunenkschop vaast in handen haar, luit hai de hovelingen om haals brengen dij zien voader, de keunenk, vermoord haren. 04Mor heur kinder muik hai nait dood, hai huil zok aan wat ter schreven staait in de wet, in t bouk van Mozes. Doar het de HEER besteld: "n Voader mag nait doodmoakt worden om wat zien kinder misdoan hebben, en kinder maggen nait doodmoakt worden om wat heur voader misdoan het. Ain mag allain doodmoakt worden om wat hai zulm misdoan het." 05Amasja raip manlu van Juda bie nkander en dailde hail Juda en Benjamin in, femilie bie femilie, in plougen van doezend en van honderd man, elke ploug haar zien aigen aanvoerder. Hai telde ale manlu van twinneg joar en older en kwam der achter dat hai n leger haar van drijhonderddoezend man kloare soldoaten, dij hail goud mit speer en schild omgoan konden. 06Veur honderd talent zulver huil hai zok ook nog honderddoezend man kloare huursoldoaten oet Israël. 07Mor dou kwam der n man van God, n profeet, op Amasja òf en dij zee: "Heer keunenk, neem dat leger oet Israël nait mit joe mit, want de HEER het niks mit Israël op, mit dij soldoaten oet Efraïm. 08Mor as ie toch in t gevecht goan, goa den zunder heur en vecht as n laiw. En wees hierop verdocht, dat God joe valen loaten kin tegenover de vijand, want God het de macht om joe te moaken en te breken." 09Dou zee Amasja tegen dij profeet: "Mor hou mout dat den mit dij honderd talent zulver dij ik veur de troepen oet Israël betoald heb?" De man van God antwoordde dou: "De HEER kin joe wel wat meer geven as dat." 10 Dou stuurde Amasja de huursoldoaten oet Efraïm vot, dij konden noar hoes tou goan. Zai werden glìnne kwoad op Juda en gingen verbraand weer noar hoes. 11 Mor Amasja bedapperde zok en trok mit zien leger op noar de Zoltvlakte en versluig doar tiendoezend man van Seïr. 12 Boetendes nammen Judeeërs nog tiendoezend man leventeg gevangen, dreven dij boven op n hoge rots en smeten heur doar noar beneden zodat zai aalmoal te pletter vuilen. 13 De huursoldoaten dij Amasja votstuurd haar en dij nait mitvochten haren, huilen rooftochten op de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Choron tou. Zai vermoordden drijdoezend man en sleepten n bult roofgoud mit. 14 Dou Amasja noa zien overwinnen op de Edomieten weer thoeskommen was, haar hai de ofgodsbeelden van Seïr mitnomen. Hai zette ze overènd as zien aigen goden, hai boog zok der veur deel en hai brochde der ovvers veur. 15 Dou wer de HEER verbraand op Amasja en hai stuurde n profeet op hom òf, dij hom vruig: "Woarom zuik ie joen steun bie dat volk heur goden dij èns nait in stoat wazzen heur aigen volk oet joen haand te redden?" 16 Mor dou profeet tegen hom sprak, zee Amasja tegen hom: "Bistoe aansteld as roadsman van de keunenk? Schaai toch oet, ik kin die ja wel vermoorden loaten." Dou schaaidde de profeet der mit oet. Hai zee: "Ik verneem ja al dat God van plan is joe in t verdaarf te steuten, omreden ie hebben zoks ja doan en ie hebben nait noar mien road lustern wild." 17 n Zet loater overlegde keunenk Amasja van Juda mit zien roadslu en hai stuurde n bericht noar Joäs, zeun van Joächaz, zeun van Jehu, keunenk van Israël: "Kom, wie mozzen ais vechten om t staarkste!" 18 Mor Joäs, keunenk van Israël, stuurde as antwoord aan keunenk Amasja van Juda: "Op n moal stuurde n stiekel op de Libanon aan n ceder t veurstel: 'Geef joen dochter toch aan mien zeun as vraauw.' Mor dou kwam der n wild daaier van de Libanon langs en vertrapte dij stiekel. 19 Ie zeggen bie joezulm: Ik heb Edom versloagen, en nou zuik ie in joen overmoud noar nog meer eer. Blief toch laiver thoes! Woarom zol ie t ongelok opzuiken en joen volk Juda mitslepen in joen ondergang?" 20 Mor God haar t zo regeld, dat Amasja nait lustern wol. Omdat zai zok noar de goden van de Edomieten richt haren, wol God heur aan de vijand overgeven. 21 Dou trok keunenk Joäs van Israël der op oet om bie Bet-Semes dat in Juda ligt, zien krachten te meten mit Amasja, keunenk van Juda. 22 De Judeeërs werden deur de Isrelieten versloagen, ze gingen aalmoal op loop noar heur tènten. 23 Keunenk Joäs van Israël nam Amasja, keunenk van Juda, zeun van Joäs, dij weer n zeun van Joächaz was, bie Bet-Semes gevangen en hai nam hom mit noar Jeruzalem. Doar sleupte hai n stok muur van vaaierhonderd èl, van Efraïmpoort òf tot aan Houkpoort tou. 24 Wieder nam hai aal t gold en zulver oet tempel mit en t tempelraif dat in t hoes van God bie Obed-Edom opburgen lag en ook de schatten oet t keunenkliek pelaais. Dou ging hai noar Samaria weerom en nam n man of wat as giezeloars mit. 25 Noadat keunenk Joäs van Israël, zeun van Joächaz, oet tied kommen was, leefde Amasja, zeun van Joäs, keunenk van Juda, nog vieftien joar. 26 Aal aander verhoalen van Amasja stoan ja van t begun tot t èn opschreven in t bouk van de keunenks van Juda en Israël, is t nait zo? 27 Van tied òf aan, dat Amasja de HEER rug toudraaide, wer der in Jeruzalem n soamensweren tegen hom op taauw zet en hai ging op loop noar Lachis, mor ze kwammen hom achternoazetten en doar muiken ze hom dood. 28 Ze huilen hom mit peerden op en brochten hom noar de Davidstad en begruiven hom bie zien veurolden.

2 Kronieken 26


01t Haile volk van Juda muik Uzzia, dij dou zestien joar old was, keunenk in stee van zien voader Amasja. 02Noadat de keunenk bie zien veurolden begroaven was, verstaarkte Uzzia Elat en brochde dij stad weer onder t bestuur van Juda. 03Uzzia was zestien joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde twijenfiefteg joar in Jeruzalem. Zien moeke, dij ook oet Jeruzalem kwam, haitte van Jecholja. 04Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, net zo as zien voader Amasja doan haar. 05Hai richtte zok noar God zolaank as Zecharja leefde, dij hom leerd haar in ontzag veur God te leven. In dij tied, dou hai zok noar de HEER richtte, zörgde God der veur dat hom t veur de wind ging. 06Hai trok ter op oet om tegen de Filistijnen te vechten. Hai sluig goaten in de muren van Gat, Jabne en Asdod, en baauwde vestings bie Asdod en in kontrainen van de Filistijnen. 07God hulp hom in zien oorlog tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren dij in Gur-Baäl woonden, en tegen de Meünieten. 08De Ammonieten betoalden Uzzia belasten. Zien gezag ging hail tot de grèns mit Egypte, hai was ja n boetengewoon machteg man worden. 09Uzzia baauwde toorns in Jeruzalem aan Houkpoort, aan Daalpoort en aan de Punt, en verstaarkte ze. 10 Wieder baauwde hai vestingtoorns in de wildernis. Hai luit n hail bult putten oetkappen veur zien aibels grode vijstoapel. In de leegtes en op de hoogvlaktes haar hai baauwboeren in dainst en droevekwekers op de baargen en in de vruchtboare vlaktes, hai was ja n echte laifhebber van landbaauw. 11 Wieder haar Uzzia beschikken over n leger van kundege soldoaten, kloar veur de oorlog, en in ofdailens indaild deur zien siktoares Jeïel en schriever Maäseja. Dij ofdailens stonden onder t opperbevel van Chananja, ain van de bevelhebbers van de keunenk. 12 Bie dij dappere soldoaten wazzen zesentwinneghonderd femilie-oldsten. 13 Dij haren zeggenschop over n legermacht van drijhonderdzeuvendoezend viefhonderd kundege soldoaten dij de keunenk hulpen tegen zien vijanden. 14 Uzzia haar der veur zörgd dat t haile leger beschikken haar over schilden, speren, helms, paanzers, bogen en slingers-mit-stainen. 15 In Jeruzalem luit hai op toorns en op houken van muren nij oorlogstuug hènzetten, apperoaten veur t schaiten mit pielen en t slingern van dikke stainen. Zo wer hai wied en zied bekend en wer hai van ale kanten wonderboarliek hulpen, totdat hai n machteg man worden was. 16 Mor dou hai zo machteg worden was, kreeg hai t zo hoog in kop dat hai doardeur maal te moat kwam. Hai overtreedde t gebod van de HEER, zien God, en ging toch zulm tempel in om roekerij te branden op t reukovveraltoar. 17 Priester Azarja ging hom achternoa mit tachteg priesters van de HEER, aalmoal fikse kerels. 18 Ze gingen om keunenk Uzzia tou stoan en zeden tegen hom: "t Komt joe nait tou, Uzzia, om wierook te branden veur de HEER. Dat is allain aan de priesters, noazoaten van Aäron, dij doartou wijd binnen. Goa tou tempel oet, want ie bezundegen joe. Dat zel joe nait tot eer aanrekend worden bie God, de HEER." 19 Uzzia dij mit t wierookvat in haand kloarston om t aan te steken, wer glìnne kwoad. Mor in tied dat hai zo tegen de priesters tekeer ging, kreeg hai inainen n meloatse plek veur op zien kop. Priesters dij bie t reukovveraltoar stonden, konden t ook goud zain. 20 Dou hogepriester Azarja en aal dij aander priesters dat zagen, kwammen ze noar hom tou en zagen dat hai n meloatse stee veur op kop haar. Ze juigen hom doar votdoalek vandoan. Haizulm wol ook ja zo gaauw as t mor kon noar boeten tou, omdat de HEER hom zo slim sloagen haar. 21 Keunenk Uzzia bleef tot zien dood tou meloats. En omdat hai meloats was, woonde hai apaart van aander lu, hai mog nait meer bie t hoes van de HEER kommen. Zien zeun Jotam haar t beheer over t keunenkliek hoes en dij regaaierde t laand en volk ook. 22 Aal t aander over Uzzia is van t begun tot t èn optaikend deur profeet Jesaja, zeun van Amos. 23 Dou Uzzia sturf, wer hai begroaven bie zien veurolden, mor op n apaart stok grond bie de groaven van de keunenks, want ze zeden: "Hai was ja meloats." Zien zeun Jotam wer keunenk in zien stee.

2 Kronieken 27


01Jotam was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. Zien moeke was Jerusa, n dochter van Sadok. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, noar t veurbeeld van zien voader Uzzia. Mor tempel van de HEER binnendringen dee hai nait. t Volk ging in tied deur mit zien verdurven levent. 03Jotam baauwde de Bovenpoort aan tempel van de HEER en hai luit aan stadsmuur van Ofel n bult opknappen. 04Hai luit vestingsteden baauwen in de baargen van Juda en börgen mit wachttoorns in de bozzen. 05Hai begunde n oorlog tegen de keunenk van de Ammonieten en wer hom de boas. De Ammonieten mozzen hom dat joar honderd talent zulver, tiendoezend kor waait en tiendoezend kor gaarst aan oorlogslasten levern. Dat brochten ze hom ook in t twijde en daarde joar. 06Zodounde wer Jotam n machteg man. Dat kwam omdat hai zok bie zien haile handel en wandel noar de HEER, zien God, richtte. 07Aal t aander over Jotam, over zien oorlogen en zien doun en loaten, staait ja aal optaikend in t bouk over de keunenks van Israël en Juda. 08Hai was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. 09Jotam sturf en wer bie zien veurolden in de Davidstad begroaven. Zien zeun Achaz wer keunenk in zien stee.

2 Kronieken 28


01Achaz was twinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. Hai dee nait wat goud was in de ogen van de HEER, zo as zien veurvoader David. 02Hai leefde noar t veurbeeld van de keunenks van Israël; hai luit alderdeegs Baälsbeelden gaiten. 03Hai ovverde in t Hinnomdaal en hai verbraandde doar zien zeuns noar de iezelke gewoontes van dij volken, dij de HEER veur de Isrelieten votjagd haar. 04Ook ovverde hai en braandde hai wierook op de ovverhögten, de heuvels en onder ale gruine loofbomen. 05Doarom leverde de HEER, zien God, hom oet aan de keunenk van Aram, dij hom nait allain versluig, mor ook n hail bult lu kriegsgevangen mitnam noar Damascus. Hai wer deur de HEER ook oetleverd aan de keunenk van Israël, dij hom n dikke neerloag bezörgde. 06Want Pekach, zeun van Remaljahu, sluig in Juda op ain dag honderdtwinnegdoezend man dood, aalmoal kundege soldoaten, omdat ze de HEER, de God van heur veurolden, rug toudraaid haren. 07Zichri, n held oet Efraïm, sluig Maäseja dood, keunenk zien zeun, en Azrikam de hofmeester, en ook Elkana de eerste menister. 08De Isrelieten nammen twijhonderddoezend vraauwen, zeuns en dochters van de Judeeërs, dij aiglieks sib tou heur wazzen, gevangen mit, boetendes nammen zai n hail bult roofgoud mit noar Samaria. 09Doar woonde doudestieds n profeet van de HEER dij Oded haitte. Dij ging t leger dat noar Samaria weeromkwam in de muit en zee: "De HEER, de God van joen veurolden, het de Judeeërs aan joe overleverd, omdat hai glìnne kwoad op heur was. Mor ie hebben heur in joen godgekloagde kwoadhaid doodsloagen. 10 En nou main ie dat ie dij mensken oet Juda en Jeruzalem as sloaven en sloavinnen aan joe onderdoaneg moaken kinnen? Stoan ie den zulm ook nait daip bie de HEER, joen God, in schuld? 11 Nou den, luster noar mie, loat dij gevangen lu lopen dij ie bie joen aigen femilie vothoald hebben. De glìnne kwoadhaid van de HEER rust ja op joe!" 12 Dou kwammen der gounent van de femilie-oldsten van de stam Efraïm t weeromkeerde leger in de muit: Azarja, zeun van Jochanan, Berechja, zeun van Mesillemot, Jechizkia, zeun van Sallum en Amasa, zeun van Chadlai. 13 Zai zeden tegen heur: "Ie maggen dij gevangen lu hier nait hènbrengen. Wie stoan al dik bie de HEER in schuld. Wol ie ons schuld en ons zunden nog groder moaken, terwiel dat wie al zo'n grode schuld hebben? Den komt ter vervaast n glìnne kwoadhaid over Israël!" 14 Dou luiten soldoaten dij gevangen mensken en aal t roofgoud bie de femilie-oldsten en bie aal t volk achter. 15 De manlu dij eerder bie heur noam nuimd binnen, kwammen op de gevangen lu òf om heur te helpen. Dij niks meer om t gat haren, gavven ze klaaier en sandoalen oet t roofgoud; ze gavven heur etendrinken en verzörgden heur mit zaalfeulie. Dou brochten ze heur weerom noar heur aigen volk in Jericho, de Paalmstad. Dij nait meer lopen kon, wer op n ezel zet. Zulm gingen zai noar Samaria weerom. 16 Om dij tied zowat raip keunenk Achaz de hulp in van de keunenk van Assyrië. 17 Ook de Edomieten haren ja n invaal doan en Juda vannijs versloagen en lu in kriegsgevangenschop mitnomen. 18 Boetendes haren de Filistijnen invalen doan in verschaaiden steden in de Sefelavlakte en in de Negevwoestijn van Juda. Ze haren Bet-Semes veroverd, en Ajjalon, Gederot, Socho, Timna en Gimzo mit ale dörpen dij doar bie heurden, en zai wazzen doar ook wonen goan. 19 De HEER haar Juda zodounde op knijen dwongen vanwege Achaz, keunenk van Israël, dij Juda verwildern loaten haar en dij moakt haar dat Juda zien plicht tegenover de HEER nait noakwam. 20 Mor in stee van te helpen, kwam keunenk Tiglatpileser van Assyrië op hom tou en dreef hom in t naauw. 21 Want wat Achaz hom ook geven haar oet tempel van de HEER, oet t pelaais van de keunenk en van de vorsten, keunenk van Assyrië wol hom nait helpen. 22 En alderdeegs dou hai zo in t naauw dreven wer, kwam keunenk Achaz zien plicht tegenover de HEER nait noa. 23 Hai brochde ovvers aan de goden van Damascus aalhouwel dij hom zulm versloagen haren, want hai dochde: As dij goden van de keunenk van Aram zien volk helpen, zellen ze mie ook wel helpen as ik heur ovvers breng. Mor dat brochde hom en hail Israël nog meer ongelok. 24 Achaz luit aal t tempelraif oet t hoes van de HEER bie mekoar hoalen en stokkend haauwen. Hai luit de poorten van tempel ofsloeten en altoars opzetten op elke stroathouk van Jeruzalem. 25 In ale steden van Juda luit hai ovverhögten aanleggen om doar veur aander goden ovvers aan te buiten. Zo taargde hai de HEER, de God van zien veurolden. 26 Aal aander verhoalen over zien doun en loaten stoan van t begun tot t èn optaikend in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 27 Achaz sturf en wer in de stad Jeruzalem begroaven, mor nait in de groaven van de keunenks van Israël. Zien zeun Jechizkia wer keunenk in zien stee.

2 Kronieken 29


01Jechizkia wer keunenk dou hai vieventwinneg joar was. Hai regaaierde negentwinneg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Abia en was n dochter van Zecharja. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, net as zien veurvoader David doan haar.

03In t eerste joar van zien regaaiern, votdoalek in de eerste moand, zette hai de poort van tempel van de HEER weer open en luit de deuren weer moaken. 04Hai luit priesters en Levieten bie nkander roupen op t Oosterplaain. 05"Levieten," zee hai tegen heur, "luster noar mie! Beraaid joezulm veur en schoon de tempel van de HEER, de God van joen veurolden. Dou ales wat nait kouster is tou t haailegdom oet. 06Want ons veurolden binnen ontraauw worden aan de HEER, ons God, en zai hebben doan wat nait goud was in de ogen van de HEER. Ze hebben hom in steek loaten en zok ofkeerd van t hoes van de HEER. 07Zai hebben deuren van de veurhal ofsloten en de lampen oetpoest. Zai hebben in t haailegdom gain wierook meer braand en gain brandovvers meer opdroagen aan de God van Israël. 08Zodounde wer de HEER grammiedeg op Juda en Jeruzalem. Hai het van heur n mikpunt moakt van spot, n oorzoak van angst en verbiestern, zo as ie mit aigen ogen zain hebben. 09Om dij reden binnen ons veurolden mit t sweerd doodmoakt en binnen ons zeuns, ons dochters en ons vraauwen oppakt en votsleept as ballengs. 10 Doarom ben ik nou van plan n verbond mit de HEER, de God van Israël, te sloeten, dat zien grammiedeghaid opholden zel. 11 Doarom, mien zeuns, wacht nou nait laanger. De HEER het joe oetkozen om hom te dainen en hom ovvers te brengen."

12 Dou kwammen de Levieten in t èn: van de femilie van Kehat: Machat, zeun van Amasai, en Joël, zeun van Azarja; van de noazoaten van Merari: Kis, zeun van Abdi, en Azarja, zeun van Jehallelel; van de noazoaten van Gerson: Joäch, zeun van Zimma, en Eden, zeun van Joäch; 13 van de noazoaten van Elisafan: Simri en Jeïel; van de noazoaten van Asaf: Zecharja en Mattanja; 14 van de noazoaten van Heman: Jechiël en Simi; en van de noazoaten van Jedutun: Semaja en Uzziël. 15 Ze raipen heur femilie bie nkander en ze muiken zok ter kloar veur om op t bevel van de keunenk en noar veurschriften van de HEER, tempel van de HEER ritueel te schonen. 16 De priesters gingen tempel van de HEER in om dij te schonen. Zai brochten ale voeleghaid dij zai doar vonden noar t veurplaain van t hoes van de HEER. De Levieten nammen dat van heur over en brochten t wieder noar boeten, noar de Kidronbeek. 17 Op de eerste dag van de eerste moand wazzen ze begund mit t schonen en op de aachtste dag wazzen ze aan de veurhal tou van tempel van de HEER. Veur tempel zulm haren ze nog aacht doag waark, zodat ze der op n zestienden van de eerste moand kloar mit wazzen. 18 Dou klopten ze weer bie keunenk Jechizkia aan en zeden: "Wie hebben t haile hoes van de HEER schoond, ook t brandovveraltoar en toavel veur teunbroden mit aal wat ter bie heurt. 19 Aal t tempelraif dat keunenk Achaz in tied van zien regaaiern deur ofgoderij ontwijd het, heb wie weer veur d' eredainst kloarmoakt. t Staait aalmoal kloar veur t altoar van de HEER."

20 Aanderdoagsmörgens vroug raip keunenk Jechizkia ale bestuurders van de stad bie nkander en ging noar t hoes van de HEER. 21 Zai brochten zeuven jonge bollen, zeuven rammen, zeuven lammer en zeuven segebokjes mit as zundeovver veur t keunenkshoes, veur tempel en veur Juda, om zunden liek te moaken. Jechizkia bestelde de priesters, de zeuns van Aäron, dat ze mozzen dij ovvern op t altoar van de HEER. 22 Zai slachtten de bollen en de priesters vongen t bloud op en goten dat over t altoar. Dou slachtten ze de rammen en goten dat bloud ook over t altoar. Net zo slachtten ze de lammer en wer t altoar ook mit dat bloud begoten. 23 Op t lest brochten ze de segebokjes veur t zundeovver veur de keunenk en aal t volk, en dij legden heur handen op de daaiern. 24 De priesters slachtten ze en goten t bloud as zundeovver over t altoar om zodounde veur hail Israël schuld liek te moaken, want keunenk haar dat brandovver en dat zundeovver veur hail Israël besteld. 25 Dou stelde hai de Levieten in tempel op mit bekkens, haarpen en lieren, noar t veurschrift van David, van de profeet Natan en van Gad, de profeet van de keunenk; dat veurschrift was deur zien profeten ofkomsteg van de HEER. 26 De Levieten stonden kloar mit de meziekinstermenten van David en de priesters mit heur trompetten. 27 Jechizkia gaf opdracht t brandovver op t altoar te leggen en aan te steken. Dou t ovver aanstoken wer, begunden ze n laid veur de HEER te zingen, op trompetten te bloazen en op d'instermenten te speulen van David, keunenk van Israël. 28 De haile gemainschop boog zok omdeel dou t laid en de trompetten klonken, net zo laank as t brandovver duurde. 29 Dou t ovvern doan was, gingen de keunenk en aal dij bie hom wazzen, op knijen en bogen zok daip deel.

30 Keunenk Jechizkia en de bestuurders gavven de Levieten opdracht tot eer van de HEER laiden te zingen van David en de profeet Asaf. Zai begunden mit veul plezaaier te zingen, zai bogen zok deel en gingen op knijen.

31 Jechizkia nam t woord en zee: "Nou heb ie joe haildaal aan de HEER touwijd. Kom dichterbie en breng joen vree-ovvers en daankovvers in t hoes van de HEER." En de haile gemainschop brochde daaiern as vree-ovver en daankovver en wèl dat wol, brochde ook nog brandovvers. 32 De gemainschop brochde seuventeg koubaisten, honderd rammen en twijhonderd lammer in, dij aalmoal bestemd wazzen as brandovvers veur de HEER. 33 Aal mit aal werden der zèshonderd koubaisten en drijdoezend schoapen en segen bestemd as haailege ovvergoaven. 34 Mor der wazzen veul te min priesters om aal dij baisten, dij as brandovver dainen zollen, te villen. Doarom hulpen de Levieten heur mit dat waark, tot ook de aander priesters zok schoond en haailegd haren, want de Levieten haren sekuurder mit dat schonen west as de priesters. 35 Boeten dij brandovvers om haren zai nog n baarg waark mit t vet van de vree-ovvers en mit de wien van de wienovvers. Dat zodounde wer dainst in t hoes van de HEER vannijs insteld. 36 Jechizkia en t haile volk wazzen slim blied over wat God, veurdat ze der op verdocht wazzen, veur heur kloarmoakt haar.

2 Kronieken 30


01Dou stuurde Jechizkia bosschoplopers deur hail Israël en Juda en hai schreef ook braiven noar Efraïm en Manasse. Zai zollen noar tempel van de HEER in Jeruzalem kommen om doar t pesachfeest te vieren tot eer van de HEER, de God van Israël. 02De keunenk haar mit hoge amtenoars en de haile gemainschop in Jeruzalem overlegd en onnaaierd dat zai t feest in twijde moand vieren zollen. 03Zai konden t ja nait op de gewone tied vieren, omreden der haren zok te min priesters ritueel wosken en t volk was nog nait bie nkander in Jeruzalem. 04Keunenk en de haile gemainschop wazzen t ter mit nkander over ains. 05Zai besloten om hail Israël van Berseba tot Dan, op te roupen om noar Jeruzalem te kommen om t pesachfeest te vieren tot eer van de HEER, de God van Israël. t Haar al n hail zet leden west dat zai t vierd haren zo as t heurde. 06Bosschoplopers gingen in opdracht van de keunenk mit braiven van de keunenk zulm en van zien hoge amtenoars deur hail Israël en Juda en raipen de mensken op: "Volk van Israël, keer toch weerom noar de HEER, de God van Abraham, Isaak en Jakob. Den komt hai bie joe weerom, bie joe, luk beetje volk dat aan de keunenk van Assyrië ontkommen is. 07Wees nou nait zo as joen veurolden en joen femilie. Dij binnen ontraauw worden aan de HEER, de God van heur veurolden. Ie hebben zulm zain kind hou de HEER heur tot n veurbeeld van ofschrik moakt het. 08Wees dus nait laanger zo stiefkoppeg as joen veurolden, lang de HEER joen haand tou en kom weer noar zien haaileg hoes, dat hai veur aaltied haaileg moakt het. Wees onderdoaneg aan de HEER, joen God, den zel hai nait laanger zo glìnne verbraand op joe wezen. 09Want as ie joe weer noar de HEER richten, den zellen joen vijanden dij joen femilie en joen kinder in gevangenschop mitnomen hebben, meedlieden mit heur kriegen en heur in dit laand weeromkommen loaten. Want de HEER, joen God, is genoadeg en vol meedlieden. As ie joe weer noar hom richten, zel hai zok nait van joe ofkeren." 10 Dou bosschoplopers in Efraïm en Manasse ale steden bie langs gingen tot aan Zebulon tou, werden zai oetlaagd en bespot. 11 Toch wazzen der gounent van t volk van Aser, Manasse en Zebulon, dij zok deelgavven en noar Jeruzalem gingen. 12 Mor in Juda kwammen ze mit Gods hulp zo wied, dat zai as ain man deden wat de HEER heur deur de keunenk en zien amtenoars opdruig. 13 En zo kwam der in twijde moand n hail bult volk in Jeruzalem bie nkander om t feest van t Ongezuurde Brood te vieren, der was n grode mennegte van mensken op n bainen. 14 Eerst werden de altoars votdoan dij in Jeruzalem stonden, en mit ale wierookaltoars in Kidronbeek smeten. 15 Dou begunden zai t pesachfeest te vieren deur t slachten van lammer op n vattienden van twijde moand. Priesters en Levieten schoamden zok: zai haren zok in tied ook ritueel schoond en konden dou eerst brandovvers brengen in t hoes van de HEER. 16 Zai stonden op heur vaaste ploatsen zo as beschreven ston in de wet van Mozes, man van God. De priesters goten t bloud oet dat de Levieten heur aanlangden. 17 Omdat de mainsten van t volk zok nait ritueel schoond haren, kregen de Levieten de toak om pesachlammer te slachten, veur elk dij nait raain genog was om ze zulm aan de HEER op te droagen. 18 Aalhouwel t grootste dail van t volk, benoam oet Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, zok nait ritueel schoond haren, atten ze toch zo mor van t pesachovver, tegen ale veurschriften in. Jechizkia beedde veur heur: "Dat de HEER, dij goud is, elk mor vergeven mag, 19 dij zok ter mit zien haile haart tou zet het om God, de HEER, de God van zien veurolden, te zuiken, ook dijent dij zok nait ritueel schoond hebben volgens de veurschriften van dit haaileg hoes." 20 De HEER verheurde Jechizkia en gaf t volk n nije kaans. 21 Op dij menaaier vierden de Isrelieten dij in Jeruzalem wazzen, zeuven doag laank mit veul bliedschop t feest van t Ongezuurde Brood. De priesters en Levieten zongen aal doag loflaiden veur de HEER en speulden oet ale macht op heur meziekinstermenten. 22 Jechizkia sprak ale Levieten tou en prees heur, omdat ze mit veul kennes van zoaken de dainst aan de HEER oetvoerd haren. Zai atten t feestovver zeuven doag laank, zai brochten daankovvers en prezen de HEER, de God van heur veurolden. 23 Dou wer de haile gemainschop t ter over ains om t feest nog zeuven doag deur te zetten. En dat deden ze mit veul bliedschop. 24 Jechizkia, keunenk van Juda, leverde aan de gemainschop nog doezend bollen en zeuvendoezend schoapen en segen en van de hoge amtenoars kreeg de gemainschop ook nog doezend bollen en tiendoezend schoapen en segen. De priesters haren zok nou sikkom aalmoal ritueel schoond. 25 De haile gemainschop van Juda vierde feest mit de priesters en Levieten, mit aal t volk dat oet Israël kommen was en mit ale vremden dij in Israël of in Juda n woonstee vonden haren. 26 Zodounde was ter grode bliedschop in Jeruzalem, want sunt tieden van Salomo, zeun van David en keunenk van Israël, haar der in Jeruzalem nait zukswat te doun west. 27 Dou kwammen de Levitische priesters in t èn en gavven t volk de zegen. Heur stem wer heurd, want heur beden drong deur tot boven in de hemel, Gods haailege woonstee.

2 Kronieken 31


01Dou dit aalmoal verbie was, gingen ale Isrelieten dij doar bie nkander wazzen, noar de steden van Juda. Doar sluigen ze de wijde stainen aan groezels en haauwden de haailege Asjerapoalen om. In hail Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse broken ze de altoars òf en slichtten ze de ovverhögten, tot ter gain ain meer over was. Dou gingen ale Isrelieten weer noar heur aigen hoes weerom, in heur aigen steden. 02Jechizkia stelde de verschillende ofdailens van priesters en Levieten weer in zo as dat vrouger west haar; elk noar zien aigen toak as priester of as Leviet, om te zörgen veur brandovvers en vree-ovvers, om te dainen en loflaiden te zingen, om de wacht te holden in de poorten van de legerploatsen van de HEER. 03Keunenk gaf n biedroage oet zien aigen bezit veur de brandovvers van smörgens en soavends, veur t ovver op sabbat, t nijmoanfeest en op aander feestdoagen, zo as t veurschreven was in de wet van de HEER. 04Hai legde t volk op, de inwoners van Jeruzalem, om heur biedroagen te levern veur de priesters en Levieten, zodat dij zok haildaal touleggen konden op de wet van de HEER. 05Dou dat bevel aalgemain bekend was, brochten de Isrelieten haile vrachten van t beste koorn, wien, eulie, hunneg en van aal wat t laand opleverde. t Volk gaf n tiende dail van aal wat ze haren. 06Boetendes druigen de Isrelieten en Judeeërs oet de steden van Juda ook n tiende dail van heur koubaisten en heur schoapen en segen òf, en ook de tienden dij as wijgeschenken veur de HEER, heur God, bedould wazzen. Haile stoapels muiken zai der van. 07In daarde moand begunden zai mit t aanleggen van dij stoapels en eerst in zeuvende moand wazzen zai der kloar mit. 08Dou Jechizkia en zien hoge amtenoars kwammen en dij stoapels zagen, daankten zai de HEER en zien volk Israël. 09Jechizkia vruig de priesters en Levieten noader oetleg over dij veurroaden. 10 Hogepriester Azarja, oet femilie van Sadok, legde hom t oet: "Van t begun òf aan dat mensken heur goaven noar tempel toubrocht hebben, haren wie eten in overvloud, wie konden alderdeegs nog goud wat overholden. De HEER het zien volk ja zo zegend dat wie zo'n baarg overholden konden." 11 Jechizkia bestelde dou, dat ter veurroadkoamers in t hoes van de HEER kloarmoakt worden mozzen, en zo gebeurde dat. 12 De biedroagen en tienden en wijgeschenken werden doar in vaaste regelmoat binnenbrocht. De Leviet Konanjahu haar t touzicht der over en zien bruier Simi was twijde man. 13 Onder laaiden van Konanjahu en zien bruier Simi wazzen Jechiël, Azazjahu, Nachat, Asaël, Jerimot, Jozabad, Eliël, Jismachjahu, Machat en Benaja, belast mit t touzicht. Zai wazzen aalmoal aansteld deur keunenk Jechizkia en Azarja, hogepriester in t hoes van God. 14 Kore, n zeun van Jimna, dij n Leviet was en poortwachter aan de Oosterpoort, mos touzicht holden op t verdailen van de vrijwillege goaven aan God, van de biedroagen veur de priesters en van de wijgeschenken. 15 In de priestersteden wer hai traauw hulpen deur Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja en Sechanja; dij zörgden veur t oetdailen aan heur femilie in ale ofdailens, lutjekes net zo goud as groten. 16 (Van dij femilies stonden noamelk ale manlu van drij joar en older as priester inschreven.) Zo kreeg elk zien paart, en nait allenneg dijent dij volgens t reuster de doagliekse dainsten in tempel van de HEER doun mozzen. 17 De priesters wazzen in t register inschreven noar heur femilies, mor de Levieten van twinneg joar en older elk noar zien ofdailen en zien toak. 18 Zai werden inschreven mit heur haile femilie, mit vraauwen, zeuns en dochters, zai wijdden zok ja traauw aan heur haailege opdracht. 19 De priesters dij ofstamden van Aäron en dij op t laand bie heur steden woonden, haren in elke stad manlu aansteld. Dij mozzen aan de manleke leden van de priesterstand en aan de Levieten dij inschreven wazzen, heur aandail in de goaven geven. 20 Zo ging Jechizkia in hail Juda te waark, goud, rechtschoapen en traauw aan de HEER, zien God. 21 En aal t waark dat hai dee veur de eredainst in tempel van God, veur de wet en de geboden, om zien God te eren, dat dee hai mit zien haile haart. Zo kwam t aalmoal goud veurnkander.

2 Kronieken 32


01n Zet loater, dou Jechizkia zien traauw aan de HEER zain loaten haar, kwam Sanherib, keunenk van Assyrië, op Juda òf. Hai belegerde de verstaarkte steden mit bedoulen ze mit geweld in te nemen. 02Dou Jechizkia aankommen zag, dat Sanherib van plan was om Jeruzalem aan te valen, 03ging hai in beroad mit zien hoge amtenoars en legerofsieren om de wèlputten boeten stad dicht te stoppen en zai beloofden hom te helpen. 04Zai brochten n bult volk op n bainen en ale wèlputten werden dichtstopt, ook de wotterlopen in kontrainen om stad tou. Zai dochten bie zokzulm: Woar is t goud veur, dat keunenk van Assyrië zoveul wotter vindt, as hai hier komt? 05Mit man en macht muiken ze de swakke steeën in stadsmuur weer in odder, toorns werden hoger optrokken en der wer nog n twijde muur om stad tou baauwd. Boetendes muik Jechizkia t Millobolwaark bie Davidstad nog veul staarker en luit hai de wereld speren en schilden moaken. 06Wieder stelde hai kommedanten aan over de börgerwacht, luit t volk bie nkander kommen op t plaain veur de stadspoort en sprak heur moud in: 07"Wees staark en heb goie moud, loat joe gain schrik aanjoagen deur de keunenk van Assyrië en deur t volk dat bie hom is. Wie binnen ja staarker as hai. 08Hai rekent op menskenkracht, mor wie maggen reken op de HEER, ons God, dij ons helpt en veur ons vecht!" Deur dizze woorden van keunenk Jechizkia van Juda, vuilde t volk zok staark. 09n Zetje loater stuurde keunenk Sanherib van Assyrië, dij mit zien haile leger veur Lachis lag, gezanten noar Jeruzalem mit n bosschop veur keunenk Jechizkia van Juda en veur ale Judeeërs dij in Jeruzalem wazzen. 10 "Dit zegt Sanherib, keunenk van Assyrië: 'Woar vertraauw ie aiglieks op dat ie joe opsloeten loaten in Jeruzalem? 11 Het dij Jechizkia joe nait dik veur de gugel, as hai zegt: 'De HEER, ons God, zel ons redden oet de klaauwen van de keunenk van Assyrië'? Zel hai joe nait van honger en dörst omkommen loaten? 12 Het dij aigenste Jechizkia der nait veur zörgd dat ovverhögten en altoars van de HEER ofbroken en slicht binnen? Het hai nait tegen Juda en Jeruzalem zegd: 'Allenneg veur ain altoar mag ie joe deelboegen en doar ovvers op aansteken'? 13 Wait ie den nait wat ik en mien veurolden doan hebben mit de volken van aander landen? Hebben de goden van dij aander volken heur landen oet mien handen redden kind? 14 Het sums ain van de goden van dij aander volken dij mien veurolden in de ban doan hebben, zien volk oet mien handen redden kind? Zol joen God dat den aal kinnen? 15 Nou den, loat joe toch nait deur Jechizkia bedraigen en opsteukeln. Leuf nait wat hai zegt. Gain god van wat volk of keunenkriek ook, het zien volk oet mien handen redden kind of oet handen van mien veurolden. Zol joen god joe den aal redden kinnen?" 16 Zo gingen Sanherib zien ofgezanten nog n zetje deur mit heur schampere proaterij over God, de HEER, en zien knecht Jechizkia. 17 Boetendes schreef Sanherib braiven doarin hai swoar de spot mit de HEER, de God van Israël, dreef. Hai zee doarin: "Net zo min as de goden van de aander landen heur volk oet mien handen redden konden, zel de God van Jechizkia zien volk oet mien handen redden." 18 Zai leesden dij braif hail haardop en in t Judees veur aan t volk dat op de muur van Jeruzalem ston. Zai wollen heur baang moaken en heur schrik aanjoagen om zo de stad in handen te kriegen. 19 Zai haren t over de God van Jeruzalem net zo as ze pruiten over de goden van aander volken. Mor dij wazzen deur menskenhanden moakt. 20 Dou gingen keunenk Jechizkia en profeet Jesaja, n zeun van Amos, in gebed en zai raipen de hemel aan om hulp. 21 De HEER stuurde n engel en dij brochde ale weerboare helden, ale vorsten en aanvoerders in t leger van keunenk van Assyrië om haals. De keunenk keerde mit schoamte op koaken noar zien laand weerom. Dou hai op n keer in tempel van zien aigen god kwam, hebben zien bloudaigen zeuns hom mit t sweerd om t leven brocht. 22 Zo redde de HEER Jechizkia en de inwoners van Jeruzalem oet de handen van Sanherib, keunenk van Assyrië, en van aander vijanden. Hai gaf heur rondomheer rust. 23 n Bult mensken kwammen noar Jeruzalem mit ovvergoaven veur de HEER en kostboare geschenken veur keunenk Jechizkia van Juda. Van dij tied òf aan ston hai bie ale volken hoog in aanzain. 24 Om dij tied wer Jechizkia doodzaik. Hai beedde tou de HEER en dij gaf hom as antwoord n wondertaiken. 25 Mor Jechizkia druig zien haart te hoog en was nait dankboar veur de weldoad dij de HEER aan hom doan haar. Dat was van dij gevolgen dat ter van God n glìnne kwoadhaid over hom en over Juda en Jeruzalem kwam. 26 Mor Jechizkia boog zien trötse kop en de inwoners van Jeruzalem ook, zodat in de tied van Jechizkia de kwoadhaid van de HEER heur nait ruik. 27 Jechizkia was riek, schatriek, elk keek hom noar ogen. Hai luit zok schatkoamers baauwen veur zulver, gold en edelstainen, veur kruden, veur schilden en aander kostboar raif. 28 Wieder opslagploatsen veur de opbrengst van koorn, wien en eulie, staalroemte veur alderhande soorten vij mit onderdak veur zien kuddes. 29 Hai haar zok steden baauwen loaten en haar n grode vijstoapel van schoapen, segen en rundvij. God haar hom ja grode bezittens geven. 30 Dij aigenste Jechizkia haar ook bovenste oetloop van de Gichonwèl ofsloten en luit nou t wotter onder de grond deur noar westzied van de Davidstad lopen. Bie ales wat e dee, ging hom t veur de wind. 31 Dou der n moal ofgezanten van de vorsten van Babel bie hom kwammen om te vroagen noar t wondertaiken dat in zien laand gebeurd was, luit God hom even in steek om hom oet te perbaaiern. Hai wol waiten wat ter in zien haart leefde. 32 Ale aander verhoalen over Jechizkia en over zien vrome doaden, stoan beschreven in viziounen van profeet Jesaja, zeun van Amos, en in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 33 Jechizkia sturf en wer begroaven in de bovenste grafkoamers doar de noazoaten van David liggen. Hail Juda en ale inwoners van Jeruzalem brochten hom leste eer. Zien zeun Manasse wer keunenk in zien stee.

2 Kronieken 33


01Manasse was twaalf joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde vievenfiefteg joar in Jeruzalem. 02Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. Hai dee ja mit aan dij aigenste ofgoderij as de volken dij de HEER nou net veur de Isrelieten votjagd haar. 03De ovverhögten dij zien voader Jechizkia ofbroken haar, baauwde hai vannijs weer op. Hai richtte weer altoars veur Baäl op, zette der weer nije Asjerapoalen hèn en boog zok deel veur zun, moan en steerns om dij te dainen. 04Wieder baauwde hai alderdeegs altoars in t hoes van de HEER, doar de HEER zulm van zegd haar: "In Jeruzalem zel mien noam veur aaltied wonen." 05Op baaide veurplaainen van tempel baauwde hai altoars veur t vereren van zun, moan en ale steerns. 06Hai luit zien zeuns in t Hinnomdaal deur t vuur verbranden, luit zok in mit wikkerij, mit woarzeggerij en teuverderij en mit t besweren van doden en gaisten. Hai dee n bult wat kwoad was in de ogen van de HEER om hom te taargen. 07Hai muik ook n ofgodsbeeld en zette dij in tempel van God. God haar tegen David en zien zeun Salomo zegd: "In dit hoes hier in Jeruzalem, de ainegste stad dij ik oet ale stammen van Israël oetkozen heb, zel ik mien noam veur aiweg wonen loaten. 08Ik zel de Isrelieten nooit weer votjoagen van dit laand dat ik aan heur veurolden geven heb. Dat geldt allain as zai zok sekuur aan mien wetten, geboden en regels holden, dij ik heur deur Mozes besteld heb." 09Mor Manasse brochde t volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem haildaal op biesterboan, zodat zai nog meer kwoad deden as de volken dij de HEER veur de Isrelieten oetreud haar. 10 De HEER woarschaauwde Manasse en zien volk aal, mor zai wollen nait lustern. 11 Dou stuurde de HEER de legeraanvoerders van de keunenk van Assyrië mit zien troepen op hom òf. Dij vongen Manasse mit hoaken, bonden hom mit kopern kettens vaast en zo wer Manasse noar Babel sleept. 12 Dou Manasse zo deur de HEER in t naauw brocht wer, perbaaierde hai de HEER, zien God, te verbeden. Hai gaf zok haildaal deel veur de God van zien veurolden. 13 Hai beedde tou hom, en God luit zok deur hom verbeden. Hai heurde zien smeekgebed en brochde hom weer noar Jeruzalem op zien troon. Dou wol Manasse wel tougeven, dat de HEER allain God is. 14 Noatied baauwde hai n twijde boetenmuur om de Davidstad tou, aan westzied van Gichon, deur de leegte, kaant van Vispoort op en den om de Ofel tou. Hai muik der n hail hoge muur van. Wieder stelde hai kommedanten aan in ale vestingsteden van Juda. 15 En hai gooide ale vremde goden en t stainen beeld tou tempel van de HEER oet en brook ook ale altoars òf dij hai baauwd haar op de tempelbaarg in Jeruzalem, en smeet ze tou stad oet. 16 Hai baauwde t altoar van de HEER vannijs weer op en ovverde doar vree-ovvers en daankovvers. Ook druig hai t volk van Juda op om de HEER, de God van Israël, te dainen. 17 Evenzogoud bleef t volk nog ovvern op de ovverhögten, mor nou aan de HEER, heur God. 18 Aal t aander over Manasse, over t gebed dat hai noar zien God richtte en de woorden dij de profeten tegen hom zegd hebben in noam van de HEER, de God van Israël, t is aalmoal optaikend in de kronieken van de keunenks van Israël. 19 Zien gebed en hou God zok verbeden luit, aal zien zunden en ontraauw, ale ploatsen doar hai ovverhögten baauwd haar en doar hai de Asjerapoalen en godenbeelden oprichtte, veurdat hai zok deelgeven haar, t staait aalmoal beschreven in de kronieken van Chozai. 20 Manasse sturf en wer in zien pelaais begroaven. Zien zeun Amon wer keunenk in zien stee. 21 Amon was twijentwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde twij joar in Jeruzalem. 22 Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, net zo as zien voader Manasse doan haar. Amon ovverde aan ale beelden dij zien voader Manasse moaken loaten haar en vereerde dij. 23 Mor hai gaf zok nait deel veur de HEER, zo as zien voader Manasse doan haar. Hai, dij Amon, muik zien schuld allain mor groder. 24 Zien knechten muiken n komplöt tegen hom en muiken hom dood in zien aigen pelaais. 25 Mor t volk in t laand brochde elk dij mit dij soamensweren tegen keunenk Amon mitdoan haar om haals, en t muik zien zeun Josia keunenk in zien stee.

2 Kronieken 34


01Josia was aacht joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde ainendatteg joar in Jeruzalem. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER en leefde noar t veurbeeld van zien veurvoader David, hai week doar op gain enkele menaaier van òf. 03In t aachtste joar van zien regaaiern, dou hai nog mor n jongkerel was, begunde hai de God van zien veurvoader David te vereren. In t twaalfde joar van zien regaaiern begunde hai Juda en Jeruzalem te schonen van de ovverhögten, van de Asjerapoalen en van de beelden dij ze sneden of goten haren. 04Doar haizulm bie was, werden de Baälsaltoars ofbroken en de wierookbranders dij doar bovenop stonden, kepothaauwen. De Asjerapoalen en de sneden en goten beelden werden aan groes sloagen en oetstreud over de groaven van dij doar ovverd haren. 05De bonken van de ofgodspriesters werden op heur aigen altoars verbraand. Zo muik hai Juda en Jeruzalem kouster. 06En in de steden van Manasse, Efraïm, Simeon en alderdeegs in dij van Naftali, werden de haailegdommen noakeken. 07Overaal in Israël brook hai de altoars òf en sluig hai de Asjerapoalen om. Hai sluig de beelden aan groezels en smeet de wierookbranders tegen de vlakte. Dou keerde hai noar Jeruzalem weerom. 08In t achtiende joar van zien regaaiern, dou hai drok aan gaang was om laand en tempel te schonen, gaf hai opdracht aan Safan, n zeun van Asaljahu, en aan Maäseja, stadskommedant, en aan stadssiktoares Joäch, zeun van Joächaz, om tempel van de HEER, zien God, weer in odder te moaken. 09Zai gingen noar hogepriester Chilkia tou en langden hom t geld over dat de Levieten, dij touzicht haren op de ingang van de tempel beurd haren. Dat was bie nkander brocht deur t volk van de stammen Manasse en Efraïm en t aander dail van Israël, wieder deur t volk van Juda en Benjamin en deur de inwoners van Jeruzalem. 10 Zai gavven dat aan de opzichters dij aansteld wazzen om touzicht te holden op t waark aan de tempel van de HEER en dij langden dat weer over aan t waarkvolk dat aan t waark was om t hoes van de HEER op te klandern en te verbetern. 11 Zai gavven dat aan timmerlu en opperlu om blokken noatuurstain te kopen en baalkholt veur de gebinten en plaankholt veur de zoldervlouers, dij aalmoal deur de keunenks van Juda verwoarloosd wazzen. 12 Dij manlu deden heur waark op n sekure menaaier. Zai stonden onder touzicht van Jachat en Obadja, Levieten van t geslacht Merari, en van Zecharja en Mesullam, dij van t geslacht Kehat wazzen. De Levieten dij kundeg wazzen in t bespeulen van meziekinstermenten, 13 haren touzicht op de sjaauwers. Zai haren ook de laaiden over ale aander waarklu van netgliek wat veur toak. Weer aander Levieten wazzen schriever of amtenoar of poortwachter. 14 Dou ze t geld bie nkander zöchten dat in de tempel van de HEER binnenbrocht was, von priester Chilkia de boukrol mit wet van de HEER, dij deur Mozes deurgeven was. 15 Chilkia toalde schriever Safan hierover aan: "Ik heb dizze wetsrol in tempel van de HEER vonden." En hai gaf t bouk aan Safan. 16 Safan ging der mit noar de keunenk en dee hom wieder verslag: "Aal wat joen knechten opdroagen is, dat hebben ze doan. 17 Ze hebben t geld dat ze in t hoes van de HEER vonden hebben, overdroagen aan de opzichters en t waarkvolk." 18 Boetendes vertelde schriever Safan aan de keunenk: "Priester Chilkia het mie n bouk geven." En hai leesde de keunenk doaroet veur. 19 Dou de keunenk veurlezen heurde wat ter in de wet ston, scheurde hai zien klaaier kepot. 20 De keunenk bestelde aan Chilkia, aan Achikam, Safan zien zeun, aan Abdon, n zeun van Micha, aan Safan, de schriever zulm, en aan Asaja, zien adjudant: 21 "Goa bie de HEER te roade veur mie en veur t volk dat in Israël en Juda overbleven is, over de inhold van t bouk dat vonden is. De HEER mout wel glìnne kwoad op ons wezen, omdat ons veurolden zok niks van t woord van de HEER aantrokken hebben, omdat ze nait leefd hebben noar wat in dit bouk opschreven staait." 22 Chilkia ging mit de aander lu dij deur de keunenk aanwezen wazzen, noar de profetes Chulda tou, de vraauw van Sallum - Sallum haar de zörg over de priesterklaaier, hai was n zeun van Tokhat en dij weer n zeun van Chasra - . Chulda woonde in n nije kluft van Jeruzalem. Dou zai Chulda verteld haren van heur opdracht, 23 antwoordde dij: "Dit zegt de HEER, de God van Israël: Zeg tegen de man dij joe hierhèn stuurd het: 24 'De HEER zegt joe: Ik zel rampen brengen over dizze stad en heur bewoners, mit ale vervluikens dij in t bouk stoan dat aan de keunenk van Juda veurlezen is. 25 Want zai hebben mie rug toudraaid en ovvers brocht aan vremde goden om mie te taargen mit dij aigengemoakte godenbeelden. Doarom zel mien gramschop over dizze stad lösbranden en dij zel nait meer oetblust worden.' 26 Zeg doarom mor tegen de keunenk van Juda, dij joe stuurd het om de HEER om road te vroagen: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël, hierover: 27 Omdat ie joe t zulm zo aantrokken hebben, omdat ie joe veur God vernederd hebben bie t heuren van zien woorden over dizze stad en zien inwoners, omdat ie joe vernederd hebben en joen klaaier scheurd en reerd veur mien ogen, doarom heb ik nou noar joe lusterd. 28 Ik zel joe mit joen veurolden bie nkander brengen en ie zellen in ale vree in joen graf biezet worden. Ie zulm zellen niks vernemen van aal t kwoad dat ik over dizze stad en zien inwoners brengen zel.'" Dij bosschop brochten zai de keunenk over. 29 Dou luit de keunenk ale oldsten van Juda en Jeruzalem bie nkander roupen. 30 Hai ging mit ale inwoners van Juda en Jeruzalem noar tempel van de HEER, mit de priesters en de Levieten en mit aal t volk, jong en old. Hai leesde heur ales veur wat ter opschreven ston in t bouk van t verbond dat in t hoes van de HEER vonden was. 31 De keunenk ging op zien vaaste stee stoan, en sloot n verbond en de HEER was getuge: hai zol de HEER volgen, hai zol zok mit zien haile haart en ziel aan zien geboden, regels en veurschriften holden en hai zol de woorden van t verbond oetvoeren, zo as dij in de boukrol opschreven stonden. 32 En hai luit elk dij doar was oet Jeruzalem en Benjamin in t èn kommen en zok aansloeten. Ale inwoners van Jeruzalem huilen zok aan t verbond mit God, de God van heur veurolden. 33 Josia dee ale iezelke ofgodsbeelden oet ale landstreken van Israël vot en brochde ale Isrelieten zo wied dat ze de HEER heur God begunden te dainen. Zolaank as Josia leefde, bleven zai traauw aan de HEER, de God van heur veurolden.

2 Kronieken 35


01Dou vierde Josia in Jeruzalem t pesachfeest veur de HEER. Op n vattienden van de eerste moand slachtten zai doar heur ovverdaaiern. 02Hai wees de priesters op heur toak en pittjede heur aan heur plicht te doun in t hoes van de HEER. 03Aan de Levieten dij aan hail Israël onderricht gavven en dij aan de HEER touwijd wazzen, gaf Josia opdracht: "Zet de verbondskist in t hoes dat Salomo, zeun van David, keunenk van Israël, baauwd het. Dij huif ie nait meer op joen scholders te droagen. Ie mouten van nou òf aan de HEER, joen God, dainen en zien volk Israël. 04Ie mouten joe nou kloarmoaken, femilie bie femilie en ofdailen bie ofdailen, volgens t veurschrift van David, de keunenk van Israël, en van zien zeun Salomo. 05Ie mouten zo in t haailegdom stoan goan, dat ter veur elke femiliegroep van t gewone volk n ofdailen van de Levietenfemilies kloarstaait. 06Den mout ie joe veurberaaiden en t pesachovver slachten en dat veur joen femiliegroep van t volk toumoaken zo as de HEER dat deur Mozes besteld het." 07Van zien aigen vijstoapel stelde Josia veur t pesachovver dattegdoezend schoaplammer en segebokjes en drijdoezend koubaisten beschikboar veur elk dij doar aanwezeg was van t gewone volk. 08Ook de vorsten van de keunenk gavven n vrijwillege biedroage veur t pesachovver aan t volk, aan de priesters en de Levieten. Chilkia, Zecharja en Jechiël, tempeloverstes in t hoes van God, gavven aan de priesters veur t pesachovver zesentwinneghonderd stoks lammer en bokken en drijhonderd koubaisten. 09Ook Konanjahu en zien bruiers Semaja en Netanel, en wieder Chasabja, Jeïel en Jozabad, aalmoal overstes van de Levieten, gavven aan de Levieten veur t pesachovver viefdoezend stoks lammer en bokken en viefhonderd koubaisten. 10 Zo wer ales veur de dainst regeld: priesters stonden op heur stee, de Levieten stonden in heur ofdailens, aalmoal volgens veurschrift van de keunenk. 11 Dou werden de pesachovvers slacht en de priesters goten t bloud oet en de Levieten hoedjeden de ovverdaaiern òf. 12 Paardie stokken van daaiern werden veur t brandovver apaart holden en oetlangd aan de femiliegroepen van t gewone volk. Dij mozzen dat aan de HEER opdroagen zo as t beschreven staait in t bouk van Mozes. Mit de koubaisten gingen ze net zo te waark. 13 t Pesachovver wer boven t vuur reusterd volgens veurschrift en zo gaauw meugelk onder t volk oetdaild, mor de aander ovvers werden in potten, kedels en pannen kookt. 14 Doarnoa muiken de Levieten t pesachmoal ook veur zokzulm en de priesters kloar. Want dij priesters, noazoaten van Aäron, wazzen tot in de naacht aan loop mit t verbranden van de vedde stokken. 15 De zangers, noazoaten van Asaf, konden op heur stee blieven zo as keunenk David en zien profeten aan Asaf, Heman en Jedutun opdroagen haar. Dat gol ook veur de poortwachters bie de verschillende poorten. Gainain van heur huifde zien post in steek te loaten, want de Levieten, femilie van heur ja, muiken t pesachmoal veur heur kloar. 16 Zo ston dij haile dag in t taiken van t pesachfeest en t ovvern van brandovvers op t altoar van de HEER, zo as keunenk Josia dat besteld haar. 17 Ale Isrelieten dij doar wazzen, vierden zeuven doag laank t pesachfeest en t feest van t Ongezuurde Brood. 18 Zo'n pesachfeest haar der in Israël sunt tied van de profeet Samuël nait west. Gainain van de keunenks van Israël haar zo'n pesachfeest holden zo as keunenk Josia dat vierde mit de priesters en de Levieten, mit ale lu oet Juda en Israël, dij doar ook wazzen en mit de inwoners van Jeruzalem. 19 t Was in t achtiende joar van Josia zien regaaiern dat dit pesachfeest vierd wer. 20 n Zet loater, dou Josia ales doan haar om tempel weer kloar te moaken, trok Necho, keunenk van Egypte, der op oet om oorlog te voeren bie Karkemis aan de Eufraat. Josia ging hom in de muit. 21 Necho stuurde dou boden op hom òf mit bosschop: "Wat heb ik mit joe van neuden, keunenk van Juda? t Gaait toch nait om joe, mor om n keunenkshoes doar ik mit in oorlog bin. God het mie waiten loaten dat ik opschaiten mout. God staait aan mien kaant, bemui joe der nou mor nait mit, aans zol God joe wel ais in t verdaarf störten kinnen." 22 Mor Josia wol van gain wieken waiten, hai wol nait heuren noar de woarschaauwen dij God hom deur Necho gaf. Hai verkledde zok as slicht soldoat en ging noar de leegte van Megiddo om te vechten. 23 Boogschutters nammen Josia onder schot en trovven hom. Keunenk raip tegen zien soldoaten: "Hoal mie hier gaauw vandoan, want ik bin swoar gewond!" 24 Zien soldoaten tilden hom van zien striedwoagen òf, legden hom op zien aandere woagen en brochten hom noar Jeruzalem. Doar sturf hai en hai wer biezet in de groaven van zien veurolden. Hail Juda en Jeruzalem raauwden om Josia. 25 Jeremia muik n kloaglaid over Josia en tot op t heden wordt dit laid deur zangers en zangerezzen zongen om Josia te gedenken. Dat is in Israël n vaaste gewoonte worden. t Laid is opnomen in t bouk van de Kloaglaiden. 26 Aal t aander over Josia, over zien goie waarken overainkomsteg de wet van de HEER, 27 over de haile geschiedenis van t begun tot t èn van zien regaaiern, t staait aalmoal optaikend in t bouk van de keunenks van Israël en Juda.

2 Kronieken 36


01Dou koos t volk van t laand in Jeruzalem Joächaz, zeun van Josia, tot keunenk in stee van zien voader. 02Joächaz was drijentwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde drij moand in Jeruzalem. 03Keunenk van Egypte zette hom òf as keunenk van Jeruzalem en legde t laand n boute op van honderd talent zulver en ain talent gold. 04Keunenk van Egypte stelde Eljakim, n bruier van Joächaz, aan as keunenk over Juda en Jeruzalem en veraanderde zien noam in Jojakim. Joächaz wer deur Necho mitnomen noar Egypte tou. 05Jojakim was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde elf joar in Jeruzalem. Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, zien God. 06Keunenk Nebukadnessar van Babylonië trok tegen hom op om te vechten. Hai bon hom mit twij kopern kettens vaast en nam hom zo mit noar Babel. 07Nebukadnessar nam ook n dail van t tempelraif oet t hoes van de HEER mit noar Babel tou en gaf dat n stee in zien aigen pelaais. 08Aal t aander over Jojakim, de iezelke dingen dij hai doan haar en aal t kwoad doar hai schuld aan haar, t staait aalmoal optaikend in t bouk van de keunenks van Israël en Juda. Jojachin, zien zeun, wer keunenk in zien stee. 09Jojachin was aacht joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde drij moand en tien doag in Jeruzalem, en hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. 10 In t begun van t nije joar luit Nebukadnessar hom noar Babel brengen mit aal t kostboare raif oet tempel van de HEER. Hai stelde Sedekia, n bruier van Jojachin, aan as keunenk over Juda en Jeruzalem. 11 Sedekia was ainentwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde elf joar in Jeruzalem. 12 Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, zien God. Hai wol kop nait boegen tegenover de profeet Jeremia dou dij hom oet noam van de HEER aantoalde. 13 Boetendes kwam hai in verzet tegen keunenk Nebukadnessar, dij hom nog wel, mit God as getuge, n aid van traauw ofnomen haar. Hai bleef stiefkoppeg en aigenzinneg en hai waaigerde zok te bekeren tot de HEER, de God van Israël. 14 Ook de vernoamste priesters en t volk zulm werden hou laanger hou meer ontraauw. Ze deden net zokse iezelke dingen as de aander volken en ze onthaailegden de tempel dij de HEER veur zokzulm in Jeruzalem wijd haar. 15 De HEER, de God van heur veurolden, stuurde hailtied deur weer zien gezanten om heur te woarschaauwen. Hai haar ja meedlieden mit zien volk en zien woonstee. 16 Mor zai spotten mit dij gezanten en sluigen zien woarschaauwens in de wind. Zai laagden zien profeten oet, totdat de HEER zo kwoad op zien volk wer dat ter gain holden meer aan was. 17 God stuurde de keunenk van de Chaldeeërs op heur òf, dij in heur tempel ale fikse jonge manlu deur t sweerd ombrochde, hai spoarde gain jongkerels of jongwichter, gain olde of stafolde lu. God gaf heur aalmoal in zien haand. 18 Aal t tempelraif van t hoes van God, grode stokken net zo goud as klaaine, en ale kostboarheden van de tempel en van de keunenk, en van de vorsten: hai brochde ales noar Babel. 19 t Hoes van God stoken ze in braand, de muur van Jeruzalem broken ze òf en ale prachtege gebaauwen van de stad mit aal heur kostboarheden braandden ze op. 20 En aal wèl aan t sweerd ontkommen wazzen, werden as ballengs mitnomen noar Babel, doar mozzen ze de keunenk en zien zeuns as sloaven dainen. Dat duurde totdat t Perzische keunenkriek macht overnam. 21 Zo wer woarmoakt wat de HEER deur Jeremia veurzeggen loaten haar: "t Laand zel zien sabbatsjoaren vergoud kriegen." t Laand zol aal dij tied broak liggen blieven, zodat ter rust kwam, seuventeg joar laank. 22 In t eerste joar van Cyrus, keunenk van Perzië, luit de HEER t woord oetkommen dat hai deur Jeremia zegd haar. Hai brochde Cyrus, keunenk van Perzië, der tou, hai zol in zien haile keunenkriek bericht rondsturen, alderdeegs ook mit braiven, mit dizze bosschop: 23 "Dit zegt Cyrus, keunenk van Perzië: De HEER, de God van de hemel dij mie ale keunenkrieken van de haile wereld geven het, dij het mie opdroagen veur hom n hoes in Jeruzalem in Juda te baauwen. Aal wèl van joe bie t volk van dizze God heurt, mag weerom goan. De HEER joen God zel hom helpen."