Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 30


01Dou David en zien manlu op daarde dag bie Siklag kwammen, haren Amalekieten in de Negev n rooftocht holden en Siklag overvalen. Ze haren stad innomen en platbraand. 02Vraauwlu dij doar touhuilen, jonk en old, haren ze mitnomen. Zunder dat ze ook mor ain doodmuiken, dreven ze heur vot en gingen wieder. 03Bie Siklag aankommen, zagen David en zien mannen dat stad platbraand was en dat heur vraauwen, zeuns en dochters mitnomen wazzen. 04Dou schraifden David en t volk dat bie hom was, tot ze nait meer schraiven konden. 05David zien baaide vraauwen wazzen ook vot: Achinoäm oet Jizreël en Abigaïl, dij traauwd west haar mit Nabal oet Karmel. 06David ruik doaneg in t naauw, want t volk haar t ter over dat ze hom mit stainen doodsmieten zollen. Aal t volk was ja verbidderd om t verlus van heur zeuns en dochters. Mor David von kracht bie de HEER, zien God. 07Hai zee tegen priester Abjatar, zeun van Achimelech: "Breng mie t priesterklaid." Abjatar brochde hom dij. 08"Mout ik achter dizze bende aan?" vruig David aan de HEER. "Kin k heur inhoalen?" "Joa, goa ze mor achternoa. Ie zellen heur wizzenzeker inhoalen en bevrijden," zee de HEER tegen hom. 09David ging op pad mit de zèshonderd man dij bie hom wazzen. Ze kwammen bie beek Besor. 10 David ging mit vaaierhonderd man wieder. Aandern bleven doar, want twijhonderd man wazzen te muid om beek Besor nog over te goan. 11 Op t veld vonden ze n Egyptenoar. Ze brochten hom bie David. Ze gavven hom brood en hai at en ze luiten hom wotter drinken. 12 Ze gavven hom n plak van n klomp viegen en twij rezienekouken. Dou e dat op haar, kwam e weer op verhoal, want hai haar in drij doagen en nachten gain etendrinken had. 13 "Bie wèl heur ie? Woar kom ie vandoan?" vruig David. "k Bin n Egyptenoar," zee e, "n sloaf van n Amalekiet. Mien meester het mie hier liggen loaten, want drij doagen leden bin k zaik worden. 14 Wie haren n invaal doan in de Negev en hebben t laand van Keretieten, Judeeërs en Kalebieten overvalen. Siklag heb wie platbraand." 15 "Zol ie mie bie dizze bende brengen kinnen?" vruig David. "Joa," zee e. "As ie mie bie God sweren dat ie mie nait doodmoaken en mie nait aan mien meester overlevern zellen, den zel k joe noar dat roversvolk tou brengen." 16 Hai brochde hom der hèn. Ze laggen verspraaid over t haile laand en atten en dronken en haren feest, omdat ze zok zo veul touaigend haren oet t laand van Filistijnen en oet t laand van Juda. 17 Dou richtte David n slachten onder heur aan, van twijduustern aan aanderdoagsoavends tou. Gainain van heur kon ontkommen, op vaaierhonderd jongkerels noa dij op kemélen vot vluchtten. 18 David kreeg aal dat Amalekieten roofd haren weer in handen. Hai bevrijdde zien baaide vraauwen ook. 19 Ze wazzen zuver niks kwiet van wat ze heur ofstolen haren, gain zeuns of dochters of ook mor wat van t roofgoud. David brochde ales weerom. 20 Hai pakte heur ook aal heur schoapen en koien òf. Dij juigen ze veur heur aigen vij oet. "Dit is David zien roofgoud," zeden ze. 21 Dou David aankwam bie dij twijhonderd man dij te muit west haren om mit te goan en dij e doarom bie beek Besor achterloaten haar, kwammen ze David en t volk dat bie hom was in muit. David kwam bie heur en vruig heur, hou of t mit heur ging. 22 Dou luiten ale minnen en onnutten onder t volk dij mit David mitgoan wazzen zok heuren: "Omreden zai hebben nait mit west, geef wie heur niks van t roofgoud dat we red hebben," zeden ze. "Allenneg heur vraauw en kinder. Loat ze dij mitnemen en votgoan." 23 "Mien bruiers," zee David, "zo kin ie nait doun mit wat of de HEER ons geven het. Hai het ons bewoard en bende dij ons overvalen het in ons macht geven. 24 Wèl zol noar joe lustern wat dit aanbelangt? Dij bie t pakgoud zitten blift, mout t zulfde hebben as dij mit in stried gaait. Geliek op dailen!" 25 En van dij dag òf aan het dat zo west. Hai muik der n inzetten en regel van veur Israël, aan vandoag de dag tou. 26 Weerom in Siklag, stuurde David n dail van t roofgoud noar oldsten van Juda, zien vrunden, mit bosschop: "Hier heb ie n geschenk. t Is van roofgoud dat wie op vijanden van de HEER veroverd hebben." 27 Geschenken wazzen veur heur dij in Betuël wonen en veur heur in Ramot-Negev, 28 Jattir, Aroër, Sifmot, Estemoä, 29 Rachal en veur heur dij in steden van femilie Jerachmeël wonen, veur heur in steden van Kenieten 30 en Chorma, Bor-Asan, Atach, 31 Hebron, en veur heur van ale ploatsen woar David mit zien manlu omswonnen het.