Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 29


01Filistijnen verzoamelden aal heur legers bie Afek. Isrelieten wazzen legerd bie bron van Jizreël. 02Dou stadsvorsten van Filistijnen verbie kwammen in ofdailens van honderd en doezend man en haildaal aan t èn mit Achis ook David mit zien manlu verbie trok, 03zeden overstes van Filistijnen: "Wat mouten dij Hebreeërs hier?" "t Is David ja, knecht van Saul, keunenk van Israël, dij al tiedstieden bie mie touholdt," zee Achis. "Van dag òf dat e overlopen is tot op t heden heb ik gain aanmaarkens op hom had." 04Mor overstes van Filistijnen werden glìn op hom: "Stuur dij man vot," zeden ze. "Loat hom weeromgoan noar t stee dat ie hom wezen hebben. Hai mag nait mit ons stried ingoan. Wie konden hom aans nog wel ais tegen ons kriegen. Hou zol e bie zien heer in de gunst kommen kinnen? Hou aans as mit koppen van dizze manlu? 05Dit is zulfde David ja, doar ze bie ringeldaans van zongen: 'Saul het zien doezenden versloagen, mor David zien tiendoezenden!'" 06Achis raip David dou bie zok: "Zo woar as de HEER leeft," zee e, "ie binnen n rechtschoapen kerel en ik zol der niks op tegen hebben dat ie mit mie in t leger oettrokken en weeromkwammen. k Heb in joe gain spier kwoad vonden van dag òf aan dat ie bie mie kwammen aan distied tou. Mor stadsvorsten hebben niks mit joe op. 07Goa dus in vree weerom en dou niks wat stadsvorsten nait aanstaait." 08"Wat heb ik misdoan?" vruig David. "Heb ie ain steek op mie aanmaarken kind van dag òf aan dat ik in joen dainst bin aan vandoag tou, dat ie mie nait mitgoan loaten om tegen vijanden van mien heer, mien keunenk, te strieden?" 09"Ie hebben geliek," zee Achis. "Ik zai joe geern, of was ie n engel van God. Mor overstes van Filistijnen zeden: 'Hai mag nait tougelieks mit ons in stried goan.' 10 Goa der op tied òf, mit knechten van joen heer dij mit joe kommen. Stoa bie lichten op en goa vot." 11 David en zien manlu stonden dou vroug op om dij mörgen vot te goan, weerom noar t laand van Filistijnen tou. Filistijnen gingen zulm deur noar Jizreël.