Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 28


01In dij doagen raipen Filistijnen heur legers bie mekoar om tegen Israël te strieden. Dou zee Achis tegen David: "Denk ter goud om dat ie en joen manlu in mien leger optrekken mouten." 02"Goud," zee David, "ie zellen ais zain wat joen knecht doun zel!" "Den stel ik joe veur aaid as mien liefwacht aan," zee Achis. 03Samuël was sturven en hail Israël haar over hom raauwd. Ze haren hom begroaven in zien stad Rama. Saul haar dodenbesweerders en woarzeggers oet t laand votdoan. 04Dou verzoamelden Filistijnen zok, trokken op en sluigen t kaamp op bie Sunem. Saul brochde hail Israël op n bainen en sluig t kaamp op bie Gilboä. 05Dou Saul t leger van Filistijnen zag, wer e doodsbenaauwd. Hai trilde as n rusk. 06Hai ging bie de HEER te roade, mor de HEER gaf hom gain antwoord: nait deur dreumen, nait der oroakelstainen en deur profeten ook nait. 07"Zuik mie n vraauw op, dij gaisten van doden opwekken kin," bestelde Saul zien knechten. "Den wil k der hèn en goa k bie heur te roade." "In Endor is zo'n vraauw," antwoordden zien knechten. 08Saul vermomde zok, dee aander klaaier aan, en mit twij man bie zok ging e der hèn. Dou ze snaachts bie dij vraauw kommen wazzen, zee e: "Veurspel mie toch deur n gaist van n dode, en loat veur mie opkommen, dij ik joe nuimen zel." 09"Ie waiten toch wel wat Saul doan het?" zee vraauw. "Dat e dodenoproupers en woarzeggers in t laand oetreud het? Woarom wil ie mie der den inlopen loaten? Om mie dood te moaken?" 10 Saul swoor bie de HEER: "Zo woar as de HEER leeft: om dizze zoak zel ie nait straft worden." 11 "Wèl mout ik veur joe oproupen?" vruig ze. "Loat mie Samuël opkommen," zee e. 12 Dou vraauw Samuël zag, gilpte ze t oet: "Woarom heb ie mie bedrogen?" zee ze tegen Saul. "Ie binnen Saul zulm ja!" 13 "Wees mor nait baang," zee keunenk. "Wat zain ie?" "Ik zai n gaist oet de eerde opkommen." 14 "Hou zugt hai der oet?" vruig e. "As n olde man mit n mantel aan." Dou haar Saul deur dat t Samuël was en hai ging op knijen en boog zok deel. 15 "Woarom heb ie mie oet mien rust hoald deur mie op te roupen?" vruig Samuël aan Saul. "Ik bin slim benaauwd," zee Saul, "want Filistijnen strieden tegen mie en God is van mie weken. Hai geft mie gain antwoord meer. Nait meer deur dainst van profeten en ook nait meer deur dreumen. Doarom heb ik joe oproupen loaten, dat ie mie beschaaid geven zellen wat of ik doun mout." 16 "Woarom goan ie bie mie te roade?" zee Samuël. "De HEER is ja van joe weken en joen vijand worden. 17 De HEER het joe doan zo as hai deur mie sproken het. De HEER het joe t keunenkschop ofnomen en geven aan joen noaste, aan David. 18 Omdat ie nait noar de HEER lusterd hebben en zien glìnne gram nait over Amalek kommen loaten hebben, doarom het de HEER joe dit op dizze dag aandoan. 19 De HEER zel ook Israël mit joe in macht van Filistijnen geven en mörgen zel ie mit joen zeuns bie mie wezen. Alderdeegs t leger van Israël zel de HEER in haand van Filistijnen geven." 20 Op slag vuil Saul laankoet op grond, doodsbenaauwd deur ale woorden van Samuël. Hai haar ook gain krachten meer, omreden hai haar haile dag en naacht zunder eten west. 21 Vraauw laip op Saul òf en zag dat e slim oetstuur was. "Joen dainstmaaid het noar joe lusterd," zee ze tegen hom. "k Heb mien levent in gevoar brocht deur te lustern noar woorden dij ie tegen mie zegd hebben. 22 Kom, luster ie nou noar joen dainstmaaid. k Zel joe wat brood moaken. Dat mout ie opeten om op verhoal te kommen veur ie weer aan raais goan." 23 Hai waaigerde: "Ik eet niks!" Mor dou zien knechten en dij vraauw ook, bie hom der op aandrongen, lusterde hai noar heur. Hai kwam in t èn en ging op rustbèr zitten. 24 Vraauw haar n mestkaalf in hoes en ze slachtte hom zo gaauw as ze kon. Ze kreeg wat waaitenmeel en dou ze t kneed haar, luit ze t daig nait riezen, mor bakte ze der zo kouken van. 25 Ze zette t Saul en zien knechten veur en ze atten. Dou gingen ze aan raais, aigenste naacht nog.