Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 27


01Der komt nog ais n dag, dochde David bie zokzulm, dat Saul mie ombrengen zel. t Is veur mie mor t beste, dat ik n goud hènkommen zuik in t laand van Filistijnen. Den zel Saul mie wel mit rust loaten en zel e nait laanger hail Israël ofraaizen om mie te zuiken. Den bin k hom ontkommen. 02David ging aan raais, mit dij zèshonderd man dij bie hom wazzen, noar Achis, n zeun van Maöch, en keunenk van Gat. 03Hai ging mit zien manschoppen bie Achis wonen. Elk haar zien hoesholden bie zok en David zien baaide vraauwen, Achinoäm oet Jizreël en Abigaïl dij mit Nabal oet Karmel traauwd west haar. 04Dou Saul verteld wer dat David noar Gat oetweken was, zöchde hai hom nait laanger. 05David zee tegen Achis: "As ie t goud mit mie mainen, geef mie den n onderkommen in ain van steden van t laand. Woarom zol joen knecht bie joe in keunenkstad wonen mouten?" 06Achis gaf hom dou Siklag. Om dij reden heurt Siklag nog aaltied aan keunenk van Juda.

07David huil ain joar en vaaier moand tou in t laand van Filistijnen. 08Hai en zien manvolk trokken der op oet en overvuilen Gesurieten, Girzieten en Amalekieten, dij van vrouger heer inwoners van t laand wazzen. Ze gingen kaant van Sur oet aan Egypte tou. 09Zo voak as David dat laand overvuil, luit e gain man of vraauw in leven. Hai roofde schoapen, koien, ezels, kemélen en klaaier en kwam bie Achis weerom. 10 As Achis vruig woar of e nou weer n invaal doan haar, den zee David: "In t zuden van Juda," of: "In t zuden van t laand doar femilie Jerachmeël woont," of: "In t zuden, in t laand van Kenieten." 11 David luit gain man of vraauw in leven, omreden hai wol heur nait mitnemen noar Gat tou. Hai dochde: Ze mouten ons nait verroaden en zeggen: 'Dit het David aalmoal ommaans had!' Zo ging e te waark, zo laank as e in t laand van Filistijnen touhuil. 12 Achis vertraauwde David. Oardeg wis het e t bie zien volk Israël verdurven. Veur aaltied zel e mien knecht wezen, dochde hai.