Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 23


01t Wer David zegd: "Filistijnen valen Keïla aan en roven dörssteeën leeg." 02David vruig aan de HEER: "Zel k doar hèngoan en dij Filistijnen versloagen?" "Goa der mor hèn, versloag Filistijnen en verlös Keïla," zee de HEER. 03Mor manlu van David zeden: "Hier in Juda heb we t al benaauwd, houveul slimmer zel t wel wezen as wie noar Keïla tou goan op slagordes van Filistijnen òf." 04Doarom vruig David nog ais aan de HEER, en de HEER antwoordde: "Goa noar Keïla, want ik zel Filistijnen in joen macht geven." 05David en zien manlu gingen noar Keïla tou. Hai vocht mit Filistijnen, dreef heur vij vot en brochde heur n dikke neerloag tou. David verlöste inwoners van Keïla. 06Dou Abjatar, Achimelech zien zeun, noar David bie Keïla tou vluchtte, haar e t priesterklaid bie zok. 07Saul wer gewoar dat David in Keïla kommen was en hai zee: "God het hom in mien macht geven, omreden hai het zokzulm opsloten mit dat hai tou n stad mit deuren en grondels ingoan is." 08Hai raip aal t volk noar Keïla om te strieden en David en zien manlu in te sloeten. 09Dou David heurde dat Saul kwoad tegen hom in t zin haar, zee e tegen priester Abjatar: "Breng t priesterklaid hier." 10 "HEER, God van Israël," zee David, "joen knecht is der van overtuugd dat Saul t in t zin het om noar Keïla te kommen. En dat e om mie, onhaail brengen wil over dizze stad. 11 Zellen börgers van Keïla mie aan hom oetlevern? Zel Saul hier heer kommen zo as joen knecht heurd het? HEER, God van Israël, geef joen knecht toch beschaaid." "Joa, antwoordde de HEER, "hai zel kommen!" 12 "Zellen börgers van Keïla mie en mien manlu oetlevern aan Saul?" vruig David. "Joa," antwoordde de HEER, "zai zellen joe oetlevern!" 13 Votdoalek muiken David en zien manlu, zo'n zèshonderd man, zok op. Ze gingen oet Keïla vandoan en begunden doar om te swinnen. Saul wer gewoar, dat David oet Keïla ontkommen was en hai zag van ondernemen òf. 14 David huil tou in woestijn, in vestings in t gebaargte van woestijn Zif. Saul zöchde hom ale doagen, mor God zörgde der veur dat e hom nait in handen kreeg. 15 David wer gewoar dat Saul oettrokken was en t op zien levent veurzain haar. David huil tou in woestijn van Zif in Choresa. 16 Jonatan, Saul zien zeun, ging aan raais noar David tou in Choresa en hai verstaarkte zien vertraauw op God. 17 "Wees mor nait benaauwd," zee e tegen David, "want mien voader Saul zel die nait vinden. Doe zelst keunenk over Israël wezen en ik zel vot onder die stoan. Dat wait mien voader Saul ook mor aal te goud." 18 Dou sloten dij baaident veur God n verbond. David bleef in Choresa, en Jonatan ging noar hoes tou. 19 n Man of wat oet Zif gingen noar Saul tou mit bosschop: "Wait ie wel dat David zok bie ons beziedstopt het in baargvesting bie Choresa op heuvel van Chachila, zudelk van de Jesimon? 20 Nou, as joe t goud tou liekt om te kommen, kom den. Wie nemen t op ons dat wie hom aan keunenk oetlevern." 21 "Loat de HEER joe zegen, want ie binnen mit mie begoan," antwoordde Saul. 22 "Goa der op òf! Dou nog ais noavroag en perbaaier der achter te kommen woar of hai zit en wèl of hom doar zain het. Ze hebben mie verteld dat e biezunder oetsloapen is. 23 Perbaaier aan de wait te kommen woar of hai zok schoelholdt. Kom den mit betraauwboare gegevens bie mie weerom. Den zel ik mit joe goan. As e in t laand is, zel k hom vinden onder ale doezenden van Juda!" 24 Votdoalek raaisden ze òf noar Zif, veur Saul aan. David en zien manschoppen wazzen in woestijn Maön, in de Araba, zudelk van de Jesimon. 25 Dou Saul mit zien manlu op zuik ging noar David wer dit aan hom overbraifd. Hai ging noar rotsen en bleef in woestijn Maön. 26 Saul ging bie aine kaant van baarg langs, David en zien manlu bie aander kaant. David perbaaierde bie Saul vot te kommen, zo gaauw as e kon. 27 Mit dat Saul en zien manlu David en zien manschoppen insloeten en griepen zollen, kwam der n bode bie Saul mit bosschop: "Filistijnen hebben n invaal doan in t laand! Kom doalek! Hoast joe!" 28 Doarop trok Saul zok eerst terog van t achtervolgen van David en ging op Filistijnen òf. Doarom wordt dij ploats Sela-Hammachlekot nuimd.