Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 22


01David ging doarvandoan. Hai zöchde n goud hènkommen noar grot van Adullam. Dou zien bruiers en zien haile femilie dit heurden, kwammen ze doar bie hom. 02Doar kwammen ook mensken bie hom dij grond te hait onder vouten worden was, elk dij n schuldaaiser haar en elk dij verbidderd was. David wer heur aanvoerder. Ze bleven bie hom, om en bie vaaierhonderd man. 03Doarvandoan ging David noar Mispe tou in Moäb. Hai zee tegen keunenk van Moäb: "Maggen mien voader en mien moeke hier wel bie joe kommen tot ik wait wat of God mit mie veurhet?" 04Zo brochde hai heur onder bie keunenk van Moäb. Zai bleven bie hom, zo laank as David in baargvesting zat. 05Mor profeet Gad zee tegen David: "Blief hier nait, goa noar t laand van Juda tou." Dou ging David noar t Cheretbos. 06Saul wer dat gewoar, want David en zien manlu laipen in de goaten. Saul zat in Gibea, onder n tamarisk, op n högte. Hai haar zien speer in haand en aal zien knechten stonden bie hom. 07Dou zee Saul tegen zien knechten: "Benjaminieten, luster! Denk ie meschain dat zeun van Isaï joe laand en droevetoenen geven zel, of joe aalmoal as overstes over doezend en honderd man aanstellen? 08Ie hebben ja aalmoal tegen mie soamenspand en gainain het mie der van verteld dou mien zeun n verbond sloot mit zeun van Isaï. Gainain van joe dij zok aan mie steurt. Gainain van joe het verteld dat mien knecht deur mien zeun opsteukeld is om listen en loagen tegen mie te bruken." 09Doëg oet Edom, dij bie Saul zien knechten ston, zee: "k Heb zain dat zeun van Isaï in Nob kwam bie Achimelech, Achitub zien zeun. 10 Dij het veur hom de HEER om road vroagd en hom eten geven veur onderwegens. Hai het hom t sweerd van Filistijn Goliat mitdoan." 11 Dou luit keunenk priester Achimelech, Achitub zien zeun, roupen, mit zien haile femilie, priesters van Nob. Ze kwammen aalmoal bie keunenk. 12 "Luster noar mie, zeun van Achitub," zee Saul. "Joa, mien heer," antwoordde Achitub. 13 "Woarom," vruig Saul, "heb ie mit zeun van Isaï tegen mie soamenspand mit aan hom brood en n sweerd te geven, en heb ie God veur hom om road vroagd, van dij gevolgen dat e nou tegen mie in opstand kommen is?" 14 "Mor keunenk," antwoordde Achimelech, "wèl van aal joen knechten kin je zo vertraauwen as David? Hai is ja keunenk zien schoonzeun, lid van joen liefwacht, hoog in aanzain in joen hoes. 15 Docht ie dat dit eerste moal west het dat ik God veur hom om road vroagd heb? Wizzenzeker nait! Loat keunenk zien knecht, joa, mien haile femilie, gain schuld geven. Joen knecht het ja haildaal niks van dit ales ofwaiten." 16 Mor keunenk zee: "Ie zellen staarven, Achimelech! Ie, en joen haile femilie!" 17 Keunenk bestelde soldoaten van garde dij bie hom stonden: "Kom hier, sloag priesters van de HEER dood, want ze stoan ook aan David zien kaant. Ze wozzen der van dat David der vandeur was, zunder dat ze mie t zegd hebben." Mor keunenk zien knechten wollen gain haand oetsteken om priesters van de HEER dood te moaken. 18 "Kom hier, en steek dij priesters dood," zee keunenk dou tegen Doëg. En Doëg oet Edom, dee dat. Hai brochde dij dag vieventachteg man om, dij linnen rok druigen. 19 Priesterstad Nob sluig hai ook mit t sweerd, manvolk en vraauwlu, kinder en potjes, koien, ezels en schoapen, brochde hai om. 20 Ain zeun van Achimelech, Achitub zien zeun, dij Abjatar haitte, kon votkommen. Hai vluchtte noar David tou. 21 Dou Abjatar tegen David zee dat Saul priesters van de HEER doodmoakt haar, 22 zee David tegen hom: "Omdat Doëg oet Edom doar touhuil, wos ik dou al wel dat hai t vaast tegen Saul zeggen zol. t Komt deur mie dat joen haile femilie dood is. 23 Blief bie mie en wees nait benaauwd. Want dij t op mie veurzain het, het t ook op joe veurzain. Bie mie kin joe niks gebeuren."