Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 17


01Filistijnen verzoamelden heur leger veur de stried. Zai kwammen bie nkander in Socho in Juda. Ze sluigen heur kaamp op bie Efes-Dammim, tussen Socho en Azeka. 02Saul en Isrelieten verzoamelden zok ook. Ze sluigen heur kaamp op in t Terebintendaal en stelden zok op veur stried tegen Filistijnen. 03Filistijnen stonden aan ain kaant op n baarg en Israël ston aan aander kaant op n baarg, t daal was tussen heur in. 04Oet t leger van Filistijnen kwam n kampvechter noar veuren. Hai haitte Goliat, en kwam oet Gat. t Was n kerel van zès èl en n span laank. 05Hai haar n kopern helm op kop en n schubd paanzer aan. Dat ding woog viefdoezend sjekel. 06Om zien bainen haar e kopern scheenploaten en op zien scholder n kopern speer. 07Schacht van zien laans was net zo laank as boom van n weefstèl. Punt van zien laans was moakt van zèshonderd sjekel iesder. n Schilddroager ging veur hom aan. 08Hai ston veur linies van Israël te baldern: "Woarom trek ie op in slagorde? Bin ik gain Filistijn en bie ie Saul zien knechten nait? Zuik joe n man oet en loat hom hier heer kommen. 09As e t tegen mie opnemen duurt en mie versloagen kin, den zel wie joe dainstboar wezen. Mor as ik hom hebben kin en ik versloag hom, den zel ie ons knechten wezen en ons dainen. 10 Ik doag nou slagordes van Israël oet," zo ging e deur. "Geef mie n man om mit te strieden." 11 Dou Saul en hail Israël heurden wat of Filistijn zee, ruiken ze haildaal oetstuur. Ze wazzen doodsbenaauwd.

12 David was n zeun van ain oet Betlehem in Efrata in Juda, dij Isaï haitte. Isaï haar aacht zeuns. In Saul zien tied was dizze man al old, joa, stòkold. 13 Drij oldste zeuns van Isaï wazzen Saul volgd in de stried. Van zien drij zeuns dij votgoan wazzen om te strieden, haitte oldste Eliab, twijde Abinadab en daarde Samma. 14 David was jongste. Drij oldsten dainden onder Saul. 15 David ging aalgedureg hènneweer van Saul noar Betlehem om op schoapen van zien voader te pazen.

16 Filistijn kwam smörgens en soavends noar veuren en ging doar stoan, vatteg doagen achter mekoar.

17 n Moal zee Isaï tegen zien zeun David: "Neem veur dien bruiers n zak reusterd koorn mit en dizze tien broden. Goa der gaauw mit noar t legerkaamp, noar dien bruiers tou.

18 Dizze kezen mostoe aanvoerder brengen. Kiek hou of t ter mit bruiers heer gaait en neem n levenstaiken van heur mit weerom. 19 Zai binnen mit Saul en ale Isrelieten aan t vechten mit Filistijnen in t Terebintendaal." 20 David muik zok smörgens op tied kloar, luit schoapen over aan n schoapjong, loadde zien boudel op en ging aan raais, zo as Isaï hom opdroagen haar. Hai kwam net bie t legerkaamp aan dou t volk oettrok om zok in slagorde op te stellen. Zai raipen op tot de stried. 21 Isrelieten en Filistijnen stelden zok op, liek tegen mekoar over. 22 David luit zien hebben en holden over aan bewoaker van pakkeloazie en runde noar slagorde. Doar aankommen, vruig e aan zien bruiers hou of t mit heur ging. 23 Dou hai mit heur ston te proaten, kwam kampvechter Goliat weer oet slagorde van Filistijnen noar veuren. Hai balderde net as aaltied. David heurde dat. 24 Dou ale manlu van Israël kerel zagen, gingen ze veur hom op loop en wazzen doodsbenaauwd. 25 "Heb ie dij kerel wel zain, dij doar aankomt?" zeden ze tegen mekoar. "Hai komt om Israël oet te doagen. Dij hom verslagt, zel keunenk grode riekdom geven. Hai zel hom zien dochter geven, en zien femilie zel in Israël vrij van lasten wezen." 26 David zee tegen lu dij bie hom stonden: "Wat zel men doun mit man dij Filistijn doar verslagt en Isrelieten van smoad verlöst? Wèl is toch dij onbesneden Filistijn, dat hai de slagordes van de leventege God oetdoagen duurt?" 27 t Volk gaf hom t zulfde antwoord: "Zo en zo kin man dij hom verslagt, verwachten." 28 Eliab, David zien oldste bruier, heurde hom mit dij manlu proaten. Hai wer niedeg op hom en vruig: "Woarom bistoe hier ainlieks kommen? Bie wèl hestoe dat koppeltje schoapen doar in woestijn loaten? Ik ken dien driesteghaid en dien slechte oard. Doe bist hier kommen om noar stried te kieken." 29 "Wat heb ik misdoan?" antwoordde David. "k Mag toch wel vroagen?" 30 Hai draaide hom rug tou en vruig n aander, en t volk gaf hom t zulfde antwoord as eerste keer.

31 Dou ze heurden wat of David zegd haar, wer t overbraifd aan Saul. Dij luit hom hoalen. 32 David zee tegen Saul: "Loat gainain om hom de moud verlaizen. Joen knecht zel mit dizze Filistijn vechten." 33 "Doe zelst nait op kinnen tegen dij Filistijn," zee Saul, "want doe bist nog jong en hai is al van jongsòf aan n kriegsman." 34 Mor David antwoordde: "Joen knecht het aaltied op schoapen van zien voader paast. As ter den n laiw of n beer aankwam dij n schoap oet koppel vothuil, 35 den ging ik der achterheer, versluig hom en redde t oet zien bek. As e mie den pakken wol, greep k hom bie zien board en sluig hom dood. 36 Joen knecht het zowel n laiw as n beer doodhaauwen. Dizze onbesneden Filistijn zel t krekt zo vergoan, omdat hai de slagordes van de God dij leeft, taargd het. 37 De HEER, dij mie red het oet laiw en beer heur klaauwen, hai zel mie ook redden oet haand van dizze Filistijn." "Tou den mor," zee Saul. "De HEER zel mit die wezen." 38 Dou dee e David zien aigen woapenrok aan, zette hom n kopern helm op en dee hom n paanzer aan. 39 David dee zien sweerd om over zien woapenrok hèn en wol der mit lopen, want dat haar e ja nog nooit perbaaierd. "Hier kin k nait in lopen," zee David. "Zo'n ding heb k ja ook nog nooit aan had." Hai dee hom weer oet, 40 pakte zien stòk, zöchde zok vief gladde stainen tou beek oet en dee ze in zien hedderstaas dij e bie zok haar. Slinger huil e in haand. Zo ging e op Filistijn òf.

41 Filistijn kwam aal dichter op David tou. Zien schilddroager ging veur hom aan. 42 Dou Filistijn David aankommen zag en hom ais goud opnam, haar e hom niks in reken. Hai was ja nog zo nöchtern en rözzeg, n knappe jongkerel. 43 "Bin ik n hond, dastoe mit n stòk op mie ofkomst?" zee Filistijn, en hai vervlökte David bie zien goden. 44 "Kom es hier," zee e tegen David, "den zel ik dien vlaais geven aan vogels in lucht en aan daaiern in t veld!" 45 "Doe komst op mie òf mit sweerd, speer en spies," antwoordde David. "Mor ik kom op die òf in noam van de HEER van hemelse machten, de God van slagordes van Israël, dijstoe taargd hest. 46 Dizze dag zel de HEER die in mien macht geven. Ik zel die versloagen en dien kop ter ofhaauwen! Op dizze dag zel ik lieken van t leger van Filistijnen aan vogels in lucht geven en aan daaiern in t veld. Haile wereld zel waiten dat Israël n God het. 47 Dizze haile mennegte zel waiten dat de HEER gain verlözzen geft deur sweerd en speer. Want stried is van de HEER en hai geft joe in ons macht." 48 Dou Filistijn zok kloarmuik en dichterbie kwam, David in muit, runde David vlog noar slagorde tou, op Filistijn òf. 49 Hai stook haand in taas, kreeg doar n stain oet, slingerde dij vot en ruik Filistijn zien kop. Stain drong deur in zien kop en hai vuil veurover op grond. 50 Zo overwon David Filistijn mit n slinger en n stain. Hai versluig hom en muik hom dood, hai haar gain sweerd in haand. 51 David runde op Filistijn òf, bleef bie hom stoan, trok hom zien sweerd tou schij oet en muik hom dood. Hai sluig hom kop ter mit òf. Dou Filistijnen zagen dat heur held dood was, gingen ze der vandeur. 52 Manlu van Israël en Juda vlogen in t èn en mit groot kriegsgehoel gingen ze achter Filistijnen heer, kaant van Gat oet, aan poorten van Ekron tou. Filistijnen dij versloagen wazzen, laggen op weg noar Saäraïm, aan Gat en Ekron tou. 53 Dou kwammen Isrelieten weerom van dikke achtervolgen van Filistijnen en plunderden heur legerploats. 54 David kreeg kop van Filistijn en brochde dij noar Jeruzalem tou. Woapens dij hai hom ofpakt haar, legde hai in zien tènt.

55 Dou Saul zain haar dat David Filistijn in muit ging, haar e tegen zien generoal Abner zegd: "Van wèl is dat ain, Abner?" Abner zee: "Zo woar as ie leven, keunenk, ik wait t nait." 56 Dou haar keunenk zegd: "Vroag ie, woar of dat ain van is." 57 Mit dat David weerom was noadat e Filistijn versloagen haar, nam Abner hom mit en brochde hom bie Saul. David haar Filistijn zien kop in haand. 58 "Woar bistoe n zeun van, mien jong?" vruig Saul. "n Zeun van joen knecht Isaï oet Betlehem," antwoordde David.