Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 16


01De HEER zee tegen Samuël: "Hou laank zel ie nog verdrait hebben over Saul? Ik heb hom ja as keunenk over Israël aan zied schoven. Vul joen hoorn mit eulie en goa aan raais. Ik stuur joe noar Isaï in Betlehem. Ain van zien zeuns heb ik mie as keunenk oetzöcht." 02"Hou zol ik doar hèngoan kinnen?" vruig Samuël. "As Saul der van heurt, zel e mie doodmoaken." "Ie mouten n jonge kou mitnemen," zee de HEER, "en zeg: 'Ik bin kommen om veur de HEER n ovver te brengen.' 03Ie mouten Isaï tou dit ovver nuigen. Ik zel joe beschaaid geven wat of ie doun mouten. Ie zellen veur mie zaalven dij ik joe wiezen zel." 04Samuël dee wat of de HEER zegd haar. Hai kwam in Betlehem. Oldsten van stad kwammen hom trillend van benaauwdens in muit en vruigen: "Kom ie in vree?" 05"Joa," zee Samuël. "Ik bin kommen om de HEER n ovver te brengen. Haaileg joe en kom mit mie om te ovvern." Hai haailegde Isaï en zien zeuns en nuigde heur om aan t ovver mit te doun. 06Dou ze kwammen en hai Eliab zag, dochde hai: "Wis, veur de HEER staait hier zien gezaalfde." 07Mor de HEER zee tegen Samuël: "Ie mouten nait kieken hou of hai der oetzugt en hou groot of e is, want ik heb hom ofwezen. t Gaait ter ja nait om wat of n mensk zugt. Want n mensk zugt wat e veur ogen het, mor ik kiek noar t haart." 08Dou raip Isaï Abinadab en stelde hom aan Samuël veur. "De HEER het hom ook nait oetzöcht," zee e. 09Isaï stelde Samma aan hom veur. "Dizzent het de HEER ook nait op t oog," zee Samuël. 10 Isaï stelde zien zeuven zeuns aan Samuël veur, mor Samuël zee tegen Isaï: "De HEER het heur nait oetzöcht." 11 Dou vruig Samuël: "Binnen dit aal joen jonges?" "Op jongste zeun noa. Hai is bie schoapen," zee Isaï. "Loat hom hoalen," zee Samuël. "Wie zellen nait begunnen veurdat hai der is." 12 Isaï luit hom hoalen. Jong haar n rözzeg veurkommen, wieder haar e mooie ogen, t was n knappe jongkerel. "Joa," zee de HEER. "Dij is t. Zaalf hom." 13 Samuël kreeg hoorn mit eulie en zaalfde hom doar aal zien bruiers bie wazzen. Van stonden òf aan kwam gaist van God over David. Samuël ging vot, weer noar Rama tou.

14 De gaist van God was van Saul weken. n Kwoaie gaist dij van God kwam, muik hom bie zetten doodsbenaauwd. 15 Saul zien knechten zeden dou tegen hom: "Kiek es hier, heer, n kwoaie gaist van God benaauwt joe. 16 Loat ons heer toch bestellen dat joen knechten dij in joen dainst binnen, ain zuiken dij op citer speulen kin. As kwoaie gaist van God den over joe komt, mout hai speulen. Doar zel ie van opknappen."

17 "Goud," zee Saul. "Zuik ie veur mie mor ain dij goud speulen kin en breng hom hier." 18 Ain van zien knechten zee: "Ik heb n zeun van Isaï oet Betlehem zain dij speulen kin. Hai is n kerel oet ain stok, n goud soldoat en kin zien woordje wel doun, n knappe jongkerel. En de HEER is mit hom." 19 Dou stuurde Saul ofgezanten noar Isaï om te zeggen: "Stuur mie David, joen zeun, dij bie schoapen is." 20 Isaï pakte brood, n zak wien en n segebokje. Hai legde dat op n ezel en luit zien zeun David dat bie Saul brengen. 21 Zodounde ging David noar Saul en hai kwam bie hom in dainst. Saul mog hom geern en hai wer zien woapendroager. 22 Doarom stuurde Saul n bosschop noar Isaï: "Loat David toch bie mie blieven. Ik mag hom geern lieden." 23 En ieder bòt as dij gaist van God over Saul kwam, pakte David citer en speulde. Dat gaf Saul verlichten. Hai vuilde zok n stok beter en kwoaie gaist luit hom mit vree.