Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 15


01Dou zee Samuël tegen Saul: "De HEER het mie stuurd om joe tou keunenk te zaalven over zien volk, over Israël. Luster den noar de HEER zien woorden. 02Zo zegt de HEER van hemelse machten: 'Ik zel vroak nemen veur wat of Amalek Israël aandoan het. Hou hai hom onderwegens dwaars zeten het dou zai oet Egypte trokken. 03Goa der op òf en versloag Amalek. Sloag aal dat e het mit de ban en spoar hom nait. Moak man en vraauw dood, kind en bòrstkind, kou en schoap, kemeel en ezel.'" 04Saul raip t volk bie nkander en monsterde heur bie Telaïm. Der was twijhonderddoezend man voutvolk en ook nog ais tiendoezend man oet Juda. 05Dou Saul bie stad van Amalek kommen was, legde hai n hinderloag in t daal. 06Tegen Kenieten zee Saul: "Moak dat ie votkommen! Trek tou t midden van Amalekieten oet, of ik breng joe der bie om haals. Ie hebben Isrelieten ja traauw bewezen dou ze tou Egypte oet trokken." Kenieten gingen oet Amalek vandoan. 07En Saul versluig Amalek van Chawila òf aan Sur tou, aan oostkaant van Egypte. 08Agag, keunenk van Amalek, greep e leventeg, mor t haile volk sluig e mit de ban. Hai brochde heur om mit t sweerd. 09Agag hebben Saul en t volk spoard, mit t beste van t schoapen en bokken, van koien en wat n beetje minder was, en lammer ook. Om kòrt te goan, aal wat goud was, wollen ze nait mit ban sloagen. Mor aal t vij dat niks weerd was en vrak, sluigen ze mit ban.

10 Doarom kwam t woord van de HEER tou Samuël: 11 "Ik heb ter beraauw van, dat ik Saul tou keunenk aansteld heb, want hai het zok van mie ofkeerd en nait doan noar mien woorden." Samuël ruik haildaal van streek. Hai raip haile naacht de HEER aan. 12 Dou e smörgensvroug Saul in muit ging, zeden ze tegen hom: "Saul is in Karmel kommen en hai het zok doar n gedenktaiken opricht." Dou keerde hai zok om en ging noar Gilgal tou. 13 Samuël kwam bie Saul. Saul zee tegen hom: "Zegend bin ie veur de HEER. Ik heb doan wat of de HEER zegd het." 14 "Wat is dat den veur n geblèr van schoapen en getoet van koien wat mien oren heuren?" vruig Samuël. 15 "Dij hebben ze mitnomen van Amalekieten," zee Saul. "Want t volk het beste schoapen en koien ontzain om aan de HEER, joen God, te ovvern. Mor aal t aander heb we mit ban sloagen."

16 "Stil!" zee Samuël. "Den zel k joe vertellen wat of de HEER vannaacht tegen mie zegd het." "Zeg t," zee Saul. 17 Dou zee Samuël: "Bin ie nait laaider worden over stammen van Israël, hou klaain of ie ook wazzen in aigen oog? En het de HEER joe nait zaalfd tou keunenk over Israël? 18 De HEER het joe oetstuurd en zegd: 'Breng Amalekieten, dij zundoars, om en stried tegen heur, tot ie heur oetreud hebben.' 19 Woarom heb ie nait noar de HEER lusterd en joe vergrepen aan wat of ie joe touaigend haren en heb ie doan wat kwoad is in de HEER zien ogen?" 20 "Ik heb ja noar de HEER lusterd," antwoordde Saul, "en bin goan doar of de HEER mie stuurde. Agag, keunenk van Amalek, heb ik mitnomen. Mor Amalek zulm heb ik mit ban sloagen. 21 t Volk het van t roofgoud nomen, schoapen en koien, t beste doar ban op lag, om t aan de HEER, joen God, te ovvern in Gilgal." 22 Mor Samuël zee: "Zol de HEER brandovvers en slachtovvers net zo goud vinden, as dat men hom geheurzoamt? Nee, geheurzoamen is beter as n slachtovver, lustern beter as t vet van rammen. 23 Want tegenhaspeln is net zo slecht as woarzeggerij, en ongezeggelkhaid net zo slecht as ofgoderij en beeldendainst. Omdat ie t woord van de HEER ofwezen hebben, het de HEER joe ofwezen, zodat ie gain keunenk blieven zellen." 24 "Ik heb zundegd," zee Saul tegen Samuël, "mit dat ik de HEER zien bevelen en joen woorden overtreden heb. Mor ik was baang veur t volk. k Heb noar heur lusterd. 25 Och, vergeef toch mien zunde en goa mit mie weerom, den zel ik mie boegen veur de HEER." 26 "Ik goa nait mit joe weerom," zee Samuël "Omdat ie joe nait deellegd hebben veur de HEER zien woord, doarom het de HEER joe ofwezen. Ie zellen gain keunenk over Israël blieven." 27 Dou Samuël zok omdraaide en votgoan wol, greep Saul slip van zien mantel en dij scheurde òf. 28 Samuël zee: "De HEER het op dizze dag t keunenkschop over Israël van joe ofscheurd en aan joen noaste geven, dij beter is as ie. 29 De Onveraanderlieke van Israël lugt nait en beraauw kent hai nait, want hai is gain mensk dat hai beraauw hebben zol." 30 "Ik heb zundegd," zee Saul. "Bewies mie nou toch eer doar oldsten van t volk en Israël bie binnen. Goa toch mit mie weerom, den wil ik veur de HEER, joen God, op knijen goan." 31 Dou ging Samuël mit Saul weerom en Saul boog zok veur de HEER. 32 "Breng Agag, keunenk van Amalek, hier bie mie," bestelde Samuël. Zunder euvelmoud kwam Agag bie hom en zee: "Zekerwoar, bitterhaid van dood is verbie!" 33 Mor Samuël zee: "Zo as joen sweerd vraauwlu van heur kinder beroofd het, zo zel onder de vraauwen joen moeke van heur kinder beroofd worden." Dou haauwde Samuël Agag in stokken veur de HEER in Gilgal.

34 Samuël ging weerom noar Rama. Saul ging noar zien hoes tou in Gibea, stad doar e geboren was. 35 Samuël zag Saul nait weer aan dag van zien dood tou. Samuël haar mit Saul te doun. De HEER haar der beraauw van, dat hai Saul keunenk van Israël moakt haar.