Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 14


01Op n dag zee Jonatan, Saul zien zeun, tegen jong dij zien woapens druig: "Kom, loat wie oversteken noar wachtpost van Filistijnen tou, aan aander kaant." Mor hai zee t nait tegen zien voader. 02Saul zat bie grèns van Gibea, onder grenoatappelboom in Migron. t Volk dat hai bie zok haar, telde zo'n zèshonderd man. 03Priester was dou Achia, zeun van Achitub, bruier van Ichabod, zeun van Pinechas, zeun van Eli, priester van de HEER in Silo. t Volk wos nait dat Jonatan votgoan was. 04Tussen baargpazzen, op t stee doar Jonatan perbaaierde over te steken noar wachtpost van Filistijnen, was aan weerskanten n rotspunt. Ain haitte Boses, aander Senne. 05Ain punt ston as n zoel in t noorden, tegen Michmas over, aander in t zuden tegen Gibea over. 06Dou zee Jonatan tegen jong, dij zien woapens druig: "Kom, loat wie oversteken noar wachtpost tou van dat onbesneden volk. Meschain zel de HEER t veur ons kloaren. De HEER kin ja net zo goud verlözzen deur n poar man as deur n mennegte." 07Jong, dij zien woapens druig, zee tegen hom: "Dou aal wat joen haart joe ingeft. Goa joen gaang. Ik bin bie joe, wat ie ook willen." 08Jonatan zee: "Wie steken noar dij manlu over en zörgen dat ze ons nait zain. 09As zai tegen ons zeggen: 'Stoan blieven, tot wie bie joe kommen,' den blief wie stoan doar we binnen en klimmen nait noar heur tou. 10 Mor as zai zeggen: 'Kom hier heer,' den zel we noar boven tou klimmen, want den het de HEER heur in ons macht geven. Dat zel veur ons t taiken wezen." 11 Dou zai zok mit heur baaident aan wachtpost van Filistijnen zain luiten, zeden Filistijnen: "Kiek es, der kommen Hebreeërs veurndag tou spelonken oet doar ze beziedkropen wazzen." 12 Manlu van Filistijnen heur wachtpost raipen tegen Jonatan en zien woapendroager: "Kom hier mor heer! Den zel we joe ais helpen!" Dou zee Jonatan tegen zien woapendroager: "Kom achter mie aan, want de HEER het heur in Israël zien macht geven." 13 Jonatan klom op handen en vouten noar boven tou mit zien woapendroager achter zok aan. Dou vuilen ze veur Jonatan deel en zien woapendroager dij achter hom aankwam, sluig heur dood. 14 Dit eerste verlus dat Jonatan en zien woapendroager heur toubrochten, kostte heur zo'n twinneg man. t Speulde zok aalmoal òf over lengte van n haalve vurg van n juk laand. 15 Dou werden ze benaauwd, in t kaamp, op t laand en aal t volk ook. Wachtposten en plunderoars wazzen ook benaauwd. Grond schudde en ale Filistijnen trilden der over van benaauwdens veur God. 16 Dou oetkiekposten van Saul in Gibea in Benjamin dit zagen, t volk laip ja doodsbenaauwd rond, 17 zee Saul tegen t volk dat bie hom was: "Zuik es oet en kiek es noa wèl der van ons votgoan is." Zai kwammen der achter dat Jonatan en zien woapendroager der nait wazzen. 18 Dou zee Saul tegen Achia: "Breng aark van God hier." Aark van God was doudestieds bie Isrelieten. 19 Mor in tied dat Saul mit priester pruit, ging t ter in t kaamp van Filistijnen aal slimmer om weg. Saul zee tegen priesters: "Trek joen haand terog." 20 Saul en aal t volk dat bie hom was, kwammen bie mekoar. Dou zai op t slagveld kwammen was t doar ain grode waarboudel: ze haauwden mit t sweerd op nkander in. 21 Boetendes sloten Hebreeërs dij al n haile zet bie Filistijnen wazzen en in heur leger verspraaid mit heur optrokken, zok aan bie Isrelieten dij bie Saul en Jonatan wazzen. 22 Dou ale manlu van Israël dij in baargen van Efraïm beziedkropen wazzen, heurden dat Filistijnen op vlucht wazzen, sloten zai zok ook bie heur aan in de stried. 23 Zo verlöste de HEER dij dag Israël. Stried strekte zok oet tot verbie Bet-Awen. 24 Dou manlu van Israël dij dag bedraaigd werden, haar Saul t volk n aid sweren loaten: "Vervlökt is dij man, dij et veurdat t oavend is en veurdat ik mie vroken heb op mien vijanden." Doarom at gainain van t volk. 25 t Haile volk kwam bie n bos en op t veld doar was hunneg. 26 Mor gainain at der van, want zai wazzen baang om heur aid. 27 Jonatan haar nait heurd dat zien voader t volk sweren loaten haar. Hai stook stòk dij e in haand haar oet en stipte punt in n hunnegroat en at t op. Dou keek e weer helder oet zien ogen. 28 Ain oet t volk zee tegen hom: "Joen voader het t haile volk dudelk sweren loaten: 'Vervlökt is hai, dij vandoag et.' Doarom is t volk schoon aan t èn." 29 "Mien voader het onhaail over t laand brocht," zee Jonatan, "kiek mor ais hou helder of ik oetkiek nou k mor n slik hunneg pruifd heb. 30 t Haar beter west dat t volk vandoag vrij west haar om te eten wat of ze op heur vijanden veroverd hebben. Want nou is t verlus onder Filistijnen nait groot." 31 Zai versluigen dij dag Filistijnen van Michmas tou Ajjalon, al was t volk ook schoon aan t èn. 32 Dou vuilen ze aan op wat of ze zok touaigend haren. Ze nammen schoapen en bokken, koien en kaalver, en slachtten dij op grond. En t volk at t mit bloud en aal. 33 Dou zeden ze tegen Saul: "t Volk zundegt tegen de HEER deur t vlaais te eten mit bloud der nog in." Hai zee: "Ie bezundegen joe. Rol hier votdoalek n dikke vlint heer, noar mie tou. 34 Goa bie t volk langs en zeg tegen heur: 'Elk mout zien kou of schoap bie mie brengen. Slacht t hier, den kin ie eten. Mor zundeg nait tegen de HEER deur t mit bloud der nog in te eten." Elkenain van t volk brochde dij naacht zien kou, en dij slachtten ze doar. 35 Saul baauwde n altoar veur de HEER. Dit was t eerste altoar dat e veur de HEER baauwde. 36 "Loat wie," zee Saul, "vannaacht achter Filistijnen aan goan en heur plundern aan mörgenvroug tou, en gainain van heur in levent loaten!" "Dou aal wat joe goud tou liekt," zeden ze. Mor priester zee: "Loat wie hier tot God goan." 37 Saul vruig aan God: "Zel ik achter Filistijnen heer goan? Zel ie heur in Israël zien macht geven?" Mor hai gaf hom gain beschaaid dij dag. 38 "Loat aanvoerders van t volk aantreden," zee Saul. "Perbaaier der achter te kommen wat oorzoak wezen kin van dizze schuld. 39 Want zo woar as de HEER leeft dij Israël verlöst het, al ligt t aan mien zeun Jonatan, hai zel zekerwoar staarven!" Mor der was gainain van t haile volk dij hom antwoord gaf. 40 "Ie mouten aan ain kaant stoan goan en ik en mien zeun aan aander kaant," zee Saul tegen hail Israël. "Dou wat joe goud tou liekt," zeden ze. 41 "God van Israël," zee Saul tegen de HEER. "Loat woarhaid aan t licht kommen." Dou werden Saul en Jonatan aanwezen en t volk ging vrij oet. 42 "Loat t löt beslizzen tussen mie en mien zeun Jonatan," zee Saul. Jonatan wer aanwezen. 43 "Zeg mie wastoe doan hest," vruig Saul. Dou vertelde Jonatan t hom: "Joa, ik heb mit punt van stòk dij k in haand haar, n luk beetje hunneg pruifd. Hier bin k! k Bin der kloar veur om te staarven!" 44 Dou zee Saul: "Zo mag God mie doun of nog slimmer, doe most staarven, zunder nee!" 45 "Mout Jonatan staarven?" zee t volk tegen Saul. "Jonatan, dij dizze grode overwinnen in Israël behoald het? Gain sproake van! Zo woar as de HEER leeft, der zel gain hoar van zien kop op grond valen, omreden hai het dit doan op dizze dag mit God zien hulp." Zo verlöste t volk Jonatan en hai sturf nait. 46 Noadat Saul Filistijnen achternoazeten haar, ging e weerom. Filistijnen gingen noar heur aigen woonstee tou. 47 Dou Saul t keunenkschop over Israël kregen haar, stree hai tegen aal zien vijanden rondom zok tou: tegen Moäb, Ammon en tegen Edom, tegen keunenks van Soba en tegen Filistijnen. Overaal doar e hènging, behuil hai overwinnen. 48 Hai was trankiel, hai versluig Amalek en hai redde Isrelieten tou macht oet van dij heur plunderd haren. 49 Zeuns van Saul wazzen Jonatan, Jiswi en Malkisua. Van zien baaide dochters haitte oldste Merab en jongste Michal. 50 Saul zien vraauw haitte Achinoäm. Zai was n dochter van Achimaäs. Zien legeroverste was Abner, n zeun van Ner, n oom van Saul. 51 Saul zien voader Kis en Abner zien voader Ner, wazzen aalbaaident zeuns van Abiël. 52 Zo laank as Saul leefde was ter fèlle stried tegen Filistijnen. En Saul verzoamelde kerels om zok tou, dij naargens veur stonden.