Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 13


01Saul was dattegf + In summege handschriften staait: "ain joar".f* joar dou e keunenk wer. 02Dou hai twij joar over Israël regaaierd haar, koos hai drijdoezend Isrelieten oet. Twijdoezend wazzen bie Saul in Michmas en in baargen van Betel en doezend bie Jonatan in Gibea in Benjamin. t Aander volk luit e votgoan, elk noar zien aigen tènt. 03Jonatan versluig bezetten van Filistijnen in Gibea en Filistijnen werden dat gewoar. Doarom luit Saul dat in t haile laand rondbezunen, want hai dochde: "Hebreeërs mouten dit waiten." 04En zo wer hail Israël gewoar dat Saul bezetten van Filistijnen versloagen haar. Doarom binnen Filistijnen vergrèld worden op Israël. Dou wer t volk oproupen om Saul te volgen noar Gilgal. 05Filistijnen verzoamelden zok om tegen Israël te strieden mit drijdoezend woagens, zèsdoezend man peervolk, en voutvolk in tal as t zaand bie zee. Ze trokken op en sluigen heur kaamp op in Michmas, aan oostkaant van Bet-Awen. 06Dou Isrelieten zagen dat ze in nood wazzen, t volk wer ja bedraaigd, kropen ze bezied in spelonken en in stroeken, in grotten, achter rotsen en in putten. 07Mor Hebreeërs gingen Jordaan over noar t laand van Gad en Gilead. Saul was zulm nog in Gilgal. En aal t volk kwam, trillend van benaauwdens, achter hom aan. 08Dou wachtte hai zeuven doag, aan tied tou dij Samuël bepoald haar. Mor dou Samuël nait in Gilgal opdoagen kwam, kwam der verloop in t volk dat bie hom was. 09Doarom zee Saul: "Breng t brandovver en de vree-ovvers bie mie." En hai ovverde t brandovver. 10 Hai haar t nog nait doan of Samuël kwam der aan. Saul ging hom in muit om hom goidag te zeggen. 11 "Wat heb ie ommaans had?" vruig Samuël. Saul zee: "Dou k zag dat t volk bie mie votlaip en ie nait op ofsproken tied kwammen, dou Filistijnen zok in Michmas verzoameld haren, 12 dochde ik: Filistijnen kommen vaast op mie òf in Gilgal. k Haar gunst van de HEER ja nog nait zöcht, doarom heb ik t ter op woagd om t brandovver te brengen." 13 "Ie hebben joe dwoas gedroagen," zee Samuël. "Ie hebben t gebod dat de HEER joen God joe oplegd het nait in acht nomen. De HEER haar aans joen keunenkschop over Israël veur aaltied in standholden. 14 Mor nou zel joen keunenkschop nait bestoan blieven. De HEER het zok n man oetzöcht noar zien haart en de HEER het hom tou laaider over zien volk aansteld, omdat ie joe nait holden hebben aan wat of de HEER joe geboden haar." 15 Dou ston Samuël op en ging van Gilgal noar Gibea in Benjamin. Saul luit t volk dat bie hom was, aantreden, om en bie zèshonderd man. 16 Saul en zien zeun Jonatan en t volk dat bie heur was, laggen in Gibea in Benjamin. Filistijnen haren zok legerd in Michmas. 17 Plunderoars oet t legerkaamp van Filistijnen trokken der in drij ofdailens op oet. Ain sluig òf noar Ofra, noar t laand Sual. 18 Twijde ging richten Bet-Choron en daarde ging noar streek mit oetzicht over t daal van Seboïm, kaant van woestijn oet. 19 In hail Israël was ter gain smid te vinden. Filistijnen haren zegd: "Hebreeërs maggen zok gain sweerden of speren moaken." 20 Doarom mozzen ale Isrelieten noar Filistijnen tou veur t schaarpen van heur saais, plougscheer, biel of sikkel. 21 Pries was twijdaarde sjekel veur n saais of plougscheer en n daarde sjekel veur n hak en n biel en veur t vastzetten van de prikkels. 22 Zodounde haar t volk dat bie Saul en Jonatan was op dag van stried, gain sweerd of speer. Mor Saul en zien zeun Jonatan haren dij aal. 23 n Wacht van Filistijnen trok oet noar baargpas van Michmas.