Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 10


01Samuël kreeg n kroekje mit eulie en goot dij over zien kop. Hai gaf hom n smok en zee: "De HEER het joe zaalfd as laaider over zien aarfdail. 02As ie dommit weer aan raais goan, zel ie bie Rachel heur graf in Selsach in t laand van Benjamin, twij manlu trevven dij joe zeggen zellen: 'Ezelinnen doar ie om zöchten, binnen weer terecht. Joen voader zit nait meer in over ezelinnen, mor hai moakt zok zörgen om joe en vragt zok òf: Wat mout ik veur mien zeun doun? 03As ie doarvandoan wiedergoan en bie ekkelboom van Tabor kommen, zel ie doar drij manlu trevven dij onderwegens binnen noar Betel, noar God. Ain van heur het drij bokjes bie zok, n aander drij broden en daarde het n kroek wien. 04Ze zellen joe goidag zeggen en joe twij broden geven. Ie zellen ze van heur aannemen. 05Den zel ie in Gibea-Elohim kommen, doar n ofdailen Filistijnen ligt. Mit dat ie stad inkommen, zel ie n koppel profeten tegen kommen dij bie högte deelgaait mit haarp, rinkelbèllen, floit en citer veurop. Ze zellen profetaaiern. 06Den zel gaist van de HEER over joe kommen. Ie zellen mit heur profetaaiern en ie zellen n aander mensk worden. 07As ie dizze taikens aalmoal mitmoakt hebben, mout ie doun wat joe veur handen komt. Want God is mit joe. 08Ie mouten veur mie oet goan noar Gilgal. Doar zel k bie joe kommen om brandovvers en slachtovvers te brengen. Zeuven doag mout ie wachten, den kom ik bie joe en zeg joe wat ie doun mouten. " 09Mit dat Saul zok omdraaide om bie Samuël vot te goan, gaf God hom n aander haart. Aal dij taikens binnen dij dag veurvalen. 10 Dou ze doar in Gibea kwammen, kwam heur n koppel profeten in muit. Gaist van God kwam over hom en hai profetaaierde mit heur. 11 Elkenain dij hom van vrouger kon, zag hou of hai mit profeten profetaaierde. Ze zeden tegen nkander: "Wat het dij zeun van Kis? Is Saul ook bie profeten?" 12 Dou zee n man dij doar woonde: "Wèl is heur voader?" "Is Saul ook bie profeten?" is zodounde n sprekwoord worden. 13 Dou hai mit profetaaiern opholden was, ging e högte op. 14 n Oom van Saul zee tegen hom en tegen knecht: "Woar heb ie west?" "De ezelinnen zuiken," zee Saul. "Mor dou wie zagen dat zai der nait wazzen bin we noar Samuël tou goan." 15 "Vertel mie ais wat Samuël tegen joe zegd het," zee Saul zien oom. 16 "Hai het ons doalek zegd dat ezelinnen terecht wazzen," antwoordde Saul. Mor dat Samuël over t keunenkschop sproken haar, zee hai der nait bie. 17 Dou raip Samuël t volk bie nkander om zok in Mispa veur de HEER te verzoameln. Hai zee tegen Isrelieten: 18 "Zo zegt de HEER, de God van Israël: Ik heb Israël tou Egypte oetlaaid en joe red oet macht van Egyptenoars en oet macht van ale keunenkrieken dij joe verdrokt hebben. 19 Mor nou heb ie joen God dij veur joe n redder west het oet ale ellèn en nood, rug toukeerd. En ie zeggen: 'Nee, stel n keunenk over ons aan!' Stel joe den op veur de HEER, noar joen stammen en joen geslachten." 20 Dou luit Samuël ale stammen van Israël aantreden, en stam van Benjamin wer aanwezen. 21 Dou luit e stam Benjamin aantreden noar zien geslachten, en t geslacht Matri wer aanwezen. Op t lest wer Saul, Kis zien zeun, aanwezen. Ze zöchten hom, mor konden hom nait vinden. 22 Doarom gingen ze nog ais bie de HEER te roade: "Is dij man hier wel ooit kommen?" De HEER zee: "Hai is beziedkropen achter pakkeloazie." 23 Ze gingen der gaauw op òf en huilen hom doar vot. Dou hai maank t volk ston, kon je zain dat hai n kop groder was as ale aandern. 24 "Zain ie wel, wèl de HEER oetkozen het?" zee Samuël tegen t volk. "Zo ain as hai is ter onder t haile volk ja nait." Dou joechaaide t haile volk en raip: "Leve de keunenk!" 25 Doarnoa sprak Samuël t volk tou over t recht van t keunenkschop. Hai schreef t op n rol en legde dij veur de HEER deel. Dou luit Samuël t haile volk noar hoes tou goan. 26 Saul ging ook noar hoes tou, noar Gibea. n Leger van dappere kriegers dij de HEER dit ingeven haar, ging mit hom. 27 Mor n stel niksnutten zeden: "Hou zol dij ons nou verlözzen kinnen?" Ze haren hom gain spier in reken en brochten hom gain geschenk. Mor hai dee of e niks heurde.