Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 09


01Der was n man oet Benjamin, dij Kis haitte, n zeun van Abiël, n zeun van Seror, n zeun van Bekorat, n zeun van Afiach, n Benjaminiet, n man van aanzain. 02Hai haar n zeun dij Saul haitte, n nuvere jongkerel. In hail Israël was gainain zo nuver as hai. Hai stook mit kop en scholders boven aal t aander volk oet. 03Nou wol t gevaal, dat ezelinnen van Kis, Saul zien voader, te zuik wazzen. Dou zee Kis tegen zien zeun Saul: "Neem ain van knechten mit en goa ezelinnen zuiken." 04Hai struunde deur baargen van Efraïm en over t laand van Salisa, mor zai vonden ze nait. 05Dou ze in t laand van Saälim kwammen, zee Saul tegen knecht dij bie hom was: "Kom, wie goan mor weerom. Aans zel mien voader nait laanger over ezelinnen prakkezaaiern, mor zok zörgen moaken over ons." 06Knecht zee tegen hom: "Wacht ais, der woont n godsman in dizze stad dij hoog aanschreven staait. Aal wat hai zegt, komt zekerwoar oet. Loat wie doar vot hèngoan. Meschain kin hai ons zeggen wat kaant of wie oet mouten." 07"Joa, mor wat mout wie dij man mitnemen as wie der hèngoan?" zee Saul tegen zien knecht. "Brood dat wie bie ons haren is ja op en n geschenk om godsman te geven heb wie nait. Wat heb wie aal bie ons?" 08"Kiek, ik heb nog n zulverstokje," gaf knecht hom as antwoord. "Dij zol k godsman geven kinnen. Den zel e ons wel zeggen wat kaant of wie oet mouten." 09(Vrouger zeden mensken in Israël, as ze God om road vroagen wollen: "Loat wie noar zainder goan." Want woar ze tegenswoordeg profeet tegen zeggen, doar zeden ze vrouger zainder tegen.)

10 "t Liekt mie goud wastoe doar zegst," zee Saul tegen zien knecht. "Loat we der mor hèngoan." Zo gingen ze noar stad tou doar of godsman woonde.

11 Mit dat zai pad noar stad tou omhoog gingen, kwammen ze wichter tegen dij wotter hoalen gingen. "Is zainder hier ook?" vruigen ze. 12 "Joa," zeden wichter. "Hai is stoef bie. Hoast joe, want hai is vandoag noar stad tou kommen omdat t volk n ovvermoal op högte het. 13 Mit dat ie in stad kommen, zel ie hom wel vinden, veurdat hai bie högte opgaait om te eten. t Volk gaait ja nait eten veur en aleer hai der is. Hai zel t ovver zegen en den zellen lu dij nuigd binnen, eten goan. Goa der mor hèn. Ie zellen hom vot wel vinden." 14 Dou ze in stad kwammen, kwam Samuël dij net onderwegens was om bie högte op te goan, heur in muit. 15 De HEER haar doags veurdat Saul kwam, Samuël bekendmoakt: 16 "Mörgen om distied zel k joe n man oet Benjamin sturen. Dij mout ie as laaider zaalven over mien volk Israël. Hai zel mien volk verlözzen oet Filistijnen heur macht. Want ik heb om mien volk docht omdat ik heur hulpgeroup heurd heb." 17 Dou Samuël Saul zag, luit God hom waiten: "Kiek, doar is nou de man doar k joe van zegd heb: 'Dizzent zel over mien volk regaaiern.'" 18 Midden in poort kwam Saul op Samuël òf en zee: "Wait ie ook woar zainder woont?" 19 "Ik bin de zainder," antwoordde Samuël. "Goa mor veur mie oet bie högte op en eet vandoag mit mie. Mörgenvroug zel k joe goan loaten en over ales doar ie joe drok over moaken, zel k joe kloareghaid geven. 20 Wat ezelinnen aanbelangt dij ie al drij doag kwiet binnen, moak joe doar nou mor nait laanger zörgen over want dij binnen weer op stee. Mor aan wèl heurt ales tou wat in Israël t begeren weerd is? Is t nait van joe en van joen voader zien haile hoes?" 21 "Heur ik nait tou Benjamin, t klaainste van ale geslachten," zee Saul, "en is mien femilie nait ain van onbedudenste van ale femilies in Benjamin? Woarom proat ie den op zo'n menaaier tegen mie?" 22 Samuël nam Saul en zien knecht mit, brochde heur noar feestzoal en gaf heur n stee bovenaan, woar lu zatten dij nuigd wazzen, zowat datteg man. 23 Tegen kok zee Samuël: "Breng mie dat stok vlaais dat ik joe geven heb en doar ik van zegd heb: 'Leg t aan zied.'" 24 Dou dainde kok scholderstok op en zette t Saul veur. "Wat wie veur joe achteroet holden hebben, wordt joe veurzet," zee Samuël. "Eet, want t is veur joe bewoard veur dizze gelegenhaid, dou k zee: 'Ik heb t volk nuigd.'" Zo at Saul op dij dag mit Samuël. 25 Dou gingen zai van högte òf noar stad tou. En Samuël pruit mit Saul op t dak.

26 Zai stonden vroug op. Bie t eerste lichten raip Samuël Saul, dij op t dak was, en zee: "Kom, ik zel joe oetgelaaide doun." Dou kwam Saul noar beneden tou en hai en Samuël gingen noar boeten. 27 Boeten stad zee Samuël tegen Saul: "Zeg tegen joen knecht dat hai veur ons oetgaait." Dij dee dat, en Samuël zee: "Ie mouten stoan blieven want ik zel joe God zien woorden bekendmoaken."