Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 08


01Dou Samuël old wer, stelde hai zien zeuns aan as rechter over Israël. 02Oldste haitte Joël en twijde Abia. Zai wazzen rechter in Berseba. 03Mor zien zeuns deden aans as hai. Zai wollen der zulm beter van worden. Zai luiten zok omkopen en nammen t mit t recht nait zo naauw. 04Doarom kwammen oldsten van Israël bie nkander en gingen noar Samuël in Rama tou. 05"Heur ais," zeden ze tegen hom, "Ie binnen al old en joen zeuns nemen gain veurbeeld aan joe. Dat stel n keunenk over ons aan, dij ons regaaiert, krekt as ale aander volken." 06Samuël von t aldernoarst dat zai zeden: "Geef ons n keunenk dij ons regaaiert." Doarom beedde hai tou de HEER. 07Dij zee tegen hom: "Luster noar t volk in aal dat t joe te zeggen het. Zai hebben joe ja nait aan kaant zet, mor mie. Ik heb as keunenk bie heur ofdoan. 08Net zo as t goan is bie aal dat zai deden van dag òf dat ik heur oet Egypte brocht heb aan dizze dag tou. Zai hebben mie ja verloaten en aander goden daind. Zo doun ze nou ook mit joe. 09Ie mouten wel noar heur lustern, mor heur goud woarschaauwen. Moak heur dudelk wat n keunenk, dij over heur regaaiern zel, veur rechten het." 10 Samuël brochde t volk dat hom om n keunenk vruig, ale woorden van de HEER over. 11 Wieder zee e: "Zo zel t optreden van keunenk wezen dij over joe regaaiern zel: Joen zeuns zel e in dainst nemen bie zien woagens en bie zien peerden. Ze mouten veur zien woagen aan lopen. 12 Hai zel heur aanstellen as overstes over doezend man en overstes over fiefteg. Ze mouten veur hom plougen en veur hom inhoalen. Zien woagens en zien woagenriw mouten ze moaken. 13 Joen dochters zel e nemen as zaalfmoaksters, kooksters en baksters. 14 Alderbeste stokken van joen laand, joen droevetoen en olievehof zel e nemen en aan zien aigen knechten geven. 15 Van joen koorn en van wat joen droevetoen oplevert, zel hai n tiende paart nemen om aan zien hovelingen en knechten te geven. 16 Hai zel joen knechten en maaiden en de besten van joen jongkerels en joen ezels nemen en veur hom waarken loaten. 17 Van joen schoapen en bokken zel hai n tiende paart nemen en zulm zel ie knecht wezen. 18 Den zel ie joe bekloagen over joen keunenk dij ie zulm oetzöcht haren, mor den zel de HEER joe gain antwoord geven." 19 t Volk wol nait noar Samuël lustern en zee: "Wat zol t! As wie mor n keunenk kriegen! 20 Den bin we net as ale aander volken. Ons keunenk zel ons regaaiern en veur ons oettrekken as wie in oorlog binnen." 21 Samuël heurde t aal aan wat of t volk zee en hai brochde t over aan de HEER. 22 De HEER zee tegen Samuël: "Luster noar heur en stel n keunenk over heur aan." Dou zee Samuël tegen Isrelieten: "Loat elk noar zien aigen stad tou goan."