Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 07


01Dou kwammen manlu van Kirjat-Jearim om aark van de HEER op te hoalen. Ze brochten hom noar Abinadab zien hoes tou, dij op n högte ston. Zien zeun Elazar wer haailegd. Hai zol op aark van de HEER pazen. 02Van dag òf dat aark in Kirjat-Jearim ston, gingen der wel twinneg joar verbie en aal dij tied bleef hail Israël bie God kloagen. 03Doarom zee Samuël tegen ale Isrelieten: "As ie joen haile haart weer noar de HEER toukeren, dou vremde goden den bie joe vot. Astartes ook. Richt joen haart noar de HEER en dain enkeld hom. Den zel hai joe verlözzen van Filistijnen." 04Isrelieten deden Baäls en Astartes vot en ze dainden allain de HEER. 05Dou zee Samuël: "Loat ale Isrelieten in Mispa bie nkander kommen. Den zel ik veur joe beden tou de HEER." 06Dou ze bie nkander wazzen in Mispa, putten ze wotter en dat goten ze oet veur de HEER. Zai vastten dij dag en ze zeden doar: "Wie hebben tegen de HEER zundegd." En Samuël richtte Israël in Mispa. 07Filistijnen heurden dat Isrelieten in Mispa bie nkander kommen wazzen en doarom trokken stadsvorsten van Filistijnen op tegen Israël. Isrelieten heurden dat en ze werden benaauwd veur Filistijnen. 08Ze zeden tegen Samuël: "Hol nait op mit roupen noar de HEER, ons God, dat hai ons verlöst oet Filistijnen heur macht." 09Dou kreeg Samuël n zoeglaam. Dat ovverde hai in zien gehail as brandovver aan de HEER. En Samuël raip tou de HEER veur Israël en de HEER antwoordde hom. 10 Samuël was nog dounde mit t brandovver, dou Filistijnen der aankwammen om mit Israël te vechten. Mor de HEER dunderde dij dag mit n geweldege stem tegen Filistijnen. Hai luit heur zo aldernoarst schrikken dat ze leden neerloag tegen Israël. 11 Isrelieten gingen oet Mispa Filistijnen achternoa en ze versluigen heur tot verbie Bet-Kar. 12 Samuël kreeg n stain, zette dij tussen Mispa en Sen deel en nuimde dij Eben-Haëzer. "Want," zee e, "aan hier tou het de HEER ons hulpen." 13 Filistijnen werden versloagen en ze kwammen nait weer in t laand van Israël. De HEER was tegen Filistijnen zo laank as Samuël leefde. 14 Steden dij Filistijnen op Israël veroverd haren, kwammen weer aan Israël, van Ekron òf aan Gat tou. Ook t laand dat ter bie heurde wer deur Israël van Filistijnen bevrijd. Ook tussen Israël en Amorieten was ter vree. 15 Samuël richtte Israël zien haile levent. 16 Joar op joar dee e de ronde van Betel noar Gilgal en Mispa. In aal dij ploatsen sprak e recht over Israël. 17 Mor aaltied ging e weerom noar Rama tou. Want doar was zien hoes en doar richtte hai Israël. Hai baauwde doar n altoar veur de HEER.