Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 04


01En t woord van Samuël wer in hail Israël vernomen. Israël trok oet tegen Filistijnen. Ze sluigen heur kaamp op bie Eben-Haëzer. Filistijnen haren heur kaamp bie Afek. 02Filistijnen muiken zok kloar veur stried tegen Israël. Stried brook lös, mor Israël verloor van Filistijnen, dij op t slachtveld zo'n vaaierdoezend man ombrochten. 03t Volk ging weerom noar t legerkaamp tou. Dou zeden oldsten van Israël: "Woarom het de HEER ons vandoag van Filistijnen verlaizen loaten? Wie mozzen ainlieks aark van t verbond van de HEER oet Silo hoalen. Den is hai ja middenmaank ons, en zel hai ons van ons tegenstanders verlözzen." 04t Volk stuurde tieden noar Silo. Doarvandoan brochten ze aark van t verbond van de HEER van hemelse machten, dij op de cherubs zien zetel het. Tougelieks mit aark van t verbond van God, kwammen de twij zeuns van Eli, Chofni en Pinechas, doar. 05Aark van t verbond van de HEER was nog nait in t kaamp, of doar begunde hail Israël van bliedschop te joechaaien, dat grond dreunde der van. 06Filistijnen heurden dat en zeden: "Wat is dat toch veur n lewaai in t legerkaamp van Hebreeërs?" Dou kregen ze in de goaten dat aark van de HEER in t kaamp kommen was. 07Filistijnen werden baang. "Want," zeden ze, "God is in t legerkaamp kommen. O wai! Zoks is nog nooit eerder veurvalen. 08O wai, wèl kin ons redden oet macht van dizze geweldege God? Aigenste God dij Egyptenoars in woestijn mit alderhande ploagen sloagen het. 09Wees moudeg, en gedroag joe as kerels, Filistijnen! Aans wor ie sloaven van Hebreeërs, zo as zai sloaven van joe west hebben. Gedroag joe as kerels en weer joe in de stried!" 10 Filistijnen begunden te vechten, en Israël wer versloagen. Elk vluchtte noar zien aigen tènt. Slag kwam hail haard aan: van Israël sneuvelden dattegdoezend man voutvolk. 11 Aark van de HEER wer mitnomen, en Eli zien baaide zeuns, Chofni en Pinechas, kwammen om haals. 12 Ain van stam van Benjamin runde vot van t front vandoan en kwam dij zulfde dag nog in Silo mit scheurde klaaier en zaand op kop. 13 Dou hai doar aankwam, zat Eli op zien stoul aan kaant van weg oet te kieken. Hai muik zok ja slim ongerust over aark van de HEER. Man vertelde t rond in stad, en haile stad jammerde t oet. 14 Dou Eli dat jammern heurde, vruig e: "Wat is doar wel goande?" Man hoastte zok om t aan Eli te vertellen. 15 Eli was achtentnegenteg joar. Zien ogen stonden dof en hai kon nait meer zain. 16 Man zee tegen Eli: "Ik bin van t front kommen. Vandoag bin k doar wegvlucht." "Hou staait t ter veur, mien zeun?" vruig Eli. 17 "Israël is vlucht veur Filistijnen," antwoordde bode. "Der het n grode slachten west onder t volk. Joen baaide zeuns, Chofni en Pinechas, binnen ook sneuveld en Filistijnen hebben aark van de HEER in handen kregen." 18 Dou aark van de HEER nuimd wer, vuil Eli achterover van zien stoul bie poort òf, brook zien nek en was dood. Want hai was old en swoar. Vatteg joar haar e rechter west over Israël. 19 Zien schoondochter, Pinechas zien vraauw, laip op t leste. Dou zai t bericht heurde dat aark van de HEER mitnomen was, en dat heur schoonvoader en heur man dood wazzen, kromp ze in mekoar en kreeg n kind, want vloagen wazzen inains begund. 20 Dou ze op staarven lag, zeden vraauwlu dij om heur tou stonden: "Stil mor, ie hebben n zeun kregen." Mor zai gaf gain antwoord en sluig der gain acht op. 21 Ze nuimde t jonkje Ichabod en verkloarde: "De heerlekhaid is vot oet Israël." Omreden aark van de HEER was mitnomen, en om heur schoonvoader en heur man. 22 "De heerlekhaid is vot oet Israël," zee ze, "want ze hebben aark van God mitnomen."