Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

1 Samuël 03


01De jonge Samuël dainde de HEER, onder touzicht van Eli. t Woord van de HEER was betuun doudestieds, gezichten wazzen der mor amper. 02Op n goie dag haar Eli zok deellegd op zien gewone stee. Zien ogen begunden stoadeg aan zo min te worden, dat hai sikkom nait meer zain kon. 03God zien laamp was nog nait oet. Samuël was sloapen goan in tempel van de HEER, doar aark van God ston.

04Dou raip de HEER Samuël. "Hier bin ik," zee e, 05en runde noar Eli tou. "Hier bin ik. Ie hebben mie ja roupen." "Nee, hur," zee Eli. "k Heb nait roupen. Goa mor weer liggen." Dou ging hai mor weer liggen. 06Weer raip de HEER Samuël. Samuël kwam in t èn, ging noar Eli tou en zee: "Hier bin ik. Ie hebben mie toch roupen?" "Nee, ik heb die nait roupen, mien zeun. Goa mor weer liggen." 07Samuël haar nog gain ervoaren mit de HEER. Nog nait eerder was hom n woord van de HEER bekendmoakt. 08Weer raip de HEER Samuël, veur daarde moal. Hai kwam in t èn, ging noar Eli tou en zee: "Hier bin ik. Ie hebben mie toch roupen?" Dou kreeg Eli deur dat t de HEER was, dij jong raip. 09Doarom zee e: "Goa mor weer liggen. En as de HEER die ropt, den most zeggen: 'Spreek, HEER, joen knecht lustert.'" Samuël legde zok weer deel op zien stee. 10 Dou kwam de HEER bie hom stoan en raip net as veurege moalen: "Samuël! Samuël!" Samuël zee: "Spreek, HEER, joen knecht lustert." 11 "Ik zel wat doun in Israël doar elkenain dij t heurt de oren van toeten zellen," zee de HEER tegen hom. 12 "Den zel ik der veur zörgen dat t aalmoal oetkomt wat ik zegd heb over Eli zien femilie, van begun tot t èn. 13 Want ik heb hom aanzegd dat ik zien femilie veur aaltied oordailen zel vanwegens t kwoad doar hai van ofwos. Want zien zeuns hebben vluik over zok hoald en hai het der alderdeegs niks van zegd. 14 Doarom heb ik Eli zien femilie besworen: nooit kin t onrecht van Eli zien femilie mit slachtovvers of spiesovvers weer goudmoakt worden."

15 Samuël bleef aan mörgen tou liggen. Dou dee hai deuren van de HEER zien hoes open. Hai duurde Eli nait goud vertellen wat gezicht of hai had haar. 16 Mor Eli raip Samuël: " Samuël, mien jong!" "Hier bin k," zee dij. 17 "Wat het de HEER tegen die zegd?" vruig Eli. "Magst veur mie niks achterholden. God mag die k-wait-nait-wat doun, astoe ook mor wát veur mie verswigst van wat hai tegen die zegd het." 18 Dou vertelde Samuël hom ales. Hai huil niks veur zok. "Hai is de HEER," zee Eli. "Hai mout doun wat of hom gouddunkt."

19 Samuël gruide op en de HEER was mit hom. Der was gain woord dat hai zee, of t kwam oet. 20 En veur hail Israël, van Dan òf aan Berseba tou, wer dudelk dat de HEER Samuël tou zien profeet roupen haar. 21 De HEER luit zok ook voaker zain in Silo. Want doar openboarde hai zok aan Samuël deur t woord van de HEER.