Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 29


01Doarnoa richtte keunenk David zok tot de haile gemainschop: "Mien zeun Salomo is as ainegste deur God oetkozen, mor dij is jong en mout nog n bult leren. t Waark woar hai veur staait, is swoar; börg wordt ja nait baauwd veur n mensk, mor veur God, de HEER. 02Doarom heb ik zoveul as ik mor kon, gold, zulver, koper, iesder en holt bie nkander brocht veur t hoes van mien God. Wieder nog n bult onyx veur t inlegwaark, swaarde stainen veur t mozaïekwaark, ale meugelke soorten van kostboare edelstainen en n haile bult maarmer. 03Mor omdat t hoes van God mie noa aan t haart ligt, geef ik boeten wat ik aalmoal bie nkander brocht heb veur tempel, oet mien aigen bezit aan gold en zulver ook nog veur t hoes van mien God: 04drijdoezend talent aan gold oet Ofir, en zeuvendoezend talent aan kloar zulver om de wanden van de gebaauwen mit te beklaiden; 05gold en zulver veur golden en zulvern schuddels en aander tempelraif, en ook om de vaklu te betoalen. Wèl van joe wil der vandoag nog meer oet vrije wil wat ofstoan aan de HEER?" 06Dou gavven de femilie-oldsten, de stamoldsten van Israël, de overstes over doezend man en dij over honderd man, en de amtenoars van de keunenk zok op om wat te geven. 07Zai gavven veur t baauwen van t hoes van God viefdoezend talent gold en tiendoezend goldstokken, tiendoezend talent zulver, achtiendoezend talent koper en honderddoezend talent iesder. 08Wèl edelstainen haar, gaf dij aan Jechiël, ain oet de femilie van Gerson, veur de schatkoamer van t hoes van God. 09En aal t volk was blied dat ze zo rij wezen konden, want ze gavven van haarten oet vrije wil aan de HEER. Ook keunenk David was doar slim wies mit. 10 Dou prees David de HEER en de haile gemainte was der getuge van, dou hai zee: "Aan joe komt lof tou, HEER, God van ons veurvoaders, veur aaid en aiweg. 11 Van joe, HEER, is ale groothaid en macht, ale glorie, glaans en heerlekhaid. Van joe, HEER, is aal wat ter is in de hemel en op de haile wereld. Van joe, HEER, is t keunenkriek, van joe, dij boven ales oetstekt. 12 Riekdom en eer binnen van joe ofkomsteg. Ie regaaiern ales, mit macht en kracht in handen. Ie hebben t in handen om ain groot en staark te moaken. 13 Doarom, ons God, wie daanken joe en priezen joen heerleke noam. 14 Wèl bin ik den, wat is mien volk, dat wie mor zo, oet vrije wil joe zokse goaven geven kinnen? t Komt aalmoal ja van joe! Wie geven t aan joe, oet joen aigen haand. 15 Wie binnen ja mor vremden, wie binnen bie joe te gast, net as aal ons veurolders. Ons bestoan op dizze wereld gaait as n schaar verbie en het gain vasteghaid. 16 HEER, ons God, aal dij riekdommen dij wie bie nkander zammeld hebben om veur joen haailege noam n hoes te baauwen, heb wie ja eerst oet joen haand kregen. Ales heurt joe tou. 17 Ik wait ja, mien God, dat ie ons haart oetperbaaiern, dat ie oprechthaid op pries stellen. Ik heb joe dit aalmoal geern en mit n oprecht haart geven en t het mie slim deugd doan dou ik zag hou joen volk dat hier touholdt, joe oet vrije wil zien goaven brochde. 18 HEER, God van ons veurolders Abraham, Isaak en Israël, hol dizze genegenhaid in t haart van joen volk veur aaltied vaast en loat dat haart zok richten op joe. 19 Loat mien zeun Salomo joen geboden, regels en wetten mit zien haile haart in eren holden en ales doun om börg te baauwen dij ik taikend heb." 20 Dou zee David tegen de haile gemainschop: "Pries nou de HEER, joen God." De haile gemainschop prees dou de HEER, de God van heur veurolders. Ze gingen op knijen en bogen zok daip veur de HEER en veur de keunenk. 21 Aanderdoags brochten zai de HEER slachtovvers en brandovvers: doezend jonge bollen, doezend rammen en doezend lammer, mit de wienovvers dij doar bie heurden. Veur t haile volk Israël werden dou verschaaiden baisten slacht. 22 Dij dag muiken zai groot feest en ze atten en dronken onder t oog van de HEER. Veur twijde moal raipen zai Salomo, David zien zeun, tot keunenk oet. Zai zaalfden hom veur de HEER tot vorst en Sadok tot priester. 23 Zo kwam Salomo op de troon van de HEER en hai regaaierde as keunenk in stee van zien voader David. t Ging hom goud òf en hail Israël lusterde noar hom. 24 Ale overstes, ale helden en alderdeegs ale aander zeuns van keunenk David, sworen traauw aan keunenk Salomo. 25 De HEER muik Salomo groot in aanzain en in keunenklieke macht veur de ogen van hail Israël, zo as nog nooit veur hom ain keunenk west haar. 26 David, zeun van Isaï, het over hail Israël regaaierd. 27 Hai regaaierde vatteg joar laank over Israël, zeuven joar van Hebron oet en drijendatteg joar van Jeruzalem oet. 28 Hai kwam op hoge olderdom oet tied, noa n bandeg levent vol riekdom en eer. Zien zeun Salomo wer keunenk in zien stee. 29 De geschiedenis van keunenk David staait van t begun tot t èn beschreven in de verhoalen over de profeet Samuël, de profeet Natan en de profeet Gad. 30 Doar staait zien keunenkliek bestuur en zien macht in beschreven en ales wat hom, Israël, en ale aander keunenkrieken op wereld, in dij tieden overkommen is.