Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 27


01Dit hier is n liest van femilie-oldsten van Israël, van de overstes over doezend man en honderd man, mit heur amtenoars dij de keunenk dainden deur touzicht te holden op legerofdailens. Aal moand, t hail joar deur, kwam der n ofdailen op en ging der n ofdailen mit verlof; elke ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 02Boven de eerste ofdailen, in de eerste moand, ston Jasobam, zeun van Zabdiël; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 03Hai was n noazoat van Peres en hai haar t bevel over ale legeroverstes van de eerste moand. 04Boven de ofdailen van twijde moand ston Dodai, ofkomsteg oet Achoäch; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark en doar heurde overste Miklot ook bie. 05Daarde legeroverste, veur daarde moand, was Benaja, zeun van hogepriester Jojada; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 06Dizze Benaja was ain van de datteg helden en hai haar t bevel over dij datteg; zien aigen ofdailen ston onder kommando van zien zeun Ammizabad. 07Vaaierde overste, veur de vaaierde moand, was Asaël, bruier van Joäb; noa hom kwam zien zeun Zebadja; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 08Viefde overste, veur de viefde moand, was Samhut, ofkomsteg oet Jizrach, zien ofdailen was ook vaaierntwinnegdoezend man staark. 09Zèsde overste, veur de zèsde moand, was Ira, zeun van Ikkes, ofkomsteg oet Tekoä, zien ofdailen was ook vaaierntwinnegdoezend man staark. 10 Zeuvende overste, veur de zeuvende moand, was Cheles, ofkomsteg oet Pelon, oet de stam van Efraïm, zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 11 Aachtste overste, veur de aachtste moand, was Sibbechai, ofkomsteg oet Chusa, n noazoat van Zerach; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 12 Negende overste, veur de negende moand, was Abiëzer, ofkomsteg oet Anatot, oet de stam van Benjamin; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 13 Tiende overste, veur de tiende moand, was Maharai, ofkomsteg oet Netofa en n noazoat van Zerach; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 14 Elfde overste, veur de elfde moand, was Benaja, ofkomsteg oet Piraton, oet de stam van Efraïm; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 15 Twaalfde overste, veur de twaalfde moand, was Cheldai, ofkomsteg oet Netofa en n noazoat van Otniël; zien ofdailen was vaaierntwinnegdoezend man staark. 16 Boven de stammen van Israël stonden dizze lu: over stam van Ruben: vorst Eliëzer, zeun van Zichri; over Simeon: Sefatja, zeun van Maächa; 17 over Levi: Chasabja, zeun van Kemuël; over Aäron: Sadok; 18 over Juda: Elihu, ain van David zien bruiers; over Issachar: Omri, zeun van Michaël; 19 over Zebulon: Jismaja, zeun van Obadja; over Naftali: Jerimot, zeun van Azriël; 20 over Efraïm: Hosea, zeun van Azazjahu; over haalfschaid van stam van Manasse in t oosten: Joël, zeun van Pedaja; 21 over aander haalfschaid van Manasse in Gilead: Jiddo, zeun van Zecharja; over Benjamin: Jaäsiël, zeun van Abner; 22 over Dan: Azarel, zeun van Jerocham. Dit wazzen aalmoal stamoldsten van Israël. 23 Dij twinneg joar of jonger wazzen, haar David nait tellen loaten; de HEER haar hom ja touzegd dat hai t aantal Isrelieten zo groot moaken zol as steerns aan lucht. 24 Joäb, zeun van Seruja, was wel begund mit tellen, mor hai haar t nait ofmoakt, omdat Israël doardeur n grode grammiedeghaid te verduren kreeg; zodounde is dat aantal nooit in David zien kronieken kommen. 25 Azmawet, zeun van Adiël, ging over de veurroaden van de keunenk. Jonatan, zeun van Uzzia, was verantwoordelk veur de veurroaden in t laand, in de steden en dörpen en in de stainen toorns. 26 Over de laandaarbaiders, dij de akkers bebaauwen mozzen, ging Ezri, zeun van Kelub. 27 Veur de droevetoenen was Simi oet Rama verantwoordelk en over de opslag van wien bie de droevetoenen ging Zabdi, ofkomsteg oet Sefam. 28 Baäl-Chanan oet Geder ging over de olievehoven en de wilde viegebomen in de Sefelaleegte. Joäs haar t beheer over de veurroad olieveneulie. 29 Sitrai, ofkomsteg oet de Saron, beheerde t rundvij dat waaidde in de Saronvlakte, en over t vij in de leegtes ging Safat, zeun van Adlai. 30 Obil, oet t volk van Ismaël, beheerde de kemélen. Jechdejahu oet Meronot, beheerde de ezelinnen. 31 Jaziz, n noazoat van Hagar, ging over de schoapen en de segen. Dit wazzen aalmoal opzichters over keunenk David zien bezittens. 32 Jonatan, oom van David, was roadsman, n geleerd man en ook schriever; Jechiël, zeun van Chachmoni was aansteld as goeverneur van de keunenkszeuns. 33 Achitofel was roadsheer van de keunenk; de Arkiet Chusai was keunenk zien vertraauwensman. 34 Noa Achitofel werden Jojada, zeun van Benaja, en Abjatar roadsheer van de keunenk. Joäb was generoal van t keunenkliek leger.