Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 26


01Dit binnen de ofdailens van de poortwachters: De femilie van Korach. Hier heurde Meselemja bie, n zeun van Kore oet de femilie van Asaf. 02Meselemja haar zeuven zeuns: Zecharja was de oldste, de twijde was Jediaël, de daarde Zebadja, de vaaierde Jatniël, 03de viefde Elam, de zèsde Jochanan en de zeuvende Eljoënai. 04Obed-Edom haar aacht zeuns: Semaja was de oldste, de twijde was Jozabad, de daarde Joäch, de vaaierde Sachar, de viefde Netanel, 05de zèsde Ammiël, de zeuvende Issachar, de aachtste Peülletai - God haar hom riekelk zegend. 06Ook Semaja, de oldste zeun, kreeg weer zeuns; dij haren de laaiden in heur femilie, want t wazzen fikse kerels. 07Zeuns van Semaja wazzen: Otni, Refaël, Obed en Elzabad. Ook zien bruiers Elihu en Semachjahu wazzen flinke kerels. 08Zai stamden aalmoal van Obed-Edom òf. Zai, heur zeuns en heur bruiers, twijensesteg mannen oet t geslacht van Obed-Edom, wazzen flinke manlu en veur heur toak berekend. 09Meselemja haar zeuns en bruiers, achtien man, aalmoal flinke kerels. 10 Ook Chosa, ain van Merari zienent, haar zeuns; Simri was deur zien voader as femilie-oldste aansteld, aalhouwel hai nait de oldste zeun was. 11 Chilkia was twijde zeun, Tebaljahu daarde en Zecharja vaaierde; kinder en bruiers van Chosa wazzen mitnkander dattien man. 12 Net as heur amtsbruiers haren ook dizze ofdailens van poortwachters, indaild noar heur hoofdmannen, heur toak om te dainen in t hoes van de HEER. 13 Deur te lötten wer oetmoakt welke femilies de verschillende poorten bemannen mozzen, zunder te kieken noar t older of aanzain. 14 Oosterpoort wer bie t löt touwezen aan Selemja; dou t löt gooid wer veur zien zeun Zecharja, n verstandeg roadsman, kreeg dij Noorderpoort touwezen. 15 Obed-Edom kreeg Zuderpoort en zien zeuns kregen touzicht op veurroadschuren. 16 Suppim en Chosa kregen Westerpoort touwezen en ook Sallechetpoort bie de Opgoande Weg; twij wachtposten tegen nkander over. 17 Aan oostzied stonden elke dag zès Levieten, aan noordzied vaaier en aan zuudkaant ook vaaier en bie de veurroadschuren om beurten twij. 18 Aan westzied bie de bogengaang stonden vaaier man bie de weg en twij man onder de bogen. 19 Op dij menaaier wazzen poortwachters oet de femilies van Korach en van Merari indaild. 20 Aander Levieten, heur amtgenoten, huilen touzicht op de schatten van t hoes van God en op de wijgeschenken. 21 Zo ook Jechiël, zeun van Ladan, oet de femilie van Gerson; hai was femilie-oldste. 22 Wieder Jechiël zien zeuns: Zetam en zien bruier Joël; dij haren touzicht op schatten van t hoes van de HEER. 23 Oet de femilies van Amram, Jishar, Chebron en Uzziël wazzen dat: 24 Sebuël, zeun van Gersom dij weer ain van Mozes was; dij haar touzicht over ale schatten. 25 Rechabja, zeun van Eliëzer, was n neef van hom; dij was voader van Jesaja en, via Joram en Zichri, veurvoader van Selomit. 26 Dizze Selomit haar mit zien femilie touzicht op de ovvergeschenken van keunenk David, van de femilie-oldsten, van de overstes over doezend man en over honderd man en van de generoals van t leger. 27 Zai haren dij as roofgoud oet de oorlog apaart zet om t hoes van de HEER doarmit in aanzain te verhogen. 28 Ook aal wat de profeet Samuël en Saul, zeun van Kis, en Abner, zeun van Ner, en Joäb, zeun van Seruja, en aandern aan God opdroagen haren, ston onder touzicht van Selomit en zien femilie. 29 Kenanja en zien zeuns, oet de femilie van Jishar, haren heur waark boeten tempel. Zai wazzen amtenoars en rechters over Israël. 30 Chasabja en zien femilie, oet t geslacht van Chebron, wazzen mannen van aanzain, zeuventienhonderd man staark. Zai haren aan de westkaant van de Jordaan touzicht op t bestuur van Israël, over ales wat de dainst veur de HEER en de dainst veur de keunenk aanbelangde. 31 Jeria was de vernoamste van de Chebronieten, van de noazoaten en de femilies van Chebron. In t vattegste joar van Davids keunenkschop wer der onderzuik doan en dou dee t oetblieken dat ter in Jazer in Gilead manlu van aanzain woonden. 32 Ook tegen Jeria zien femilie wer hoog opkeken; dat wazzen mitnkander zeuventwinneghonderd femilie-oldsten. Keunenk David stelde heur aan over de stammen van Ruben en Gad en over de haalve stam van Manasse veur aal wat de eredainst aan God en de dainsten aan de keunenk aanbelangde.