Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 25


01David en de overstes van de tempeldainst kozen gounent oet van de femilies van Asaf, Heman en Jedutun, dij loflaiden zingen mozzen bie de meziek van lieren, haarpen en bekkens. Hier komt de liest van manlu dij veur dit waark aanwezen wazzen: 02Oet Asaf zien femilie wazzen dat: Zakkur, Josef, Netanja en Asarela, aalmoal zeuns van Asaf; zai begelaaidden Asaf as dij zien loflaiden zong, zo as keunenk hom opdroagen haar. 03Oet Jedutun zien femilie wazzen dat: Gedalja, Seri, Jesaja, Chasabja en Mattitja, mitnkander zès zeuns; zai begelaaidden heur voader Jedutun as dij bie meziek van n lier veur de HEER zien loflaiden en daanklaiden zong. 04Oet Heman zien femilie wazzen dat: Bukkiahu, Mattanja, Uzziël, Sebuël en Jerimot, Chananja, Chanani, Eliata, Giddalti en Romamti-Ezer, Josbekasa, Malloti, Hotir en Machaziot. 05Ze wazzen aalmoal zeuns van Heman, profeet van de keunenk, dij Gods woorden oetleggen kon en doar kracht aan biezetten. God haar Heman vattien zeuns en drij dochters geven. 06Aal dij zeuns mozzen heur voaders Asaf, Jedutun en Heman begelaaiden mit bekkens, haarpen en lieren as dij heur laiden zongen tot eer van de HEER bie de eredainst in t hoes van God, volgens aanwies van de keunenk. 07Mitnkander wazzen der twijhonderdachtentachteg volleerde zangers, lu dij in t biezunder veur t zingen veur de HEER leerd haren, mittèld. 08Om heur dainsten te regeln, mozzen ze lötten; dat gol veur de jongste net zo goud as veur de oldste, veur de volleerde zangers net zo goud as veur de leerlingen. 09t Eerste löt vuil op Josef, oet de femilie van Asaf. t Twijde vuil op Gedalja, veur homzulm, zien zeuns en zien bruiers: mitnkander twaalf man. 10 t Daarde vuil op Zakkur, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 11 t Vaaierde vuil op Jisri, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 12 t Viefde vuil op Netanja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 13 t Zèsde vuil op Bukkiahu, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 14 t Zeuvende vuil op Jesarela, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 15 t Aachtste vuil op Jesaja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 16 t Negende vuil op Mattanja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 17 t Tiende vuil op Simi, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 18 t Elfde vuil op Azarel, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 19 t Twaalfde vuil op Chasabja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 20 t Dattiende vuil op Subaël, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 21 t Vattiende vuil op Mattitja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 22 t Vieftiende vuil op Jeremot, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 23 t Zestiende vuil op Chananja, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 24 t Zeuventiende vuil op Josbekasa, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 25 t Achtiende vuil op Chanani, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 26 t Negentiende vuil op Malloti, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 27 t Twinnegste vuil op Eliata, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 28 t Ainentwinnegste vuil op Hotir, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 29 t Twijentwinnegste vuil op Giddalti, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 30 t Drijentwinnegste vuil op Machaziot, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man. 31 t Vaaierntwinnegste löt vuil op Romamti-Ezer, mit zien zeuns en zien bruiers: twaalf man.