Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 24


01Wat Aäron zien zeuns aangaait, dij wazzen indaild in ofdailens: zeuns van Aäron wazzen: Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. 02Nadab en Abihu kwammen eerder oet tied as heur voader en luiten gain kinder noa. Zodounde wazzen allenneg Eleazar en Itamar nog priester. 03David dailde heur dou veur t amtswaark in dainstplougen in. Hai dee dat mit Sadok oet femilie van Eleazar en mit Achimelech oet femilie van Itamar. 04Dou wer t dudelk dat ter meer manlu van Eleazar wazzen as van Itamar. Doarom werden zeuns van Eleazar indaild over zestien femilie-oldsten en de zeuns van Itamar over acht femilie-oldsten. 05Koppels werden indaild deur te lötten en der wer onder heur gain onderschaaid moakt, omdat ter bie de zeuns van Eleazar even zo goud as bie de zeuns van Itamar tempeloverstes, knechten van God, wazzen. 06Semaja, n zeun van Netanel, n Leviet dij schriever was, schreef de koppels op. Keunenk en zien vorsten, priesters Sadok en Achimelech, n zeun van Abjatar, en femilie-oldsten van priesters en Levieten wazzen derbie. Ieder bòt werden der twij femilies van Eleazar nomen tegen ain van Itamar. 07t Eerste löt vuil op Jojarib, t twijde op Jedaja, 08t daarde op Charim en t vaaierde op Seorim, 09t viefde op Malkia en t zèsde op Miamin, 10 t zeuvende op Hakkos en t aachtste op Abia, 11 t negende op Jesua en t tiende op Sechanja, 12 t elfde op Eljasib en t twaalfde op Jakim, 13 t dattiende op Chuppa en t vattiende op Jesebab, 14 t vieftiende op Bilga en t zestiende op Immer, 15 t zeuventiende op Chezir en t achtiende op Happisses, 16 t negentiende op Petachja en t twinnegste op Jechezkel, 17 t ainentwinnegste op Jachin en t twijentwinnegste op Gamul, 18 t drijentwinnegste op Delaja en t vaaierntwinnegste op Maäzja. 19 Zo as ze hier indaild binnen in dainstkoppels, mozzen ze veur heur toak in t hoes van de HEER goan en zok bie heur dainst holden aan de veurschriften dij Aäron, heur stamvoader, heur geven haar in opdracht van de HEER, de God van Israël. 20 Wat de aander femilies van Levi aangaait, veur noazoaten van Amram wer opschreven: Subaël, en veur noazoaten van Subaël: Jechdejahu. 21 Wat Rechabja aangaait, veur zien noazoaten wer Jissia, heur femilie-oldste, opschreven. 22 Veur noazoaten van Jishar wer Selomot opschreven en veur Selomot zienent Jachat 23 en Benai, Jeria, Amarja, de twijde, Jachaziël, de daarde en Jekamam, de vaaierde zeun. 24 Veur noazoaten van Uzziël wer Micha opschreven en veur Micha zienent Samir. 25 Micha zien bruier haitte Jissia en veur noazoaten van Jissia wer Zecharja opschreven. 26 Veur noazoaten van Merari werden Machli en Musi opschreven, noazoaten van zien zeun Jaäziahu. 27 Deur dij zeun Jaäziahu stamden ook Soham, Zakkur en Ibri van Merari òf. 28 Veur Machli wer Elazar opschreven; dij haar gain zeuns. 29 Wat Kis aangaait, zien zeun haitte Jerachmeël. 30 De zeuns van Musi haitten Machli, Eder en Jerimot. Dat wazzen aalmoal Levieten, indaild noar heur femilies. 31 Zai werden ook aalmoal bie lötten indaild, net zo as heur femilie, Aäron zien noazoaten, mit keunenk David, mit Sadok en Achimelech en mit de femilie-oldsten van de priesters en de Levieten as getugen: de oldste van elke femilie net zo goud as zien jongste bruier.