Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 23


01Dou David old worden was en t èn der heer, muik hai zien zeun Salomo keunenk over Israël. 02Hai raip ale overstes van Israël en ale priesters en Levieten bie nkander. 03Levieten van datteg joar en older werden ain veur ain teld; dat wazzen mitnkander achtendattegdoezend man. 04Doarvan mozzen vaaierntwinnegdoezend touzicht holden op t waark in t hoes van de HEER. Zèsdoezend man werden aansteld as amtenoars en rechters. 05Vaaierdoezend man werden poortwachters en vaaierdoezend man mozzen de HEER priezen op meziekinstermenten, dij David doar apaart veur moaken loaten haar. 06David verdailde heur in ofdailens, noar Levi zien zeuns: Gerson, Kehat en Merari. 07Bie de femilie van Gerson heurden Ladan en Simi. 08Ladan haar drij zeuns: Jechiël, dij de vernoamste was, Zetam en Joël. 09Simi haar drij zeuns: Selomit, Chaziël en Haran. Dat wazzen de femilie-oldsten van Ladan. 10 Zeuns van Simi wazzen: Jachat, Zina, Jeüs en Beria; zo haitten de vaaier zeuns van Simi. 11 Jachat was de vernoamste en Zina was twijde man. Jeüs en Beria haren nait veul zeuns, doarom werden zai mitnkander tou ain femilie en ain dainstploug, moakt. 12 Kehat haar vaaier zeuns: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël. 13 Zeuns van Amram wazzen Aäron en Mozes. Aäron, mit zien zeuns, wer veur aaltied apaart aanwezen om in t haailegste amt te stoan. Zai mozzen aaltied wierook branden veur de HEER, hom dainen en in zien noam t volk zegen. 14 Wat Mozes, de man van God, aangaait: zien zeuns werden gewoon bie de stam van de Levieten rekend. 15 Mozes zien zeuns haitten Gersom en Eliëzer. 16 Van Gersom zien zeuns was Sebuël de vernoamste. 17 Eliëzer zien zeun haitte Rechabja; hai was de vernoamste. Eliëzer haar wieder gain zeuns, mor Rechabja haar n haile bult noazoaten. 18 Van Jishar zien zeuns was Selomit de vernoamste. 19 Wat de zeuns van Hebron aangaait: Jeria was de vernoamste, Amarja was twijde man, Jachaziël de daarde en Jekamam de vaaierde. 20 Van Uzziël zien zeuns was Micha de vernoamste en Jissia was twijde man. 21 Merari zien zeuns haitten Machli en Musi. Zeuns van Machli wazzen Elazar en Kis. 22 Dou Elazar oet tied kwam, haar dij gain zeuns mor wel dochters. Heur neven, zeuns van Kis, binnen dou mit heur traauwd. 23 Musi haar drij zeuns; dij haitten Machli, Eder en Jeremot. 24 Dit wazzen de noazoaten van Levi, noar heur femilies en heur dainstplougen en mit heur femilie-oldsten, ain veur ain bie heur noam nuimd en indaild in dainstplougen veur t waark in t hoes van de HEER. Zai wazzen aalmoal twinneg joar of older. 25 David haar ja al zegd: "De HEER, de God van Israël, het zien volk rust en vree geven en hai zel nou veur aaltied in Jeruzalem wonen. 26 En wat de Levieten aangaait, dij huiven tabbernoakel mit aal t raif veur tempeldainst nait meer te vervoaren." 27 Noar de leste aanwiezens van David wer t aantal Levieten teld dij twinneg joar en older wazzen. 28 Zai mozzen Aäron zien zeuns helpen bie dainsten in t hoes van de HEER. Zai mozzen touzicht holden op veurhoven en zoalen en op t schoonholden van aal t haailege raif en aal t waark veur de dainst in t hoes van God. 29 Zai mozzen zörgen veur teunbroden, veur buuld meel veur t waaitovver, veur ongerezen dunne kouken, veur aal wat ter mit eulie op ploaten bakt wordt en veur ale moaten en gewichten. 30 Elke mörgen mozzen ze kloarstoan om de HEER te loven en te priezen en soavends net zo. 31 Ook bie t brengen van brandovvers veur de HEER op sabbat, bie t nijmoanfeest en bie aander feestdoagen, mozzen zai aaltied kloarstoan veur de HEER mit zoveul Levieten as veurschreven was. 32 Zo mozzen ze ook dainstdoun in tènt van soamenkomst bie t haailegdom. Den mozzen zai heur femilie oet t geslacht van Aäron helpen bie heur dainst in t hoes van de HEER.