Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 22


01David zee: "Dit is nou t hoes van God, de HEER, en dit is t brandovveraltoar veur Israël." 02David gaf opdracht om ale vremden dij in t laand Israël touhuilen, bie nkander te roupen. Hai stelde heur aan as stainhaauwers om blokken stain oet te haauwen veur t baauwen van t hoes van God. 03David luit ook n grode veurroad iesder aanleggen veur spiekers aan poortdeuren en veur baalkankers, en ook n bult koper, zoveul, dat t nait te wegen was, 04en ontelboar veul cederholt. Sidoniërs en Tyriërs brochten hom dikke vrachten cederstammen. 05Want David dochde: Mien zeun Salomo is nog jong en mout nog veul leren. En t hoes dat veur de HEER baauwd worden zel, mout zo groot wezen en zo prachteg, dat ter in ale landen over proat wordt. Doarom zel ik nou wat veurwaark doun. Zo haar David, veurdat hai oet tied kwam, al n haile bult moatregels trovven. 06Dou luit hai zien zeun Salomo bie zok kommen en gaf hom opdracht om n hoes te baauwen veur de HEER, de God van Israël. 07David zee tegen Salomo: "Mien zeun, wat mie aangaait, ik haar zulm geern n hoes baauwen wild veur de noam van de HEER, mien God. 08Mor de HEER luit mie waiten: 'Doe hest veul bloud vergoten en dikke oorlogen ommaans had. Doe magst veur mien noam gain hoes zetten. Doe hest te veul bloud veur mien ogen over grond lopen loaten. 09Mor doe zelst n zeun kriegen en dij zeun zel n man van vree worden. Ik zel zörgen dat zien vijanden rondomheer hom mit vree loaten. Salomo zel e haiten en rust en vree zel ik Israël geven zo laank as hai regaaiert. 10 Dij zel veur mien noam n hoes baauwen. Dij zel veur mie as n zeun en ik veur hom as n voader wezen. Ik zel der veur zörgen dat zien keunenkstroon in Israël veur aaltied vaststaait.' 11 Nou den, mien jong, doe magst ter op reken dat de HEER mit die wezen zel en dastoe t hoes van de HEER, dien God, mit veul sukses baauwen zelst, zo as hai tegen die zegd het. 12 Dat de HEER die mor n schoon verstand en n goud inzicht geven zel om de wet van de HEER, dien God, in acht te nemen, as hai die over Israël aanstelt. 13 Allenneg astoe die sekuur aan de wetten en regels holdst dij de HEER deur Mozes aan Israël oplegd het, zel die t goud veur de wind goan. Most staark wezen en trankiel; most nait benaauwd wezen en die gain schrik aanjoagen loaten. 14 Kiek ais hier, wat ik mit veul muite veur t hoes van de HEER bie mekoar brocht heb: honderddoezend talent gold, n miljoen talent zulver; zo'n bult koper en iesder dat t nait te wegen is en wieder nog n dikke veurroad holt en stain. Doe most ter veur zörgen dat t nog meer wordt. 15 Boetendes is ter volk genog dat t waark doun kin: stainhaauwers, mezzelders, timmerlu en n haile bult aander kloare vaklu. 16 Gold, zulver, koper en iesder is ter genog, nait te wegen zoveul. Kinst nou votdoalek aan t waark! De HEER zel die helpen!" 17 Wieder gaf David opdracht aan ale overstes van Israël om zien zeun Salomo te helpen: 18 "De HEER, joen God, staait ja aan joen kaant. Hai het ter veur zörgd dat rondomheer vree is. Hai het mie ja de bewoners van dit laand in de haand geven en t laand staait haildaal bie de HEER en zien volk onder permoters. 19 Zet joe den haildaal van haarten in veur de HEER, joen God. Timmer votdoalek n haaileg hoes veur God, de HEER, zodat de aark van t verbond van de HEER en aal t haaileg tempelraif onderdak brocht worden kin in dat hoes, dat veur de noam van de HEER baauwd wordt."