Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 21


01Op n moal kwam Soatan in t èn tegen Israël. Hai schuunde David in, hai zol n volkstellen in Israël holden. 02David bestelde Joäb en de laaiders van t volk: "Goa ale Isrelieten tellen van Berseba òf tot Dan tou en breng mie de oetslag; ik wil waiten houveul of der binnen." 03"k Mag lieden, dat de HEER t volk nog honderdmoal zo groot moakt as t nou is, mien heer en keunenk," zee Joäb, "mor t blieven ja aalmoal joen onderdoanen. Woarom wil mien heer dat aantal nou waiten? Woarom zol Israël mit n schuld opzoadeld worden mouten?" 04Mor Joäb kon nait onder t bevel van de keunenk oet. Doarom ging hai op pad, trok deur hail Israël hèn en kwam dou in Jeruzalem weerom. 05Hai meldde aan David de oetslag van t volkstellen. In hail Israël wazzen ain miljoen honderddoezend man dij mit t sweerd omgoan konden en in Juda vaaierhonderdseuventegdoezend man. 06Mor de stammen Levi en Benjamin haar e nait mittèld; opdracht van de keunenk ston hom slim tegen. 07Wat ter gebeurd was, ston God mor min aan, doarom wol hai Israël stravven. 08David beedde dou tegen God: "Ik heb slim zundegd mit wat ik doan heb. Vergeef joen knecht zien schuld, ik heb mie as n onwieze aansteld." 09De HEER zee dou tegen Gad, David zien profeet aan t hòf: 10 "Goa noar David tou en zeg tegen hom: "Dit zegt de HEER: 'Ik stel die drij stravven veur, doar mostoe ain oet kaizen, en dij straf zel ik die opleggen.'" 11 Gad brochde dij bosschop aan David over: "Dit zegt de HEER: 'Nou kinst kaizen: 12 Drij joar laank hongersnood, of drij moand laank op loop veur dien vijanden dij die mit t sweerd achternoa zitten, of drij doag laank t sweerd van de HEER, de pest, in t laand. Den komt de verdaarfengel van de HEER in t haile laand van Israël.' Denk ter mor over noa, wat veur n antwoord ik geven mout, aan dij mie stuurd het." 13 David zee dou tegen Gad: "Ik bin doodsbenaauwd, mor ik vaal laiver in handen van de HEER, dij slim meeliedeg is, as in handen van mensken." 14 Dou luit de HEER de pest over Israël kommen. Doar kwammen seuventegdoezend Isrelieten bie om. 15 Ook stuurde God zien engel noar Jeruzalem om doar dood en verdaarf te brengen. Mor dou dij engel der mit begunnen wol, muitte de HEER dat kwoad en hai zee tegen de verdaarfengel: "Zo is t wel genog, dou dien haand omdeel." Engel van de HEER ston dou net bie dörsdeel van Ornan, n Jebusiet. 16 Dou David opkeek, zag e de engel van de HEER tussen hemel en eerde stoan, mit t sweerd oet schij oetstoken over Jeruzalem. Dou luit David zok mit de oldsten, aalmoal mit raauwklaaier aan, op grond deelvalen. 17 David zee tegen God: "Was ik t nait dij onnaaierd haar dat dij volkstellen der kommen mos? Den bin ik dat toch dij zundegd het en haile boudel verkeerd doan? Mor dizze aarme schoapen, wat hebben dij nou doan? O HEER, mien God, loat joen haand den laiver op mie en op mien femilie deelkommen, mor loat joen volk nait aan dij ploag te gronde goan." 18 Dou bestelde de engel van de HEER tegen Gad, dat hai zol tegen David zeggen, dat dij noar boven, noar dörsdeel van Ornan, de Jebusiet, goan mos en doar n altoar baauwen. 19 David ging dou dus op pad, krekt zo as Gad hom in noam van de HEER opdroagen haar. 20 Ornan was net aan t waaitdörsen; hai draaide zok om en zag de engel stoan. Zien vaaier zeuns dij bie hom wazzen, kropen bezied. 21 David kwam in tied bie Ornan; dou hai weer opkeek, zag e David. Hai kwam van dörsdeel òf en boog zok daip veur David deel mit kop op grond. 22 David zee tegen Ornan: "Dou mie dat stok grond woar dij dörsstee op ligt; ik wil doar n altoar veur de HEER op baauwen. Verkoop mie t veur de volle pries, zodat dij ploag veur t volk opholden zel." 23 Ornan zee tegen David: "Neem dat stok laand mor, mien heer keunenk, en dou der mit wat joe t beste liekt. Hier heb ie der nog rundvij op tou veur t brandovver, en dörskraif as branholt, en koorn veur t waaitovver. Ik dou joe t aalmoal om sunt!" 24 "Gain denk aan," zee de keunenk tegen Ornan weerom, "ik koop ales veur de volle pries. Ik wil niks aan de HEER ovvern wat van joe is en ik wil gain brandovvers brengen dij mie niks kost hebben." 25 En David betoalde veur dat stee zèshonderd sjekel gold. 26 Hai baauwde doar n altoar veur de HEER en brochde doar brandovvers en vree-ovvers. Hai raip de HEER aan en dij antwoordde mit vuur tou de hemel oet op t altoar veur brandovvers. 27 En de HEER bestelde de engel, dat hai zol zien sweerd weer in schij steken. 28 Dou David vernam dat de HEER hom op dij dörsdeel van de Jebusiet Ornan antwoord geven haar, begunde hai doar op dat aigenste ogenblik te ovvern. 29 Tabbernoakel van de HEER dij Mozes in de woestijn moaken loaten haar, mit t altoar veur brandovvers, ston dou ja nog op de ovverhögte van Gibeon. 30 David duurde doar nait hèngoan om God te beden, want hai was doodsbenaauwd veur t sweerd van de engel van de HEER.