Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 19


01n Zetje loater kwam Nachas, keunenk van Ammon, oet tied en zien zeun wer in zien stee keunenk. 02Dou zee David bie zokzulm: Ik zel zain loaten dat ik t goud main mit Chanun; zien voader het t ook aaltied goud mit mie veurhad. Doarom stuurde hai ofgezanten noar Chanun om der bliek van te geven, dat hom t muitte dat zien voader Nachas oet tied kommen was. Mor dou dij in Ammon aankommen wazzen om aan Chanun David zien kondoloatsies over te brengen, 03zeden vorsten van de Ammonieten tegen Chanun: "Ie mainen toch zeker nait dat David joen voader eren wil deur zien bosschoppers mit kondoloatsies te sturen? Nee, dij binnen allenneg mor noar joe toukommen om boudel hier te bekieken, te verkennen en in t lest te verrinnewaaiern." 04Dou luit Chanun bosschoppers van David oppakken, hai luit heur board ofscheren en heur klaaier tot gat tou ofknippen. Zo werden ze votstuurd. 05Dou ze votgingen en onderwegens wazzen, kreeg David ter bericht van. Dij stuurde heur gounent in de muit; ze schoamden zok ja zo slim. Keunenk luit heur zeggen: "Ie mouten mor zo laank in Jericho blieven en eerst weeromkommen as joen board weer aangruid is." 06De Ammonieten haren wel deur, dat ze t bie David verpeuterd haren. Doarom stuurden Chanun en zien volk inkopers noar Naharaïm, noar Maächa en noar Soba om veur doezend talent zulver striedwoagens en peervolk te huren. 07Ze huurden twijendattegdoezend gevechtswoagens. Keunenk van Maächa mit zien leger zol ook mitdoun en dij legerde zok veur Medeba. Ook de Ammonieten kwammen oet heur steden en verzoamelden zok veur t gevecht. 08Dou David doarvan heurde, stuurde hai Joäb ter op òf mit zien haile leger van kloare soldoaten. 09Dou de Ammonieten oetrukt wazzen, stelden zai zok in slagodder veur heur stadspoort op. De keunenks mit heur legers stelden zok lös van heur op in t open veld. 10 Omdat Joäb begreep dat ze hom van veuren en van achtern aanvalen konden, zöchte hai zok de alderdapperste Isrelieten oet en zette dij tegen de Arameeërs in. 11 t Overge van t leger zette hai onder bevel van zien bruier Abisai en dij kwammen tegenover de Ammonieten te stoan. 12 Joäb zee: "As de Arameeërs mie te maans worden, mostoe mie te hulp kommen. En as de Ammonieten die te staark binnen, zel ik die helpen. 13 Hol joe dapper en zet joe schrap! t Gaait ja om ons volk en om de steden van ons God. De HEER mout doun wat hai t beste vindt." 14 Votdoalek ging Joäb mit zien leger op de Arameeërs òf en dij gingen rap veur hom op loop. 15 Zo gaauw as de Ammonieten zagen dat de Arameeërs der vandeur goan wazzen, gingen zai ook veur Abisai, Joäb zien bruier, op loop. Zai nammen n roam en dat weer stad in. Joäb ging weerom noar Jeruzalem. 16 Dou de Arameeërs in de goaten kregen dat ze deur de Isrelieten versloagen wazzen, stuurden ze bosschoplopers oet om de Arameeërs dij aan aanderkaant Eufraat woonden, te hulp te roupen. Sofach, Hadadezer zien legeroverste, was heur aanvoerder. 17 David kreeg hier bericht van en raip ale troepen van Israël bie nkander. Hai ging der mit noar aanderkaant Jordaan, de Arameeërs in de muit. Hai zette zien leger tegen heur over in slagodder en dou gingen zai mit hom in t gevecht. 18 De Arameeërs gingen veur Israël op loop en David muik zeuvendoezend span peerden en vattegdoezend man voutvolk dood. Ook Sofach, de aanvoerder, kwam doarbie om haals. 19 Dou de edellu van Hadadezer deurharen dat ze deur Israël versloagen wazzen, sloten ze vree mit David en legden zok bie hom deel. De Arameeërs dochten der dou nait meer over de Ammonieten nog n moal weer te helpen.