Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 18


01n Zetje loater versluig David de Filistijnen. Hai kreeg heur der onder en pakte heur de stad Gat òf mit lougen rondomheer. 02Ook de Moäbieten versluig e. Sunt dij tied was hai boas over heur en mozzen zai hom belasten betoalen. 03Wieder versluig David Hadadezer, keunenk van Soba, bie Hamat, dou dij onderwegens was om de kontrainen langs de Eufraat te bezetten. 04David veroverde doezend gevechtswoagens op hom en nam zeuvendoezend man peervolk en twinnegdoezend man voutvolk gevangen. De gevechtswoagens muik hai mainst onkloar, op honderd span noa luit hai van ale peerden hakzenen deursnieden. 05Dou kwammen de Arameeërs oet Damascus Hadadezer, keunenk van Soba, te hulp, mor David versluig twijentwinnegdoezend man van heur. 06Doarnoa zette David wachtgarnizouns oet op belangrieke ploatsen in t Aramese laand van Damascus. Sunt dij tied was David boas en mozzen de Arameeërs hom belasten betoalen. De HEER hulp David bie aal wat hai dee. 07David aigende zok de golden schilden tou dij van Hadadezer zien garde wazzen, en brochde dij noar Jeruzalem. 08Oet Tibchat en Kun, twij steden dij van Hadadezer wazzen, huil hai n haile bult koper heer. Loater zol Salomo doar de bronzen Zee, de zoelen en kopern schuddels van moaken. 09Toü, dij keunenk van Hamat was, heurde dat David t haile leger van Hadadezer, keunenk van Soba, versloagen haar. 10 Hai stuurde zien zeun Hadoram noar keunenk David tou om hom de kompelmenten over te brengen veur zien overwinnen op Hadadezer; dij haar ja aaltied mit Toü in oorlog west. Hai brochde hom ook alderhande zulvern, golden en kopern geschenken. 11 Ook dizze geschenken druig keunenk David op aan de HEER, net as aal t gold en zulver dat hai al eerder veroverd haar op aander volken, de Edomieten, de Moäbieten, de Ammonieten, de Filistijnen en de Amalekieten. 12 Abisai, n zeun van Seruja, versluig achtiendoezend man van de Edomieten in de Zoltleegte. 13 Hai nam ale wachtposten van Edom in, en sunt dij tied was David boas over de Edomieten. De HEER hulp David bie aal wat hai dee. 14 Zo regaaierde David over hail Israël en hai zörgde veur recht en rechtveerdege regels veur t haile volk. 15 Joäb, n zeun van Seruja, was de hoogste aanvoerder van t leger. Josafat, n zeun van Achilud, was eerste menister. 16 Sadok, n zeun van Achitub, en Abjatar, n zeun van Abimelech, wazzen priesters; Sawsa was schriever aan t hòf. 17 Benaja, n zeun van Jojada, was bevelhebber over de Keretieten en de Peletieten. David zien aigen zeuns haren de hoogste rangen aan t hòf.