Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 16


01Dou ze de aark van God stad inbrocht haren, zetten ze hom midden in tènt dij David der veur oetzet haar. Ze brochten brandovvers en daankovvers aan God. 02Dou David kloar was mit t ovvern, zegende hai t volk in de noam van de HEER. 03Hai dailde aan ale Isrelieten, manlu evengoud as vraauwlu, n brood, n doadelkouk en n rezienekouk oet. 04David stelde gounent van de Levieten aan, dij dainstdoun mozzen bie de aark van de HEER. Dij mozzen de HEER, de God van Israël, eren, ze mozzen hom daanken en priezen. 05Asaf was aalgemain laaider en Zecharja was twijde noa hom. En wieder Jeïel, Semiramot, Jechiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïel. Dij mozzen op haarpen en lieren speulen; Asaf sluig op bekkens. 06De priesters Benaja en Jachaziël speulden aingoaldeur op de trompetten veur de aark van t verbond mit God. 07Op dij dag druig David Asaf en zien mannen veur eerste moal op om dizze lofpsaalm te zingen:
08"Pries de HEER en roup zien noam aan, loat de volken waiten, wat hai doan het.

09Zing veur hom. Zing psaalms veur hom, vertel van aal zien wonderwaarken.

10 Wees grootsk op zien haailege noam, wees van haarten blied, ie volgers van de HEER.

11 Richt joe noar de HEER, noar zien macht, zuik hom aingoal weer op.

12 Gedenk zien wonderwaarken, de wondertaikens dij hai doan het,
de rechtsregels oet zien mond,

13 ie noazoaten van Israël, zien knecht, ie zeuns van Jakob, dij hai oetverkoren het.

14 Hai is de HEER, ons God, zien regels gelden op de haile wereld.

15 Gedenk aaid zien verbond, zien woord dat hai onnaaierd het veur doezend geslachten.

16 Dat verbond het hai mit Abraham sloten, dij aid het hai aan Isaak sworen.

17 Dij aid het hai veur Jakob tot wet moakt, veur Israël tot n aiweg verbond,

18 dou hai zee: 'Ik geef joe t laand Kanaän, ik heb dat joe as joen aarfdail toumeten,'

19 dou zai nog mor n klaain koppeltje wazzen, n man of wat, en vremden boetendes,

20 dou zai nog van volk noar volk trokken, van t aine keunenkriek noar t aander.

21 Dou luit hai nait tou dat ain heur wat aandee, om heur het hai keunenks bestraft:

22 'Kom mie nait aan mien gezaalfden, kom mien profeten nait te noa.'

23 Zing veur de HEER, ie haile wereld, verkundeg zien haail aal doag weer,

24 vertel van zien glorie maank ale volken, maank ale volken zien wonderwaark.

25 De HEER is groot ja, elk mout hom priezen, boven ale goden is hai geducht,

26 want goden van aander volken, dat binnen ofgoden, mor de HEER het de hemel moakt.

27 t Is om hom tou aal glaans en glorie, bliedschop en kracht op t stee woar hai woont.

28 Ie volken mit joen stammen, geef eer de HEER, erken zien macht,

29 geef aan de HEER de eer dij hom toukomt, kom mit geschenken noar hom tou.
Boeg joe in t haaileg feestklaid veur hom deel,

30 loat ale mensken veur hom trillen. Toch staait de wereld vaast, dij komt nait van stee.

31 Loat de hemel blied wezen, de wereld zok haardoet verheugen.
Verkundeg maank de volken: 'De HEER is keunenk!'

32 Loat broezen de zee, mit aal wat ter inzit, loat schattern t veld, mit aal wat ter leeft,

33 de bomen in t bos, loat heur t oetzingen van bliedschop: de HEER komt ter aan om de wereld te richten.

34 Pries de HEER, dij is ja goud, zien goudhaid komt gain èn aan.

35 Zeg tegen hom: 'Verlös ons, God van ons haail, moak ons van aander volken vrij.
breng ons bie nkander dat wie joen haailege noam priezen,
dat wie joen eer in t ronde roupen.

36 Te priezen is de HEER, de God van Israël, veur aiweg en veur aaid.'"
En t volk zee: "Amen!" en "Pries de HEER!" 37 David stelde Asaf mit zien mannen aan om aal doag dainst te doun bie de aark van t verbond van de HEER, mit veur elke dag apaarte veurschriften. 38 Wieder stelde hai Obed-Edom, zeun van Jedutun, en Chosa mit heur femilie aan as poortwachters, mitnkander achtensesteg man. 39 Priester Sadok mit de aander priesters luit hai achter bie tabbernoakel van de HEER op de ovverhögte van Gibeon. 40 Dij mozzen aal doag smörgens en soavends op t altoar ovvers brengen aan de HEER, krekt zo as t veurschreven ston in de wet van de HEER, dij hai Israël oplegd haar. 41 Heman en Jedutun wazzen ook bie heur mit ale aandern dij oetkozen en bie noam aanwezen wazzen om de HEER te priezen: "Pries de HEER, zien traauw komt ja gain èn aan." 42 Heman en Jedutun haren trompetten, bekkens en ale aander instermenten dij bruukt worden bie t zingen veur God. Jedutun zien zeuns stonden op wacht bie de poort. 43 Dou ging t haile volk weerom noar hoes. Ook David ging noar hoes tou om zien hoesholden te zegen.