Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 15


01David zette zok hoezen in zien stad en muik n stee kloar om doar n tènt op te zetten veur de aark van God. 02Dou onnaaierde David: Gainain mag aark van God droagen as de Levieten allain. De HEER het heur ja oetkozen om zien aark te droagen en God te dainen veur aiweg en aaltied. 03David raip hail Israël bie nkander in Jeruzalem om de aark van de HEER over te brengen noar t stee dat hai der veur kloarmoakt haar. 04David raip ale noazoaten van Aäron en Levi bie nkander: 05van de femilie van Kehat heur overste Uriël, mit honderdtwinneg man, 06van de femilie van Merari heur overste Asaja, mit twijhonderdtwinneg man, 07van de femilie van Gerson heur overste Joël, mit honderddatteg man, 08van de femilie van Elisafan heur overste Semaja, mit twijhonderd man, 09van de femilie van Chebron heur overste Eliël, mit tachteg man, 10 van de femilie van Uzziël heur overste Amminadab, mit honderdtwaalf man. 11 Dou luit David de priesters Sadok en Abjatar bie zok kommen en ook de Levieten Uriël, Asaja, Joël, Semaja, Eliël en Amminadab. 12 Hai zee tegen heur: "Ie binnen de femilie-oldsten van de Levieten, ie mouten joe en joen femilies wasken zo as t veurschreven is om de aark van de HEER, de God van Israël, over te brengen noar t stee dat ik ter veur kloarmoakt heb. 13 Omdat ie der veurege moal nait bie wazzen, het de HEER ons swoar trovven. Wie haren hom dou nait de eer geven dij wie hom verschuldegd wazzen." 14 Priesters en Levieten muiken zok kloar zo as t veurschreven was om de aark van de HEER, de God van Israël, over te brengen. 15 De Levieten druigen de aark van God mit droagstòkken op heur scholders, zo as Mozes heur dat besteld haar op aanwies van de HEER. 16 David gaf de overstes van de Levieten opdracht, zai zollen de zangers maank heur optreden loaten mit heur meziekinstermenten, mit haarpen, lieren en bekkens, om zo haardoet feestlaiden te zingen. 17 De Levieten wezen dou de volgende zangers aan: Heman, n zeun van Joël, en oet zien femilie Asaf, ain van Berechja en wieder oet de femilie van Merari Etan, n zeun van Kusaja. 18 Zai zollen hulpen worden deur heur bruiers Zecharja, Ben, Jaäziël, Semiramot, Jechiël, Unni, Eliab, Benaja, Maäseja, Mattitja, Elifelehu, Miknejahu, Obed-Edom, en Jeïel, aalmoal poortwachters. 19 De zangers Heman, Asaf en Etan muiken meziek mit kopern bekkens, 20 Zecharja, Aziël, Semiramot, Jechiël, Unni, Eliab, Maäseja en Benaja op haarpen dij hoog stemd wazzen. 21 Mattitja, Elifelehu, Miknejahu, Obed-Edom, Jeïel en Azazjahu begelaaidden heur op lieren, dij n oktoaf leger stemd wazzen. 22 Omdat hai n verstandeg man was mit veul inzicht, wer Kenanja, n overste van de Levieten, belast mit t vervoaren. 23 Berechja en Elkana mozzen touzicht holden bie de aark. 24 Priesters Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Zecharja, Benaja en Eliëzer laipen veur de aark van God oet en bluizen op trompetten, en Obed-Edom en Jechia paasden op de aark. 25 Dou gingen David en de oldsten van Israël en de overstes over doezend man op pad om verbondsaark van de HEER mit groot feest tou Obed-Edom zien hoes oet op te hoalen. 26 Nou God mit de Levieten was, dij de verbondsaark van de HEER druigen, werden der zeuven bollen en zeuven rammen ovverd. 27 David haar n zuver linnen overmantel aan, net as ale Levieten dij de aark druigen en net as de zangers en Kenanja dij t vervoaren en de zangers laaidde. Boetendes haar David nog n linnen priesterklaid aan. 28 Zo brochde hail Israël de verbondsaark van de HEER over mit veul feestlewaai en hoornmeziek, mit trompetgeschal en t geluud van bekkens, lieren en haarpen. 29 Dou de verbondsaark in de Davidstad aankwam, ston Michal, Saul zien dochter, tou t roam oet te kieken. Dou zai zag hou keunenk David doar aan t daanzen en springen was, vuilde ze in heur haart bloots minachten veur hom.