Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 14


01Churam, keunenk van Tyrus, stuurde ofgezanten noar David en leverde hom cederholt, mit mezzeloars en timmerlu om n pelaais veur hom te timmern. 02Zodounde besefte David dat de HEER hom as keunenk over Israël bevestegd haar; de HEER haar hom n hoge en machtege keunenk moakt veur zien volk Israël. 03David nam in Jeruzalem meer vraauwen en hai kreeg zodounde nog meer zeuns en dochters. 04Dit binnen de noamen van de kinder dij hai in Jeruzalem kreeg: Sammua, Sobab, Natan en Salomo, 05Jibchar, Elisua en Elpelet, 06Noga, Nefeg en Jafia, 07en Elisama, Beëljada en Elifelet. 08Filistijnen heurden dat David keunenk zaalfd was over hail Israël en ze kwammen mit man en macht opzetten om hom te pakken te kriegen. Dou David dat gewoar wer, ging hai heur in de muit. 09In tied wazzen Filistijnen al in Refaïmsleegte aankommen en nammen zai de haile vlakte in bezit. 10 David vruig dou aan God: "Zel ik de Filistijnen aanvalen? Zel ie heur den aan mie oetlevern?" woarop God zee: "Goa der mor op òf! Ik zel heur aan die oetlevern!" 11 Dou ging David bie Baäl-Perasim op heur òf en doar versluig hai de Filistijnen. David zee: "God het mie n gat in slagorde van mien vijanden sloagen loaten, zo as wotter n gat in n diek sloagen kin." Doarom nuimden ze dij plek Baäl-Perasim. 12 Alderdeegs heur ofgodsbeelden luiten de Filistijnen doar achter en dij werden op David zien bevel aalmoal opbraand. 13 Mor de Filistijnen luiten t ter nait bie zitten en ze verspraaidden zok over de vlakte. 14 Vannijs vruig David God om road en God gaf as antwoord: "Goa nait liek op heur òf, mor goa om heur tou. Omsingel heur vanòf de achterkaant bie de wenen. 15 Zo gaauw astoe boven in dij bozzen n geluud heurst of der gounent deurhèn lopen, mostoe in de aanvaal goan. God is den al veur die oetgoan om t leger van de Filistijnen te versloagen." 16 David dee, wat God hom opdroagen haar en hai versluig t Filistijnse leger van Gibeon tot aan Gezer tou. 17 Zodounde wer Davids noam in ale landen rondomheer bekend en deur toudoun van de HEER werden ale volken beducht veur hom.