Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 13


01David ging mit ale overstes over doezend man en over honderd man overleggen en ook mit ale vorsten. 02Hai zee tegen t haile volk van Israël dat doar bie nkander was: "As ie t er mit ains binnen en as ook de HEER, ons God, t goud vindt, loat wie den bosschoplopers deur hail Israël sturen. Dij mouten ons stamgenoten dij in ale kontrainen van Israël thoesbleven binnen en ale priesters en Levieten in heur steden mit heur waaidegronden, vroagen om ook bie ons te kommen. 03Loat wie den de aark van ons God hierheer hoalen, want in Saul zien tied heb wie doar nait noar oet- of omkeken." 04Haile vergoadern was t er mit ains; t leek heur aalmoal goud tou. 05Dou raip David hail Israël bie nkander, van de grup mit Egypte òf aan tot de weg noar Hamat tou om de aark van God oet Kirjat-Jearim op te hoalen. 06David ging mit ale Isrelieten noar Baäla, noar Kirjat-Jearim in Juda. Doar zollen zai de aark van God ophoalen, de aark dij nuimd wordt mit de noam van de HEER, dij op de cherubs troont. 07Op n nije woagen vervoarden zai de aark tou t hoes van Abinadab oet onder gelaaide van Uzza en Achio. 08David en ale Isrelieten wazzen haildaal ket-oet en daansden veuraan tot eer van God, mit n bult zingerij, mit meziek van citers en haarpen, van trommen, bekkens en trompetten. 09Mor dou ze bie dörsdeel van Kidon kwammen, gingen de ozzen doar op òf. Uzza stook zien haand oet om de aark tegen te holden. 10 Dou wer de HEER hail kwoad op Uzza; hai sluig hom op dij aigenste plek deel, omdat hai zien haand noar de aark oetstoken haar. Uzza bleef doar dood onder de ogen van God. 11 David was haildaal riddersloagen dou de HEER Uzza zo swoar trovven haar. Doarom nuimde hai dat stee Peres-Uzza en dat hait zo tot vandoag aan tou. 12 David wer zo baang veur God, dat hai dochde: Hou zol ik de aark van God ooit noar mie tou hoalen kinnen? 13 Doarom luit hai de aark nait noar zokzulm tou brengen in de Davidstad, mor luit hai hom onder dak brengen in t hoes van Obed-Edom in Gat. 14 Drij moand bleef de aark van God bie Obed-Edom onder dak. De HEER zegende Obed-Edom, zien hoesholden en aal zien bezittens.