Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 12


01Dit binnen de manlu dij zok in Siklag bie David aansloten. Hai was dou ja al bie Saul, ain van Kis zienent, votjagd. t Wazzen aalmoal helden, fikse lu in t vechten. 02Ze wazzen woapend mit pielenbogen en stainslingers en ze konden net zo goud mit linkerhaand as mit rechterhaand schaiten en slingern. Zai kwammen net as Saul oet stam van Benjamin. 03t Wazzen Achiëzer, de aanvoerder, en Joäs, zeuns van Semaä oet Gibea. Wieder Jeziël en Pelet, zeuns van Azmawet; Beracha en Jehu oet Anatot; 04Jismaja oet Gibeon, ain van de datteg helden en alderdeegs heur aanvoerder; 05Jirmeja, Jachaziël, Jochanan en Jozabad oet Gedera; 06Eluzai, Jerimot, Bealja, Semarja en Sefatja oet Charuf; 07Elkana, Jissia, Azarel, Joëzer en Jasobam, noazoaten van Korach; 08Joëla en Zebadja, zeuns van Jerocham oet Gedor. 09Ook oet de stam van Gad sloten zok gounent bie David aan in zien vesting in de wildernis, aalmoal fikse kerels, kloar om te vechten, mit schilden en speren; ze zagen der oet as laiwen en ze wazzen zo rad as gazellen in de baargen. 10 Ezer was heur aanvoerder, Obadja was twijde man en Eliab daarde; 11 de vaaierde was Mismanna, de viefde Jirmeja, 12 de zèsde Attai, de zeuvende Eliël, 13 de aachtste Jochanan, de negende Elzabad, 14 de tiende Jirmeja en de elfde Machbannai. 15 Dizzent kwammen oet de stam van Gad en wazzen aalmoal aanvoerders in t leger; de lutjeste telde veur honderd man en de grootste wel veur doezend. 16 Dat wazzen de kerels dij de Jordaan overstoken in de eerste moand dou dij aan ale kanten oetstreek. Zai hebben dou aal t volk in de leegtes aan weerskanten noar t oosten en t westen op loop jagd. 17 Op n moal kwammen der n man of wat van de Benjaminieten en van de Judeeërs bie de vesting van David. 18 David kwam noar boeten, heur in de muit en zee: "As ie mit goie bedoulens hier kommen binnen en mie helpen willen, den bin ik joen man. Mor as ie mie aan mien vijanden verroaden willen, aalhouwel ik niks verkeerds doan heb, mag de God van ons veurolders dat den zain en joe stravven." 19 Dou kwam der n gaist over Amasai, de aanvoerder van de datteg helden: "Wie heuren bie joe, David! Wie heuren bie joe, zeun van Isaï! Vree mit joe en vree mit aal wèl joe helpen wil. Joen God zel joe ja helpen." Dou nam David heur op in zien leger en muik heur aanvoerders. 20 Laipen ook gounent oet Manasse over noar David dou hai mit de Filistijnen optrok om tegen Saul te vechten. Zai hebben de Filistijnen op t lest nait hulpen, omdat de stadsvorsten hom noa overleg votstuurd haren. Ze mainden, David zol wel ais noar Saul overlopen kinnen en dat zol heur den de kop kosten. 21 Dou David noar Siklag terugtrok, laipen der n stokkewat van Manasse noar hom over: Adnach, Jozabad, Jediaël, Michaël, Jozabad, Elihu en Silletai, aalmoal aanvoerders over doezend man oet Manasse. 22 Dij hebben David hulpen bie t opbaauwen van zien leger; t wazzen stok veur stok fikse kerels en zai werden aanvoerders in t leger. 23 Aal doag kwammen der wel gounent bie dij David helpen wollen, dat zodounde wer t n aldergloependst groot leger. 24 Dit is n liest mit aantallen soldoaten dij kloar wazzen veur t gevecht en dij bie David in Hebron kwammen om t keunenkschop van Saul aan hom over te droagen, zo as de HEER zegd haar. 25 Oet de stam Juda: 6800 man, kloar veur t gevecht, mit speer en schild; 26 oet Simeon: 7100 man, fikse kerels in t leger; 27 oet Levi: 4600 man; 28 doar was ook Jojada bie, n aanvoerder van noazoaten van Aäron mit 3700 man; 29 en Sadok, n fikse jongkerel, mit 22 man van zien femilie, aalmoal aanvoerders; 30 oet Benjamin, de stam van Saul: 3000 man; mainsten oet Benjamin wazzen tot dij tied t keunenkshoes van Saul traauw bleven; 31 oet Efraïm: 20.800 man, flinke helden, hoog in aanzain bie heur femilies; 32 oet de haalve stam van Manasse: 18.000 man, dij aansteld wazzen om David keunenk te moaken; 33 oet Issachar, stam woar mensken goud bie de tied wazzen en dij begrepen wat Israël te doun ston: 200 man, hoofdmannen dij heur stamgenoten onder t bevel haren; 34 oet Zebulon: 50.000 man gevechtskloare troepen; zai haren alderhande woapens bie zok en wazzen kloar om der in t gelid tegenaan te goan; 35 oet Naftali: 1000 aanvoerders mit 37.000 man, mit speer en schild; 36 oet Dan 28.600 man, kloar veur t gevecht; 37 oet Aser: 40.000 man, ook kloar om te vechten; 38 oet Ruben, Gad en haalf Manasse, van aanderkaant Jordaan: 120.000 man mit alderhande woapens en oorlogstuug. 39 Aal dizze ervoaren soldoaten wazzen, strak in t gelid, noar Hebron kommen, vastbesloten om David keunenk over hail Israël te moaken. Ook aal aander Isrelieten wollen as ain man dat David keunenk worden zol. 40 Zai bleven drij doag bie David te feestvieren en haren t goud van etendrinken, heur bruiers oet Juda haren dat veur heur kloarmoakt. 41 Alderdeegs heur noabers, tot Issachar, Zebulon en Naftali aan tou, brochten heur eten: meelkost, klompen viegen en rezienen, wien en eulie. Zai brochten dat op ezels, kemélen, moelezels en ozzen. Ook haren ze n bult koien, schoapen en segen bie zok. t Was ja feest in Israël!