Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 11


01Dou kwammen ale Isrelieten bie nkander bie David in Hebron en ze zeden tegen hom: "Kiek, hier bin we, joen aigen vlaais en bloud! 02Vrouger, dou Saul nog keunenk was, was ie ja al overste over t leger van Israël. Dou het de HEER, joen God, aan joe beloofd: 'Ie zellen hedder wezen over mien volk Israël. Ie zellen heur keunenk wezen.'" 03De oldsten van Israël kwammen bie de keunenk in Hebron en David sloot doar n verbond mit heur mit de HEER as getuge. Dou zaalfden zai David keunenk over Israël, zo as de HEER deur Samuël veurzegd haar. 04David ging mit t haile leger van Israël noar Jeruzalem, dat dou nog Jebus haitte; doar woonden van oldsheer de Jebusieten. 05t Volk van Jebus raip tegen David: "Ie kommen der bie ons nait in!" Evenzogoud veroverde David de baargvesting Sion, dij nou de Davidstad nuimd wordt. 06David haar beloofd, dat wèl as eerste aan n Jebusiet n klap oetdailen zol, dij zol de hoogste aanvoerder worden. Joäb, n zeun van Seruja, klaauwsterde as eerste noar boven en wer dou de eerste aanvoerder. 07David ging in de baargvesting wonen; doarom wordt dij nou de stad van David nuimd. 08Hai baauwde de stad rondomheer van de Millo òf aan aal groder, Joäb baauwde t overge van de stad weer op. 09Zo ging David aal mor wieder; hai wer aal machteger. Dat kwam, de HEER van de legermachten ston hom bie. 10 Dit binnen de vernoamste helden van David. Dij hebben hom, mit hail Israël, van ale kanten hulpen om keunenk te worden en te blieven, zo as de HEER van Israël zegd haar. 11 Dit is n liest van David zien helden: Jasobam, ain oet Chachmon, was de vernoamste van de drij grootsten. Hai bleef mit zien speer drijhonderd man de boas in ain gevecht. 12 Noa hom kwam Elazar, ain van Dodo oet Achoäch, ook ain van de drij grootsten. 13 Hai was bie David in Pas-Dammim, dou de Filistijnen doar op n akker mit n best gewas aan gaarst, bie nkander kommen wazzen veur n gevecht. t Volk was veur de Filistijnen op loop goan. 14 Elazar en zien manschappen stonden midden op t veld, ze hebben t laand holden en de Filistijnen versloagen. Zo gaf de HEER heur n grode overwinnen. 15 Op n moal gingen drij van de datteg aanvoerders noar David tou in zien hool in de rotsen bie Adullam. t Leger van de Filistijnen lag in dij tied in de leegte van Refaïm. 16 David huil zok schoel in zien vesting en in Betlehem lag n peleton Filistijnen. 17 Inainen kreeg David slim dörst en vruig: "Wèl kin mie wat wotter te drinken hoalen oet wotterput bie de poort van Betlehem?" 18 De drij aanvoerders broken dou dwaars deur t Filistijnse legerkaamp hèn, huilen wotter oet de put bie de poort van Betlehem en brochten dat noar David tou. Mor David wol der nait van drinken; hai goot t over grond as n ovver veur de HEER. 19 "Mien God mag mie der veur bewoaren dat ik zukswat doun zol," raip hai. "Zol ik t bloud van dizze manlu drinken kinnen? Zai hebben mie dat ja mit gevoar veur aigen levent brocht!" Doarom wol e der niks van opdrinken. Mor zukswat haren dij drij helden toch mor even doan. 20 Absai, n bruier van Joäb, was de vernoamste van dizze drij. Hai bleef mit zien speer wel drijhonderd man de boas. Zo kreeg hai n bult aanzain bie de drij grootsten. 21 Hai was aanvoerder van baaide aandern en was meer in reken as zai, mor tegen de grootste drij kon hai nait op. 22 Benaja, n zeun van Jojada oet Kabseël, was n dapper man, dij al n bult dikke doaden doan haar. Hai kreeg baaide zeuns van Ariël oet Moäb der onder. En op n aander dag, dou der snij lag, luit hai zok in n koel zakken en muik n laiw dood, dij doarin zat. 23 Dij aigenste Benaja sluig ook n moal n Egyptenoar dood, n boom van n kerel van meer as twij meter. Dij Egyptenoar haar n speer in haand as boom van n weefstèl. Benaja kwam mit n knuppel op hom òf, haauwde hom zien speer tou handen oet en stook hom doar dood mit. 24 Zokse dingen dee Benaja, zeun van Jojada, en zo kreeg hai n bult aanzain bie de drij grootsten. 25 Maank dij datteg helden ston hai hoog aanschreven; toch kon hai zok nait meten mit de drij grootsten. David muik hom overste van zien garde. 26 Bie de helden van t leger heurden wieder nog: Asaël, n bruier van Joäb; Elchanan, ain van Dodo oet Betlehem; 27 Sammot oet Harror, en Cheles oet Pelon; 28 Ira, ain van Ikkes oet Tekoä, en Abiëzer oet Anatot; 29 Sibbechai oet Chusa en Ilai oet Achoäch; 30 Maharai en Cheled, ain van Baäna, aalbaaident oet Netofa; 31 Itai, ain van Ribai oet Gibea in Benjamin, en Benaja oet Piraton; 32 Churai oet Nachale-Gaäs en Abiël oet Araba; 33 Azmawet oet Bacharum en Eljachba oet Saälbon; 34 Hasem oet Gizon en Jonatan, ain van Sage oet Harar; 35 Achiam, n zeun van Sachar, ook oet Harar en Elifal, n zeun van Ur; 36 Chefer oet Mechera en Achia oet Pelon; 37 Chesro oet Karmel en Naärai, n zeun van Ezbai; 38 Joël, n bruier van Natan en Michbar, n zeun van Hagri; 39 Selek oet Ammon en Nachrai oet Beërot, woapendroager van Joäb, n zeun van Seruja; 40 Ira en Gareb, aalbaaident oet Jeter; 41 Uria, de Hethiet, en Zabad, n zeun van Achlai; 42 Adina, n zeun van Siza; hai was n aanvoerder oet de stam van Ruben en hai haar datteg man bie zok; 43 Chanan, n zeun van Maächa, en Josafat oet Meten; 44 Uzzia oet Astarot, en Sama en Jeïel, zeuns van Chotam oet Aroër; 45 Jediaël, n zeun van Simri, en zien bruier Jocha oet Tis; 46 Eliël oet Machanaïm, Jeribai en Josawja, zeuns van Elnaäm, en Jitma oet Moäb; 47 Eliël, Obed, en Jaäsiël oet Soba.