Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 09


01Op dij menaaier werden aal Isrelieten in t stamregister opschreven, dat in t bouk van de keunenks van Israël opnomen is. Jeuden wazzen noar Babel tou votvoerd, omdat ze ontraauw west haren aan God. 02De oorspronkelke inwoners kwammen weerom noar heur aigen bezittens in heur aigen steden: de gewone Isrelieten en de priesters, Levieten en tempelknechten. 03In Jeruzalem gingen gounent oet de stammen van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse wonen: 04Utai oet de femilie van Juda zien zeun Peres; zien veurolders wazzen in opgoande lien Ammihud, Omri, Imri en Bani. 05Van de Silonieten: Asaja, d oldste, en zien zeuns. 06Oet de femilie van Zerach: Jeüel. Aal dij femilies wazzen mitnkander zeshonderdnegenteg man. 07Oet de stam van Benjamin: Sallu, dij n zeun van Mesullam was, n zeun van Hodawja en dij weer van Hassenua; 08Jibneja, n zeun van Jerocham; Ela, n zeun van Uzzi, dij weer ain van Michri was; en Mesullam dij n zeun van Sefatja was, dij weer ain van Reüel was en dij weer van Jibnia. 09Aal mitnkander wazzen der negenhonderdzesenfiefteg noazoaten van Benjamin. Dat wazzen aalmoal femilie-oldsten. 10 Wieder woonden doar de priesters Jedaja, Jojarib, Jachin, 11 en Azarja, de hoogste in t hoes van God, dij via Chilkia, Mesullam, Sadok en Merajot in rechte lien van Achitub ofstamde, 12 en Adaja dij ain van Jerocham was, en dij van Paschur en dij weer van Malkia, en wieder nog Masai, dij via Adiël, Jachzera, Mesullam en Mesillemit in rechte lien van Immer ofstamde. 13 Dat wazzen aalmoal de oldsten van de priesterfemilies van mitnkander zeuventienhonderdsesteg man, lu van aanzain dij haildaal bie de eredainsten in tempel van God betrokken wazzen. 14 Wieder woonden doar de Levieten: Semaja, dij in rechte lien via Chassub, Azrikam en Chasabja van Merari ofstamde; 15 en Bakbakkar, Cheres, Galal en Mattanja, dij n zeun van Micha was, n zeun van Zichri, dij weer ain van Asaf was; 16 en wieder Obadja dij n zeun van Semaja was, ain van Galal en dij weer van Jedutun; en Berechja, dij n zeun van Asa was, ain van Elkana dij in n dörp bie Netofa woonde. 17 Wieder woonden doar de poortwachters: Sallum, Akkub, Talmon en Achiman, woar Sallum de hoogste van was. 18 Zien noazoaten holden tot vandoag aan tou de wacht bie de poort aan de oostzied, de Keunenkspoort. Zai haren aaltied al poortwachters bie t kaamp van de Levieten west. 19 Sallum, n zeun van Kore, dij ain van Ebjasaf was, en dij weer ain van Korach, was mit zien femilie touzichtholder bie de ingang van de tènt, net zo as heur veurolders eertieds al touzicht huilen bie de ingang noar t kaamp van de HEER. 20 Pinechas, Eleazar zien zeun, haar doudestieds laaiden over heur had en de HEER haar hom dou biestoan. 21 Zecharja, Meselemja zien zeun, ston op wacht bie de ingang van de soamenkomsttènt. 22 Mitnkander wazzen der twijhonderdtwaalf man dij oetkozen wazzen as poort- en drumpelwachters. Heur noamen stonden optaikend in de registers van heur dörpen. Heur veurolders wazzen in heur amt al aansteld deur David en Samuël, de profeet. 23 Zai en heur noazoaten mozzen touzicht holden op de ingangen van tènt van de HEER en poorten van tempel volgens n vaast wachtreuster. 24 Poortwachters stonden aan vaaier kanten op wacht: aan de oostkaant en westkaant, en aan noordkaant en zuudkaant. 25 Heur femilie oet de dörpen rondomheer kwam aalgedureg n week over om mit heur wacht te lopen. 26 Want dij vaaier vernoamste poortwachters, aal vaaier Levieten ja, haren amtshaalve ook touzicht op de vertrekken en de veurroadkoamers van t hoes van God. 27 Zai slaipen ook stoef bie t hoes van God. Dag en naacht mozzen zai ja touzicht holden en ale mörgens poorten opendoun. 28 Gounent van heur mozzen zörgen dat ales wat bie dainst neudeg was, bie t hèn- en weerombrengen teld wer. 29 Aandern wazzen weer aansteld om te zörgen veur ale aander haailege schoalen en schuddels, en veur t beste meel, de wien, de eulie, wierook en kruden. 30 Zaalfmengen mit lekker roekende kruden mog allenneg deur gounent van priesters doan worden. 31 Mattitja, n Leviet, en de oldste zeun van Sallum oet Korach zien femilie, was aansteld veur touzicht op bakkerij. 32 Aander Levieten, oet Kehat zien femilie, mozzen ale sabbatdoagen zörgen veur de teunbroden. 33 De zangers, Levitische femilie-oldsten, wazzen vrij van aander tempeldainst; dij mozzen ja al dag en naacht veur de eredainst kloarstoan. 34 Dit wazzen femilie-oldsten bie de Levieten, ook in heur ofstammen. Zai woonden in Jeruzalem. 35 In Gibeon woonde Jeïel, stichter van Gibeon, mit zien vraauw Maächa en zien zeuns. 36 De oldste haitte Abdon, de aandern haitten Sur, Kis, Baäl, Ner en Nadab, 37 Gedor, Achio, Zecharja en Miklot. 38 Miklot kreeg Simam as zeun. Zai deden net zo as heur femilie en gingen ook noar Jeruzalem te wonen, bie heur bruiers. 39 Ner kreeg n zeun Kis en Kis kreeg Saul. Saul kreeg vaaier zeuns: Jonatan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 40 De zeun van Jonatan haitte Meribbaäl en Meribbaäl kreeg Micha. 41 Zeuns van Micha wazzen: Piton, Melech, Tachrea en Achaz. 42 Achaz kreeg Jara as zeun en Jara kreeg drij zeuns: Alemet, Azmawet en Zimri. Zimri kreeg Mosa 43 en Mosa kreeg Bina. Bina was de voader van Refaja, dij de voader van Elasa was en dij weer van Asel. 44 Asel haar zès zeuns. Dij haitten Azrikam, Bocheru, Jismaël, Searja, Obadja en Chanan; dat wazzen aalmoal zeuns van Asel.