Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 08


012 Benjamin kreeg vief zeuns; van de oldste òf aan wazzen dat Bela, Asbel, Achrach, Nocha en Rafa. 03Bela haar as zeuns: Addar, Gera en Abihud, 04Abisua, Naäman en Achoäch 05Gera, Sefufan en Churam. 06En dit binnen Echud zien zeuns - zai wazzen femilie-oldsten van de inwoners van Geba, dij as ballengs noar Manachat voerd werden: 07Naäman, Achia en Gera. Gera voerde heur vot. Hai kreeg Uzza en Achichud. 08Sacharaïm woonde op de vlakte van Moäb; hai stuurde zien vraauwen Chusim en Baära vot. 09Noatied kreeg hai bie zien vraauw Chodes de zeuns: Jobab, Sibja, Mesa en Malkam, 10 Jeüs, Sochja en Mirma. Dizze zeuns wazzen femilie-oldsten. 11 Bie Chusim haar hai al Abitub en Elpaäl kregen. 12 Zeuns van Elpaäl wazzen: Eber, Misam en Semed, dij Ono en Lod mit ploatsen doaromtou sticht het, 13 en Beria en Sema. Dij wazzen femilie-oldsten van t volk van Ajjalon, dij inwoners van Gat votjagd hebben. 14 Achio, Sasak en Jeremot, 15 Zebadja, Arad en Eder, 16 Michaël, Jispa en Jocha wazzen aalmoal zeuns van Beria. 17 Zebadja, Mesullam, Chizki en Cheber, 18 Jismerai, Jizlia, en Jobab wazzen zeuns van Elpaäl. 19 Jakim, Zichri en Zabdi, 20 Eliënai, Silletai en Eliël, 21 Adaja, Beraja en Simrat wazzen zeuns van Simi. 22 Jispan, Eber en Eliël, 23 Abdon, Zichri en Chanan, 24 Chananja, Elam en Antotia, 25 Jifdeja en Peniël wazzen zeuns van Sasak. 26 Samserai, Secharja en Atalja, 27 Jaäresja, Elia en Zichri wazzen zeuns van Jerocham. 28 Zai wazzen aalmoal femilie-oldsten, overstes over heur geslachten, dij in Jeruzalem woonden. 29 In Gibeon woonde de stichter van Gibeon; zien vraauw haitte Maächa. 30 Zien zeuns wazzen Abdon, de oldste, en wieder Sur, Kis, Baäl en Nadab, 31 Gedor, Achio en Zecher. 32 Miklot kreeg Simea as zeun. Zai deden net as heur femilie en gingen bie heur in Jeruzalem wonen. 33 Ner kreeg n zeun Kis; Kis kreeg Saul en Saul kreeg Jonatan, Malkisua, Abinadab en Esbaäl. 34 Zeun van Jonatan was Meribbaäl. Meribbaäl kreeg Micha. 35 Zeuns van Micha wazzen: Piton, Melech, Tarea en Achaz. 36 Achaz kreeg n zeun Jehoädda, Jehoädda kreeg Alemet, Azmawet en Zimri. Noazoaten van Zimri in rechte lien wazzen Mosa, 37 Bina, Rafa, Elasa en Asel. 38 Asel kreeg zès zeuns; dij haitten Azrikam, Bocheru, Jismaël, Searja, Obadja en Chanan, dat wazzen aalmoal zeuns van Asel. 39 Asel zien bruier Esek kreeg drij zeuns: Ulam was de oldste, Jeüs de twijde en Elifelet de daarde. 40 Ulam zien zeuns wazzen kerels dij zok weren konden, beste boogschutters. Zai kregen n haile bult zeuns en klaainzeuns, wel honderdfiefteg. Dat wazzen aalmoal noazoaten van Benjamin.