Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
1 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

1 Kronieken 07


01Issachar haar vaaier zeuns: Tola, Pua, Jasub en Simron. 02Zeuns van Tola wazzen: Uzzi, Refaja, Jeriël, Jachmai, Jibsam en Semuël. Zai stonden in de registers as femilie-oldsten van Tola en weerboare lu. In tied van David wazzen dij femilies mit 22.600 man. 03Uzzi was voader van Jizrachja; Jizrachja haar vief zeuns: Michaël, Obadja, Joël en Jissia, mitnkander vief femilie-oldsten. 04Zai haren zoveul vraauwen en kinder, dat oet heur femilies 36.000 man aan troepen op n bainen brocht worden kon. 05Mitnkander stonden der van de femilies van Issachar 87.000 soldoaten in de registers optaikend. 06Benjamin haar drij zeuns: Bela, Becher en Jediaël. 07Bela haar vief zeuns: Esbon, Uzzi, Uzziël, Jerimot en Iri. Dat wazzen femilie-oldsten en weerboare lu. Mitnkander stonden van heur 22.034 man in de registers optaikend. 08Becher haar negen zeuns: Zemira, Joäs, Eliëzer, Eljoënai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet, aalmoal zeuns van Becher. 09Dat wazzen aalmoal femilie-oldsten en weerboare manlu. In de registers stoan veur de femilies van dizze femilie-oldsten mitnkander 22.200 weerboare manlu optaikend. 10 Jediaël was voader van Bilhan. Zeuns van Bilhan: Jeüs, Benjamin, Ehud, Kenaäna, Zetan, Tarsis en Achisachar, 11 aalmoal noazoaten van Jediaël. Ze wazzen aalmoal femilie-oldsten en weerboare lu. Van heur femilies deden 17.200 man dainst in t leger. 12 Suppim en Chuppim wazzen zeuns van Ir; Chusim was zeun van Acher. 13 Zeuns van Naftali wazzen: Jachasiël, Gunni, Jeser en Sallum, zeuns van Bilha. 14 Manasse was voader van Asriël. Bie zien Aramese bievraauw kreeg hai nog Machir, de voader van Gilead. 15 Machir koos vraauwen veur Chuppim en Suppim. Zien zuster haitte Maächa. n Aander haitte Selofchad en dij kreeg allain dochters. 16 Machir zien vraauw Maächa kreeg n zeun dij zai Peres nuimde; zien bruier haitte Seres. Seres haar twij zeuns: Ulam en Rekem. 17 Ulam was de voader van Bedan. Dit wazzen de noazoaten van Gilead, zeun van Machir, zeun van Manasse. 18 Machir zien zuster Molechet kreeg: Ishod, Abiëzer en Machla. 19 Semida haar vaaier zeuns: Achjan, Sechem, Likchi en Aniam. 20 Noazoaten van Efraïm in rechte lien wazzen: Sutelach, Bered, Tachat, Elada, Tachat, 21 Zabad en Sutelach. Oorspronkelke inwoners van Gat brochde Ezer en Elad, Efraïm zien aander zeuns, om haals, dou dij heur vij stelen wollen. 22 Heur voader Efraïm was doar laank over in raauw en zien femilie kwam bie hom om hom te troosten. 23 Dij haar noatied weer omgang mit zien vraauw en dij kwam weer in verwachten. Zai kreeg n zeun, dij nuimde hai Beria, om de ramp dij over zien hoes kommen was. 24 Beria kreeg n dochter Seëra; zai stichtte Beneden-Bet-Choron, Boven-Bet-Choron en Uzzen-Seëra. 25-27 Hai haar ook n zeun, Refach. Noazoaten van dij Refach in rechte lien wazzen Resef, Telach, Tachan, Ladan, Ammihud, Elisama, Nun en Jozua. 28 Heur grond mit heur woonsteden: Betel mit dörpen doaromtou, in t oosten Naäran, in t westen Gezer, elk mit dörpen rondomheer, wieder Sichem tot aan Ajja mit omliggende dörpen. 29 De stam Manasse haar in bezit: Bet-San, Taänach, Megiddo en Dor, elk mit dörpen doaromtou. In aal dij ploatsen woonden noazoaten van Jozef, zeun van Israël. 30 Kinder van Aser wazzen: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria en heur zuster Serach. 31 Kinder van Beria wazzen: Cheber en Malkiël, stichter van Bir-Zaït. 32 Cheber was de voader van Jaflet, Somer, Chotam en heur zuster Sua. 33 Zeuns van Jaflet wazzen: Pasach, Bimhal en Aswat, dat wazzen de zeuns van Jaflet. 34 Zeuns van Semer wazzen: Achi en Roga, Jechubba en Aram. 35 Zeuns van zien bruier Helem wazzen: Sofach, Jimna, Seles en Amal. 36 Zeuns van Sofach wazzen: Suach, Charnefer, Suäl, Beri en Jimra, 37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran en Beëra. 38 Zeuns van Jeter wazzen: Jefunne, Pispa en Ara. 39 Zeuns van Ulla wazzen: Arach, Channiël en Risja. 40 Dat wazzen aalmoal noazoaten van Aser, femilie-oldsten, flinke en weerboare lu en de notoabeln maank de stamlaaiders. In heur registers stonden zesentwinnegdoezend man optaikend, dij aalmoal onder de woapens roupen worden konden.